Jak zrušit výživné u zletilého?

3.4.2017

Hned na úvod je třeba říci, že zákon nestanoví přesnou věkovou hranici, kdy vyživovací povinnost končí. Nový občanský zákoník v § 911 stanoví: „Výživné lze přiznat, jestliže oprávněný není schopen sám se živit.“

Znamená to, že trvání vyživovací povinnosti není limitováno dosažením zletilosti, tedy osmnáctým rokem, ani dovršením věku 26 let, jak se mnohdy veřejnost mylně domnívá, nekončí ani ukončením studia. Teoreticky vzato, pokud není již dospělé dítě schopno samo se živit, končí vyživovací povinnost k němu jeho smrtí nebo smrtí povinných rodičů. Takto lze však ustanovení chápat v případě, kdy je dítě handicapované, odkázané na cizí pomoc. Jen těžko najdeme opodstatnění pro případ, kdy se dítě záměrně vyhýbá zaměstnání, donekonečna studuje, či je ve výkonu trestu. V praxi se každý případ řeší individuálně.

Jak tedy správně postupovat v případě, kdy chcete ukončit placení výživného zletilému dítěti?

První možná varianta spočívá v ukončení placení výživného vzájemnou dohodou. Ideálně v situaci, kdy rodič s dítětem udržuje dobré vztahy. Může se tak stát například tehdy, kdy dítě rodiči oznámí, že už není nutné, aby mu výživné bylo poskytováno, neboť ukončilo studium a nastoupilo do zaměstnání. Dohoda může být uzavřena i písemně, tady tzv. dohoda o zrušení vyživovací povinnosti. Dohoda nemá předepsány žádné formální náležitosti. Za vhodné se obecně jeví odkázat na poslední rozsudek, kterým bylo výživné stanoveno a dále uvést, k jakému datu bude výživné ukončeno, resp. kdy bude zasláno naposled. Obě smluvní strany dohodu vlastnoručně podepíší.

Může však nastat situace, kdy komunikace mezi rodiči a dítětem není ideální a uzavření dohody lze jen stěží předpokládat. V takovém případě je vhodné podat k soudu návrh na zrušení výživného. Návrh se podává k okresnímu soudu dle trvalého bydliště dítěte a je vhodné jej doplnit relevantními skutečnostmi. Těmi mohou být kupříkladu potvrzení o studiu, doklady o komunikaci s dítětem, poslední rozsudek, kterým bylo výživné stanoveno. Ostatní zjišťuje soud. Návrh je osvobozen od soudních poplatků, což v praxi znamená, že rodič podáním takového návrhu k soudu neriskuje ztrátu financí.

V případě, že výživné není oficiálně zrušeno, ale bylo soudem stanoveno, může jej dítě vymáhat. Rozsudek o výživném je tzv. exekučním titulem a dítě s ním může zahájit vymáhání výživného u exekutora. 

 

Chcete vědět víc?