Jednostranný (nezákonný) převod zákazníka na spotové produkty

12.12.2022

V jednom z předchozích článků jsme upozornili na to, že zákazník má v případě pozdního vyřízení reklamace vyúčtování dodávek energií nárok na finanční kompenzaci až ve výši několika desítek tisíc korun (čtěte zde). Aktuálně probíhající energetická krize a s tím spojené změny cen elektřiny a plynu ovšem s sebou nepřináší pouze prodlení s vyřizováním reklamací vyúčtování energií. Mnoho dodavatelů energií se totiž pokouší vyhnout finančním obtížím jednostranným převodem zákazníka z fixně stanovených cen na spotové produkty, tj. produkty, kdy se cena za dodávku plynu či elektřiny odvíjí od aktuální situace na trhu, což pro mnohé zákazníky představuje značné riziko výkyvu cen. Takový převod ve své podstatě znamená změnu způsobu určení ceny – tedy změnu podstatné náležitosti smlouvy. Je však taková jednostranná změna ze strany dodavatele oprávněná? Liší se právní úprava z hlediska spotřebitele a podnikatele (firem)?

Pozor na obchodní podmínky

Jednostranná změna smlouvy je obecně vyloučena. Existuje však případ, kdy je jedna strana oprávněna změnit smlouvu i bez souhlasu strany druhé. Takový případ najdeme v ustanovení § 1752 odst. 1 občanského zákoníku, který říká, že „Uzavírá-li strana v běžném obchodním styku s větším počtem osob smlouvy zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na obchodní podmínky a vyplývá-li z povahy závazku již při jednání o uzavření smlouvy rozumná potřeba jejich pozdější změny, lze si ujednat, že strana může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Ujednání je platné, pokud bylo předem alespoň ujednáno, jak se změna druhé straně oznámí a pokud se této straně založí právo změny odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době dostatečné k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele; nepřihlíží se však k ujednání, které s takovou výpovědí spojuje zvláštní povinnost zatěžující vypovídající stranu.“

Jednostranný převod zákazníka na spotový produkt tak je možný za pevně daných podmínek. Nutné v takovém případě podle stanoviska Energetického regulačního úřadu (ERÚ) bude, aby  se na této možnosti zákazník s dodavatelem energií výslovně dohodnul. ERÚ dále vyžaduje informovaný souhlas zákazníka, což znamená, že by zákazník musel být srozumitelně vyrozuměn o všech aspektech tvorby ceny spotového produktu. Výše popsané ovšem platí pouze pro podnikatele (firmy) a nikoli pro spotřebitele, neboť zákonodárce nedávno přijal novelu energetického zákona, která výše uvedený postup u spotřebitele vylučuje.

Nutný souhlas spotřebitele

Jak jsme uvedli výše, ačkoliv dříve mohl být jednostranný převod spotřebitele na spotový produkt za splnění daných podmínek posouzen jako platný, od 1. 10. 2022 se již vyžaduje výslovný souhlas spotřebitele. V uvedený den totiž nabyla účinnosti novela tzv. energetického zákona, která zakotvila v § 11c  odst. 3 sankci zdánlivosti smluvního ujednání, které by dodavatele elektřiny nebo plynu opravňovalo jednostranně změnit sjednanou cenu na jakoukoliv formu dynamické ceny. Přitom hlavním cílem změny zákona je ochrana spotřebitele a předcházení nekalým obchodním praktikám dodavatelů.

Nově je tak převod spotřebitele na spotové produkty možný pouze v případě, kdy se na tom dodavatel se zákazníkem výslovně dohodne, nejčastěji se tak bude dít podpisem dodatku ke smlouvě nebo podpisem celé nové smlouvy, která by nahradila tu stávající.

Nárok na vydání bezdůvodného obohacení

Pokud by dodavatel neoprávněně převedl zákazníka na spotové produkty jednostranným oznámením, mohl by se zákazník v případě, kdy hradil zvýšené zálohy podle ceníku spotového produktu, domáhat vydání bezdůvodného obohacení. Bezdůvodným obohacením totiž v takovém případě bude vše, co zákazník dodavateli na zálohách (potažmo i na základě zúčtovací faktury) uhradil nad rámec ceny vypočítané podle původně sjednané ceny pevné.

Příklad: Zákazník má ujednaný produkt s fixovanou cenou, kdy na zálohách platí 1000 Kč měsíčně, což odpovídá jeho spotřebě za jeden měsíc. Za celý rok tak zákazník na zálohách zaplatí 12 000 Kč. Dodavatel však zákazníkovi oznámí změnu produktu na spotové ceny, načež se zákazníkovi zvýší zálohy na 3000 Kč měsíčně. Zákazník nyní za celý rok zaplatí na zálohách celkově 36 000 Kč. V ideálním případě, kdy spotřeba zákazníka zůstala ve stejné výši, má zákazník nárok na vrácení rozdílu, který zaplatil nad rámec původně sjednané ceny. Dodavatel tedy bude muset zákazníkovi vrátit 24 000 Kč z titulu bezdůvodného obohacení.  

Výpověď smlouvy se spotovým produktem

Novelou energetického zákona bylo dále přijato v § 11c odst. 2 právo spotřebitele vypovědět závazek ze smlouvy se spotovým produktem, a to s výpovědní dobou v trvání pouhého jednoho měsíce. Tato výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli elektřiny nebo plynu. Výše uvedené právo má spotřebitel v případě smlouvy sjednané jak na dobu určitou, tak sjednané na dobu neurčitou. Aktuální právní úprava navíc dopadá i na smlouvy sjednané přede dnem nabytí účinnosti novely zákona, tedy i na smlouvy sjednané před 1. 10. 2022.

Pokud i Vy řešíte nekalé obchodní praktiky Vašeho dodavatele energií, neváhejte kontaktovat našeho experta na energetické právo, Mgr. Lukáše Nálevku.

Na článku spolupracoval Bc. Kryštof Pažourek

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: