Daňový úspěch ARROWS

1.4.2019

Další úspěch při obhajování práv klientů v daňovém řízení si připsal tým zaměřený na daňové spory advokátní kanceláře působící v rámci ARROWS advisory group. Finanční úřad během 30 dnů rozhodl o námi připraveném odvolání tak, že mu v plném rozsahu vyhověl a klientovi přiznal celý nadměrný odpočet na DPH, který uvedl v daňovém přiznání. Upřímně řečeno, kladné rozhodnutí a jeho rychlost trochu zaskočily i nás.

FINANČNÍ ÚŘAD AKCEPTOVAL NAŠI PRÁVNÍ ARGUMENTACI O PŘÍMÉM ÚČINKU SMĚRNICE

Případ má i další zajímavé souvislosti. Jednalo se o nárok na odpočet, který vyplýval z opravy (snížení) základu daně a daně provedené proto, že kupující odmítl po převzetí dodané věci doplatit celou kupní cenu.

Mezi smluvními stranami tak vznikl spor, který byl nakonec smírně vyřešen dohodou o snížení kupní ceny na úroveň zaplacené částky. Nutno podotknout, že dotčené osoby nebyly osobami spojenými, jak je definuje zákon o DPH (a neexistovalo tu ani spojení postižitelné podle zákona o daních z příjmů).

Přesto finanční úřad provedenou opravu daně a z ní vyplývající nadměrný odpočet rozporoval proto, že konečná kupní cena mu připadala nepřiměřeně nízká. Podle názoru finančního úřadu došlo také ve skutečnosti k prominutí dluhu a tuzemský zákon o DPH neumožňuje z takového důvodu opravu daně provést.

V odvolání jsme samozřejmě namítali, že v oblasti DPH má správce daně mnohem omezenější možnost doměřovat daň z "ceny obvyklé", než je tomu u daně z příjmů (kde jsou oblíbeným cílem kontrol právě ceny sjednané mezi spojenými osobami). Zákon o DPH totiž spojené osoby vymezuje podstatně pevnějšími měřítky.

Především jsme se však ve prospěch klienta dovolávali přímého účinku čl. 90 odst. 1 Směrnice Rady2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, který pro určité případy - neupravené dostatečně tuzemským zákonem o DPH - vyplývá z judikatury Soudního dvora EU.

Finanční úřad se pak v rozhodnutí o odvolání skutečně ztotožnil s myšlenkou vyjádřenou v citované soudní judikatuře, že ustanovení čl. 90 odst. 1 Směrnice o DPH je výrazem základní zásady, podle níž je základ daně tvořen skutečně přijatým protiplněním, a jejímž důsledkem je, že daňový orgán nemůže vybrat částku DPH převyšující částku, která byla osobě povinné k dani zaplacena.

Z rozhodnutí Soudního dvora EU mimo jiné vyplývá i to, že dojde-li v důsledku prominutí dluhu k trvalému zánku práva požadovat doplacení kupní ceny (úplaty), je možné provést příslušnou opravu (snížení) základu daně a daně. Pokud snad takový postup zákon členského státu EU nepřipouští, je možné ve prospěch plátce daně opravit (tj. snížit) základ daně a daň přímo s odkazem na čl. 90 odst. 1 Směrnice o DPH.

PROČ SE VYPLATÍ OBRÁTIT NA SPECIALISTY

Na straně klienta bohužel trochu kazí radost z úspěchu fakt, že předtím, než se obrátil na násinvestoval několik měsíců času a nezanedbatelnou částku peněz do zastoupení subjektem, kteý veřejnosti nabízel daňové poradenství, ačkoliv daňovým poradcem vůbec nebyl (jak bylo možné zjistit v seznamu vedeném Komorou daňových poradců). Během čekání na slibovaný výsledek jeho práce tak jen narůstal úrok z prodlení na daňových povinnostech, které měly být uhrazeny právě z nadměrného odpočtu. Zdánlivě cenově mimořádně výhodné "poradenské služby" tak klienta nakonec vyšly dosti draho.