Změny v zákoně o obchodních korporacích.

11.7.2016

  Dle serveru Česká justice se navrhované změny se dotýkají různých aspektů a podle jejich zaměření je lze rozdělit do následujících kategorií.

 

  • Úprava některých ustanovení tak, aby byl naplněn jejich smysl a účel (například členství ve statutárním orgánu osobních společností, úprava protestu na valné hromadě aj.).
  • Odstranění nepřesností či nejednoznačností, a zvýšení právní jistoty (například problematika tzv. vypořádací smlouvy, úprava monistické struktury akciové společnosti aj.).
  • Snížení regulatorní zátěže pro podnikatele a posílení autonomie vůle tam, kde omezení nejsou nezbytná a kde přináší zbytečné náklady (například rozhodování per rollam, úprava zákazu konkurence, založení družstva aj.).
  • Zajištění větší ochrany práv společníků, zvláště menšinových, a posílení jejich právní jistoty (například dovolání se neplatnosti usnesení nejvyššího orgánu osobních společností či zakotvení předkupního práva společníků k vlastním podílům společnosti).
  • Zajištění větší transparentnosti organizačních struktur kapitálových společností a družstev v situacích, kdy je členem jejich voleného orgánu (jiná) právnická osoba. Na rozdíl od nynějšího stavu by měl zákon vyžadovat, aby u takové právnické osoby byla vždy dohledatelná fyzická osoba, která jménem právnické osoby jedná, právnickou osobu řídí, a kterou lze případně volat k odpovědnosti.
  • Odstranění nedostatků v transpozici některých ustanovení směrnic Evropské unie, konkrétně jedenácté směrnice Rady 89/666/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/36/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/101/ES (čl. 11) a směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/30/EU (čl. 13, čl. 33 odst. 4).
  • Odstranění legislativně-technických či terminologických chyb a duplicitních či jinak nadbytečných ustanovení.
  • Nový zákon o obchodních korporacích umožnil například zakládat firmy s nízkým kapitálem. Do konce roku 2013 byla minimální výše základního kapitálu u společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) 200.000 Kč. Nižší finanční nároky při zakládání firmy tak usnadňují jejich vznik. Ruku v ruce s tím se však zvyšuje odpovědnost majitelů a kvůli nižšímu kapitálu mohou při insolvenci přijít i o svůj majetek.
  • Na tento zákon se naše advokátní kanceláře specializuje. Pokud máte problém v korporátním právu, neváhejte kontaktovat některého z našich specialistů.