Kompenzační bonus: až 44 500 korun od státu pro OSVČ

8.5.2020

Od 15. dubna 2020 je účinný zákon č. 159/2020 Sb., podle nějž je osobám samostatně výdělečně činným poskytnuta přímá podpora (kompenzační bonus) ve výši až 25 000 Kč ke zmírnění hospodářských následků dopadů pandemie tzv. koronaviru. S účinností od 8. května 2020 byl zákon novelizován (zákonem č. 234/2020 Sb.)

Advokátní kancelář online

Novela zákona účinná od 8. května 2020 především umožňuje získat kompenzační bonus i pedagogickým pracovníkům, kteří jsou nemocensky pojištěni jako zaměstnanci a vykonávají i samostatnou výdělečnou činnost. Dále je zavedeno tzv. 2. bonusové období. Další bonusové období (až do 31. srpna 2020) pak může stanovit vláda nařízením.

Formulář žádosti

Na webu Finanční správy ČR je možné stáhnout formulář žádosti. K dispozici je i formulář pro žádost podávanou zástupcem žadatele. V některých prohlížečích je nutno žádost nejprve stáhnout (uložit) do počítače, aby se dala poté zobrazit. 

Splnění podmínek pro získání kompenzačního bonusu se při podání žádosti dokládá pouze čestným prohlášením. Následky případné nepravdivosti takového prohlášení dopadnou na žadatele až později. 

Kdo může žádat

Každá osoba samostatně výdělečně činná („OSVČ“), která 

  1. ukončila povinnou školní docházku a dosáhla věku aspoň 15 let a
  2. k 12. březnu 2020 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost (hlavní nebo vedlejší), nebo při výkonu této činnosti spolupracovala (a mohly na ní být rozdělovány příjmy a výdaje), anebo 
  3. k 12. březnu 2020 sice činnost nevykonávala, avšak výkon své činnosti přerušila až v době
   po 31. srpnu 2019; a
  4. v době mezi 12. březnem a 30. dubnem 2020, resp. 1. květnem a 8. červnem, nemohla tuto činnost zcela či zčásti vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření přijatých z důvodu výskytu koronaviru SARS CoV-2 (např. uzavření či omezení provozu, omezení poptávky, omezení či přerušení dodávek vstupů, karanténa nebo nutnost péče o dítě, a to i u zaměstnance/ců OSVČ apod.). 

U OSVČ s přerušenou činností je nutné, aby v době mezi 12. březnem a 30. dubnem nebo 1. květnem a 8. červnem 2020 činnost opět formálně zahájila (i když ji fakticky nemůže z důvodu mimořádné situace vykonávat). 

Za OSVČ vykonávající činnost bude samozřejmě pokládána i osoba, která k 12. březnu 2020 (1. květnu 2020) fakticky v důsledku mimořádné situace „neměla co dělat“, pokud byla formálně stále registrována jako „aktivní OSVČ“.

Nárok na kompenzační bonus však nemá OSVČ, která je nemocensky pojištěna jako zaměstnanec (§ 5 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb.). Toto omezení se nevztahuje na osoby, které vykonávají jako zaměstnání pedagogickou činnost. 

Pedagogickým pracovníkům však může vniknut nárok na bonus pouze za 2. bonusové období (od 1. května do 8. června 2020). Novela, která je zařazuje mezi osoby, jimž může vzniknout nárok na bonus, totiž nabyla účinnosti až ve 2. bonusovém období. I když lhůta pro podání žádosti o bonus za 1. bonusové období dosud běží, neměl by být pedagogickým pracovníkům bonus za toto období přiznán, jelikož v jeho průběhu nepatřili mezi osoby, jimž mohl vzniknout nárok. Novela zákona v tomto směru neobsahuje žádné přechodné ustanovení, které by umožňovalo zpětný vznik nároku u těchto osob i za 1. bonusové období. 

Kromě zaměstnanců mezi tyto osoby dále patří například:

 • pěstouni a osoby vedené v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, jimž je vyplácena odměna pěstouna;
 • osoby, které fakticky pracují v pracovním poměru, i když pracovní poměr formálně nevznikl, neboť nebyly splněny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy,
 •  
 • společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, 
 • členové kolektivních orgánů právnické osoby,
 • prokuristé,
 • osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení,
 • ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci,
 • likvidátoři.

