Kompenzační bonus pro společníky tzv. „malých s.r.o.“

2.6.2020

Dne 28.5.2020 podepsal prezident České republiky další zákon novelizující zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (dále jen „zákon o kompenzačním bonusu“). Předmětem této novely je rozšíření okruhu subjektů kompenzačního bonusu o společníky tzv. „malých s.r.o.“ O obecných podmínkách kompenzačního bonusu a způsobech žádání jsme Vás informovali v jednom z předchozích článků „KOMPENZAČNÍ BONUS: AŽ 44 500 KORUN OD STÁTU PRO OSVČ“.

Předmětem kompenzačního bonusu je nově také:

 • výkon činnosti společnosti s ručením omezeným, které je subjekt kompenzačního bonusu společníkem, v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, pokud tato činnost nemohla být zcela nebo z části vykonávána nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření podle § 1 zákona o kompenzačním bonusu, a to zejména z důvodu:
  • nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny subjektu kompenzačního bonusu nebo provozovny společnosti s ručením omezeným,
  • karantény subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,
  • péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,
  • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným nebo 
  • omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným.

Zákon nově upravuje okruh podmínek, které musí splňovat sama společnost s ručením omezeným, a okruh podmínek, které musí současně splňovat společník (subjekt kompenzačního bonusu), aby mu nárok na bonus vznikl.

Jaké podmínky musí splnit společnost?

 • Společnost s ručením omezeným byla založena za účelem dosažení zisku
 • Společnost má maximálně dva společníky (a to pouze fyzické osoby), anebo má více než dva společníky, kteří jsou členy jedné rodiny. Členy jedné rodiny se pro účely kompenzačního bonusu rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství.
 • Podíl žádného ze společníků není vtělen do kmenového listu. 
 • Společnost, v bonusovém období nebyla v úpadku nebo v likvidaci. 
 • Společnost v bonusovém období nebyla nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona č. 235/2004. Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Obrat společnosti podle § 1d odst. 2 zákona o účetnictví za skončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob bezprostředně předcházející bonusovému období, překročil částku 180 000 Kč, anebo společnost (nově založená) předpokládá, že její obrat podle § 1d odst. 2 zákona o účetnictví za první dosud neskončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob, po jehož celou délku tato společnost vykonává činnost, překročí částku 180 000 Kč. 
 • Společnost, byla ke dni 12. března 2020 daňovým rezidentem 
  • České republiky, nebo 
  • jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a dosáhla většiny svých příjmů za zdaňovací období, za které se sleduje rozhodný obrat, ze zdrojů na území České republiky.

Jaké podmínky musí splnit společník?

 • Musí být fyzickou osobou a společníkem výše vymezené společnosti s ručením omezeným
 • Společníkem této společnosti musí být již ke dni 12. března 2020.
 • Nevykonává činnost, v jejímž důsledku je účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec, s výjimkou zaměstnání ve společnosti s ručením omezeným, které je společníkem. 
 • Musel být  ke dni 12. března 2020
  • daňovým rezidentem České republiky, nebo 
  • daňovým rezidentem členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, který předpokládá, že za zdaňovací období roku 2020 jeho celkové příjmy ze zdrojů na území České republiky podle § 22 zákona o daních z příjmů budou činit nejméně  90 % ze všech jeho příjmů (s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 nebo § 6 zákona o daních z příjmů, nebo jsou od daně osvobozeny podle § 4, 6 nebo 10 zákona o daních z příjmů, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně). Výši příjmů ze zdrojů v zahraničí prokazuje poplatník potvrzením zahraničního správce daně.

Co když jsem společníkem v několika s.r.o.?

Nárok na kompenzační bonus může společník uplatnit za celý kalendářní měsíc pouze ve vztahu k jedné společnosti, v níž je společníkem. 

Zákon však nevylučuje, aby společník požádal za jednotlivé celé kalendářní měsíce bonusového období o kompenzační bonus pro různé společnosti, v nichž je společníkem (splňuje-li každá z nich podmínky stanovené zákonem). Vznik nároku na bonus z titulu omezení činnosti je totiž posuzován individuálně za každý celý kalendářní měsíc bonusového období. 

Co když jsem společníkem a současně OSVČ?

Každý subjekt kompenzačního bonusu může za jednotlivý kalendářní den bonusového období žádat o kompenzační bonus pouze z jednoho titulu, a to buď jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), nebo jako společník společnosti s ručením omezeným. Přestane-li například uprostřed bonusového období být společníkem, může pro zbytek období uplatnit nárok na bonus jako OSVČ (pokud splní zákonné podmínky).

Je možný souběh kompenzačního bonusu a podpory z Programu Antivirus?

Takový souběh možný není. Nárok na kompenzační bonus nevzniká společníkovi s.r.o. za ten kalendářní den, za který společnost s ručením omezeným, které je společníkem, obdržela z důvodu zaměstnání tohoto společníka podporu poskytovanou zaměstnavatelům v souvislosti s ohrožením zdraví nebo krizovými opatřeními podle § 1 zákona o kompenzačním bonusu. Dle důvodové zprávy novely cílí tento bod na eliminaci kolize tohoto bonusu s podporou poskytnutou v rámci Programu Antivirus.

Od kdy mohou společníci podávat žádosti o kompenzační bonus?

Dle informace, kterou Finanční správa zveřejnila dne 28. května 2020 na svých webových stránkách (odkaz zde), mohou společníci své žádosti podávat již od tohoto dne zveřejnění. Samotnou výplatu kompenzačního bonusu pro společníky „malých s.r.o.“ může však Finanční správa zahájit až ke dni účinnosti novely zákona o kompenzačním bonusu. Novela nabude účinnost dnem jejího zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Na jaký finanční úřad mají společníci své žádosti podávat?

Společníci splňující výše uvedené podmínky a žádající o kompenzační bonus mají své žádosti podávat na  územní pracoviště, u kterého podávají přiznání k dani z příjmů fyzických osob. 

Zákon o kompenzačním bonusu lze označit, z důvodu jeho snahy rychle reagovat na aktuální a měnící se situace, za živoucí právní předpis. Výklad a aplikace jednotlivých ustanovení se vyvíjí i v souvislosti s aktualizovanými zněními nejčastějších otázek a odpovědí, které jsou průběžně dostupné na webových stránkách Ministerstva financí České republiky a také na webových stránkách Finanční správy.

V případě, že si nevíte v oblasti kompenzačního bonusu rady, nabízíme Vám naše služby, ať ryze poradenské, nebo spočívající ve zpracování a podání žádosti o kompenzační bonus. 

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: