Zastoupení na valné hromadě v roce 2014

6.2.2014

Může být společník zastoupen na valné hromadě v roce 2014, nebo ne?

 

Ustanovení § 168 odst. 1, § 399 a § 635 odst. 2 zákon o obchodních korporacích stanoví, že plná moc pro zastupování na valné hromadě, resp. členské schůzi musí být udělena písemně, přičemž zákon má zjevně na mysli prostou písemnou formu, nikoli formu notářského zápisu. Tato právní úprava je speciální ve vztahu k úpravě formy plné moci v novém občanském zákoníku a ustanovení § 441 odst. 2 in fine NOZ se zde proto nepoužije.Pokud jde o plnou moc k rozhodnutí za jediného společníka, jde o plnou moc k právnímu jednání. Toto právní jednání nahrazuje hlasování společníka na valné hromadě a jediný společník vykonává působnost valné hromady.

 

Z tohoto důvodu lze z účelu právní úpravy dovozovat, že na plnou moc k přijetí rozhodnutí za jediného společníka je třeba aplikovat spíše analogicky pravidla pro plnou moc k zastoupení na valné hromadě než pro plnou moc k právním jednáním.