Účast na nemocenském pojištění je založena výkonem určité činnosti buď na území ČR, anebo v cizině pro „zaměstnavatele“ se sídlem v ČR (s podmínkou trvalého pobytu zaměstnance v EU), pokud z ní dotyčné osobě má dle dohody se „zaměstnavatelem“ plynout příjem zdanitelný daní z příjmů alespoň ve výši 3 000 Kč měsíčně, resp. u zaměstnanců s dohodou o provedení práce (DPP) vyšší než 10 000 Kč měsíčně (podstatná je výše sjednané částky, nikoliv, zda byl tento příjem také skutečně vyplacen!).  

V případě zaměstnání malého rozsahu, ve kterém je sjednaný příjem nižší než 3 000 Kč, resp. není sjednán vůbec, je rozhodné, zda v měsíci březnu a dubnu dotyčná OSVČ ve skutečnosti získala zdanitelný příjem alespoň ve výši 3 000 Kč; pokud nikoliv, měl by jí být kompenzační bonus přiznán. 

Výše bonusu

Bonus je poskytován ve výši 500 Kč denně za každý den v období od 12. března do 30. dubna 2020 (1. bonusové období), a v období od 1. května do 8. června 2020 (2. bonusové období), v němž žadatel splňoval podmínky pro jeho poskytnutí

Celkem tedy může být žadateli vyplaceno za 1. bonusové období max. 25 000 Kč a max. 19 500 Kč za 2. bonusové období. Pokud žadatel splňoval podmínky jen po část bonusového období (např. měl oficiálně přerušen výkon činnosti), uvede to v žádosti, načež se mu ve formuláři po kliknutí na tlačítko „výpočet“ vypočte bonus v částečné výši.

Podle výkladu Ministerstva financí a Finanční správy ČR vzniká nárok na bonus za všechny dny kalendářního měsíce, v němž došlo k omezení činnosti OSVČ z důvodů a za podmínek stanovených zákonem. Není tedy nutné evidovat a dokládat, ve kterých konkrétních dnech v kalendářním měsíci byla činnost OSVČ opravdu omezena (teoreticky postačí i jen jediný den v měsíci). V této souvislosti však doporučuji, aby si žadatel o bonus vytiskl nebo uložil veškeré informace zveřejněné Ministerstvem financí nebo finanční správou, ze kterých při podávání žádosti vycházel (např. odpovědi na dotazy veřejnosti). Již jsme zaznamenali nepřesnosti v těchto informacích, které byly následně opraveny. 

Vliv bonusu na jiné příjmy od státu

Vyplacený kompenzační bonus bude brán v úvahu při posuzování nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory. Bonus není také slučitelný s podporou v nezaměstnanosti, tj. poživatelům nebude vyplacena podpora za ty kalendářní dny, ze které jim byl vyplacen bonus, a naopak.

Podání a změna žádosti

Žádosti o bonus za 1. bonusové období (a jejich změny či doplnění), které budou podány po 29. červnu 2020, nebudou úspěšné, protože marným uplynutím tohoto dne nárok na bonus zaniká. 

Ohledně 2. bonusového období končí lhůta dnem 7. srpna 2020.

O bonus se žádá za každé bonusové období zvlášť, ale obě žádosti je možné zahrnout do jediného formuláře.

O bonus je možné požádat ještě během bonusového období, i když podmínky pro jeho vyplacení trvají u žadatele i po podání žádosti. Dle výkladu finanční správy by však taková dílčí žádost měla vždy zahrnovat alespoň celý kalendářní měsíc bonusového období.

Pokud podmínky pro přiznání bonusu trvají ještě i po podání žádosti, lze již podanou žádost dodatečně změnit a požádat o zbývající část bonusu (a to i když byl již bonus podle původní žádosti přiznán a vyplacen). 

Změna žádosti musí být provedena tehdy, pokud žadatel dodatečně zjistí, že nesprávně uplatnil nárok na vyšší částku bonusu, než mu náleží. Jinak se žadatel vystavuje hrozbě sankcí.

Vhodné je nechat si bonus zaslat na účet, který byl finančnímu úřadu již sdělen při registraci k daním, nebo na který si žadatel obvykle nechává posílat daňové přeplatky. Rovněž je dobré věnovat pozornost tomu, z jaké e-mailové adresy bude žádost na finanční úřad odeslána, jelikož nelze předvídat, jak bude s touto informací v budoucnu státem naloženo.

Jak podat žádost

Žádost je možné podat několika způsoby, zmíníme však jen ty nejjednodušší:

1. naskenovat a poslat e-mailem

Žádost vyplňte (ideálně na počítači), vytiskněte, podepište a naskenujete nebo kvalitně vyfoťte mobilem. Ve vyhledávači  na webové stránce Finanční správy ČR si najděte finanční úřad (územní pracoviště), kam posíláte svá přiznání k dani z příjmů, a v kontaktních údajích vyhledejte jeho e-mail (příklad: podatelna1234(zavináč)fs.mfcr.cz). 

Vytvořte e-mailovou zprávu, do jejího předmětu napište „Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ“, ke zprávě přiložte naskenovanou žádost a odešlete ji na e-mailovou adresu příslušného územního pracoviště. 

2. datovou schránkou

Pokud máte funkční svoji datovou schránku, stačí žádost jen vyplnit a rovnou (bez vlastnoručního podpisu) ji zaslat do datové schránky územního pracoviště finančního úřadu, kam podáváte daňová přiznání k dani z příjmů (čísla datových schránek jsou k vyhledání v Seznamu držitelů).  Žádost může takto podat kdokoliv, kdo má přístup do vaší datové schránky, není nutné odesílat ji osobně. 

Žádost nelze podat prostřednictvím cizí datové schránky, kromě případu, kdy žádost podává váš zástupce.  Má-li datovou schránku váš zástupce, který vás zastupuje v jednání s finančním úřadem, může využít formulář pro žádost podávanou zástupcem (viz výše) a podat žádost vlastní datovou schránkou. Jako příloha k takové žádosti by však měl být připojen sken čestného prohlášení opatřeného vaším podpisem (nikoliv podpisem zástupce). 

Bonus je považován za vratku daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Je proto třeba dát pozor na to, aby zástupce, který žádost podává, měl u finančního úřadu platnou plnou moc, která ho opravňuje zastupovat žadatele ve věci „daně z příjmů“ nebo „daně z příjmů fyzických osob“, tedy aby rozsah zmocnění nebyl omezen tak, že je vyloučena daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (např. plná moc zní pouze na „daň z příjmů z podnikání“ apod.).

Pokud si nejste jistí, stačí vystavit zástupci novou plnou moc, podepsat ji a naskenovat, aby ji mohl odeslat na finanční úřad spolu se žádostí. Plná moc může znít např takto: „Zmocňuji tímto pana XY, nar. xx.xx.xxxxx, bytem xxxx, aby za mne podal žádost o kompenzační bonus OSVČ. V Prčicích, dne xxx, Jan Novák, DIČ: / r.č., adresa“

3. osobně na podatelně finančního úřadu nebo vhozením do sběrného boxu na finančním úřadu 

Vyplněnou, vytištěnou a podepsanou žádost (podpis není nutné úředně ověřit!), je možné podat na finanční úřad také osobně. Na finančních úřadech by měly být v pracovních dnech připraveny sběrné boxy v době od 8:00 do 17:00 hod.

Daně a kontrola

Bonus je považován za vratku (vratitelný přeplatek) na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Vyplacený bonus proto nebude příjemce zahrnovat v daňovém přiznání za rok 2020 mezi své zdanitelné příjmy, a tedy z něj nebude odvádět daň ani pojistné na sociální a zdravotní pojištění!

Bonus také nepodléhá exekuci ani výkonu rozhodnutí.

Finanční úřady budou oprávněny v rámci daňových kontrol a při ověřování správnosti daňových přiznání dodatečně prověřovat, jestli žadatel skutečně splňoval podmínky pro vznik nároku na bonus

Prostor pro dodatečné zpochybnění nároku je vytvořen zejména požadavkem, aby k omezení výdělečné činnosti následkem této mimořádné situace došlo nad míru obvyklou. Živnostník, který dlouhodobě, nebo aspoň v závěru roku 2019, vykázal ztrátu či minimální obrat, bude tedy jen obtížné prokazovat, že na jeho hospodářskou situaci měla fatální vliv právě pandemie koronaviru. Rovněž doporučuji opatrnost při podávání žádosti o bonus osobám, které se nacházejí v situaci, kdy by jejich výdělečná činnost byla omezena za všech okolností, i bez výskytu koronaviru (např. OSVČ bez zaměstnanců, které v bonusovém období čerpání dávky nemocenského pojištění, nebo peněžitou pomoc v mateřství).

Zjistí-li finanční úřad, že nárok na bonus byl zcela či zčásti uplatněn neoprávněně, rozhodne o povinnosti bonus vrátit. Vracený bonus sice nebude zvýšen o penále, bude však úročen úrokem z prodlení (aktuálně min. 14 % ročně, plánuje se snížení o 6 %), a to zpětně ode dne, kdy byl neoprávněně vyplacen, až do dne vrácení. Závěrem je nutné upozornit, že vědomé podání nepravdivého čestného prohlášení může mít i trestněprávní následky.

Všechny aktualizované informace spojené s koronavirem a krizovými opatřeními naleznete ZDE.

Čtěte také:

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: