Jak se mění podmínky výkonu funkce členů (nejen) statutárních orgánů?

16.12.2020

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) dozná od 1. 1. 2021 rozsáhlejších změn, a to v důsledku novely – zákona č. 33/2020 Sb. (dále jen „novela“). Naše advokátní kancelář pro Vás připravila sérii článků týkajících se vybraných novinek. Jednou z nich je změna v podmínkách výkonu funkce členů statutárních a jiných orgánů.

Novinky ve smlouvách o výkonu funkce a odměňování

Podstatnou novinkou je změna důsledků při neschválení smlouvy příslušným orgánem (typicky valnou hromadou). Doposud byla neschválená smlouva považována za neplatnou, nicméně takové neplatnosti se musela dotčená osoba dovolat. Pokud neplatnost nikdo nenamítal, byla smlouva považována za platnou, což s sebou neslo řadu praktických problémů.

Nově však smlouva o výkonu funkce bez schválení příslušným orgánem ani nenabude účinnosti. Nebude tedy vyvolávat žádné právní účinky, aniž by se toho kdokoliv musel dovolávat. Do schválení smlouvy příslušným orgánem bude výkon funkce bezplatný. Novela zavádí také pravidlo, že schválením se stane smlouva účinnou k momentu jejího uzavření (tedy nikoli k momentu schválení). Schválením smlouvy tak jednateli „automaticky“ vznikne nárok na odměnu za výkon funkce i za období od uzavření do schválení smlouvy. Od tohoto pravidla se lze dohodou stran odchýlit.

Nadále platí, že pokud není ve smlouvě o výkonu funkce sjednána odměna, je výkon funkce bezplatný. Pokud má být funkce vykonávána za odměnu, je vhodné to ve smlouvě výslovně sjednat. Novela oproti dosavadní úpravě přináší další výjimky, kdy při výkonu funkce vzniká jednateli nárok na odměnu, ačkoliv tato není sjednána nebo pokud nedojde ke schválení smlouvy výše popsaným způsobem. Mezi výjimky patří zejména případy, kdy je smlouva neplatná z důvodů na straně společnosti, případně k jejímu schválení nedojde z důvodů vyšší moci. V takovém případě náleží jednateli za výkon funkce tzv. obvyklá odměna[1]. Při rozporu smlouvy a stanov bude mít přednost ujednání ve stanovách. To však stranám nebrání sjednat ve smlouvě o výkonu funkce výhodnější podmínky.

Nová úprava odstoupení člena voleného orgánu

Funkce člena voleného orgánu (tedy nejen statutárního) již nezaniká uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení o odstoupení. Nově dojde k zániku funkce v momentě, kdy odstoupení projednal (nebo měl projednat) orgán, který člena zvolil. Společenská smlouva může stanovit, že odstoupení může projednat „pouze“ orgán, jehož je odstupující osoba členem. Orgán společnosti má povinnost projednat odstoupení z funkce bez zbytečného odkladu, nejpozději při prvním zasedání. Novela tak vypouští zákaz odstoupení člena v nevhodné době a na místo toho na ochranu zájmů obchodní korporace stanoví pravidlo popsané v úvodu tohoto odstavce. Odstoupení z funkce se doručuje přímo obchodní korporaci.

Oznámení o odstoupení z funkce lze učinit přímo na zasedání příslušného orgánu. V takovém případě funkce končí uplynutím dvou měsíců od takového oznámení, pokud orgán neschválí jiný okamžik zániku funkce. U společností s jediným společníkem končí výkon funkce dva měsíce od oznámení odstoupení jedinému společníkovi, pokud jediný společník neschválí jiný okamžik zániku funkce. Nová úprava může odstupujícím členům do značné míry zkomplikovat život, jelikož není předem jasně stanoveno, kdy jejich funkce končí. Odstupující člen by se tedy měl ve svém vlastním zájmu zasadit o svolání valné hromady. Výše uvedené lze částečně modifikovat speciálním ujednáním ve společenské smlouvě.

Novinky v procesu vyloučení (diskvalifikace) člena statutárního orgánu

I bez návrhu může soud rozhodnout, že za stanovených podmínek lze členu statutárního orgánu zakázat výkon funkce v jakékoliv obchodní korporaci. Návrh přitom může podat kdokoliv, kdo na tom má důležitý zájem. Novela stanovuje jednotnou maximální dobu vyloučení pro všechny druhy protiprávního jednání člena statutárního orgánu až na 3 roky, která soudu umožňuje individuálně posoudit závažnost konkrétního jednání.

Nově postačuje samostatně jak opakované, tak závažné porušení povinností při výkonu funkce, přičemž dosud muselo dojít k porušení opakovanému a zároveň závažnému. Nová úprava je tak přísnější a umožňuje potrestat i jednorázová, ale závažná pochybení. Nadále platí, že vyloučen je i člen statutárního orgánu, který způsobí obchodní korporaci úpadek nebo k němu přispěje. Takovým osobám zároveň hrozí riziko přísnějších postihů na jejich osobním majetku. Právní mocí rozhodnutí o vyloučení zaniká členství člena statutárního orgánu ve všech obchodních korporacích.

Opětovné zavedení tzv. zákazu řetězení právnických osob

Dosavadní úprava umožňuje, aby se členem voleného orgánu právnické osoby stala jiná právnická osoba za velice volných podmínek. Právnická osoba by měla k výkonu funkce zmocnit konkrétní fyzickou osobu. Pokud tak neučiní, zastupuje ji při výkonu funkce člen jejího statutárního orgánu. Členem statutárního orgánu však může být další právnická osoba a takto lze řetěz právnických osob netransparentně prodlužovat téměř do nekonečna.

Novela pro kapitálové společnosti a družstva zavádí odlišnou přísnější úpravu. Nově bude právnická osoba, jež je členem voleného orgánu jiné obchodní korporace, povinna zmocnit jedinou fyzickou osobu. Pokud tak právnická osoba neučiní, nebude zapsána do obchodního rejstříku jako člen voleného orgánu. Navíc nedojde-li k zápisu do obchodního rejstříku do tří měsíců od vzniku funkce, zaniká právnické osobě funkce ze zákona. Nová úprava se vztahuje i na právnické osoby aktuálně vykonávající funkci člena voleného orgánu jiné obchodní korporace. Tyto jsou povinny uvést stávající stav do souladu s novou úpravou nejpozději do 1. 4. 2021, v opačném případě se vystavují riziku zániku funkce.

Závěr

Jak vyplývá z výše uvedeného, novela přináší celou řadu novinek, jakkoliv tyto změny do značné míry vyplývají z dosavadní judikatury a společnostem by tak neměly být zcela neznámé. Řadu z nich je však nutné odpovídajícím způsobem promítnout do stávající smluvní dokumentace a společenských smluv. Máte-li k nové právní úpravě jakékoliv dotazy, případně si nevíte rady s aktualizací dosavadní dokumentace, neváhejte se na nás obrátit!

[1] Obvyklá odměna odpovídá odměně za výkon funkce v obdobně velkých společnostech, na srovnatelných trzích, ve shodném časovém období apod.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: