Koronavirus a daně 2020 aktuálně

17.3.2020

V rámci ARROWS poradenské skupiny se věnujeme také daňovému poradenství. Přečtěte si aktuální informace spojené s koronavirem, které ve svém článku shrnuje náš daňový poradce Ing. Jan Dyškant

Aktuální krizová opatření mají rovněž vliv na správu daní a plnění daňových povinností daňovými subjekty. Od pondělí 16.3.2020 jsou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost pouze v úředních dnech, tj. v pondělí a ve středu, navíc pouze od 8.00 do 11 hod. Samotný kontakt s veřejností bude probíhat pouze ve správcem daně vymezených prostorách. Omezení se týká i provozu pokladen. Letos se neuskuteční ani každoroční výjezdy pracovníků finanční správy do obcí, které jsou odlehlejší od míst s dostupnými úřady finanční správy. S ohledem na výše uvedené finanční správa apeluje a doporučuje, aby daňové subjekty využívaly při komunikaci se správcem daně dálkové formy komunikace (datová schránka, elektronická podání s ověřeným elektronickým podpisem, poštovní služby) a doporučuje realizovat úhrady daní bezhotovostně.

Online právník

V souvislosti s omezeným provozem finanční správy a situacemi, kterým mohou daňové subjekty kvůli koronaviru čelit, jako jsou onemocnění pracovníků odpovědných za vedení a zpracování účetní závěrky, podkladů pro sestavení různých daňových tvrzení a jejich samotných podání, nebo onemocnění externích dodavatelů služeb (daňový poradci, účetní poradci, auditoři), schválila vláda, dne 15.3. 2020, balíček opatření v oblasti daní, který je označován jako „liberační“. Jeho přesné technické parametry budou zveřejněny v průběhu dnešního dne ve Finančním zpravodaji a na webu Finanční správy. Z tiskové zprávy, která o schválení balíčku informovala na stránkách Ministerstva financí, vyplývají níže uvedená základní opatření:

  • Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob a úroků z prodlení, a to nejdéle do 1.července 2020, aniž by se prokazovaly důvody související s koronavirem
  • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně a pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve všech případech, kdy daňový subjekt požádá o prominutí úroku z prodlení a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem
  • Plošné prominutí druhé pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 1000 Kč v roce 2020 bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Tato pokuta se týká situací, kdy daňový subjekt podá kontrolního hlášení dodatečně, však dříve, než je vyzván správcem daně.
  • Generální finanční ředitelství upraví pokyn k promíjení pokuty za nepodání kontrolního hlášení
  • Plošné prominutí správního poplatku za podání individuální žádosti o posečkání nebo splátkování daně (viz. § 156 a 157 daňového řádu) z důvodů souvisejících s koronavirem
  • Neexistují zákonné důvody pro odložení startu závěrečných vln EET, ale Finanční a Celní správa budou při kontrolní činnosti od 1. 5. 2020 po dobu 3 měsíců postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní funkci.

Jakmile bude vydán zmíněný Finanční zpravodaj, budeme aktualizovat výše uvedené informace i další kroky Finanční správy v nastalé situaci. Jsme připraveni Vám nabídnout naše služby při zpracování jmenovaných žádostí a dále při všech jednáních se správcem daně.

(Zdrojem byly: Tisková zpráva tiskové mluvčí Generálního finančního ředitelství, ze dne 15.3.2020, zveřejněná na stránkách Finanční správy a Tisková zpráva ředitele odboru Vnějších vztahů a komunikací, ze dne 15.3.2020, zveřejněná na stránkách Ministerstva financí.)

AKTUALIZACE ZE DNE 17. 3. 2020:

Dne 16.3. 2020 vydalo Ministerstvo financí avizovaný Finanční zpravodaj 4/2020, který obsahuje „Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události,“ č.j.: MF-7108/2020/3901-2 (dále jen Rozhodnutí), a „Pokyn č. GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení,“ č.j.: 18787/20/7700-10123 (dále jen Pokyn GFŘ-D-44)

Ze znění Rozhodnutí vyplývají následující upřesnění bodů opatření:

  • Opatření se nevztahuje na vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Povinnost plátců daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podat toto vyúčtování je stanovena v § 38j odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Lhůta pro učinění tohoto podání je stanovena v odst. 5 shodného ustanovení a pro případy podání tohoto vyúčtování elektronicky je určena na 20. 3.2020. Uplyne tedy v průběhu účinnosti stavu nouze a vyhlášené karantény.
  • Bude prominut i správní poplatek za přijetí žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky a za přijetí žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, za podmínky že tyto žádosti budou podány od účinnosti tohoto Rozhodnutí (16.3.2020) do dne 31.7.2020
  • Plátcům daně z přidané hodnoty je výslovně prominuta pouze pokuta za nepodání kontrolního hlášení podle § 101h odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (tj. pokuta ve výši Kč 1 000,- - udělována pro případy podání kontrolního hlášení po stanovené lhůtě, ale ještě před výzvou ze strany správce daně). U ostatních pokut spojených s porušením povinností u kontrolního hlášení dle § 101h odst. 1 písm. b) až d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (tj. pokuty ve výši Kč 10 000,- až Kč 50 000,-) lze i nadále žádat o prominutí dle § 101k téhož zákona a souvisejícího pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení. Prominutí sankce spojené s pozdním podáním daňového přiznání k dani z přidané hodnoty a související pozdní úhradou se bude dle všeho řídit ustanovením bodu I. tohoto Rozhodnutí a bude tedy záviset na skutečnosti, zda na základě individuální žádosti bude daňovému subjektu prominut alespoň částečně úrok z prodlení z důvodů souvisejících se šířením koronaviru.

Online právník

Pro zabránění mylné interpretace vlivu Rozhodnutí, která je obecně laicky šířena, upozorňujeme, že vlivem tohoto Rozhodnutí nedochází k prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob (respektive právnických osob), jako by tomu bylo na základě žádosti o prodloužení lhůty dle § 36 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nebo v souvislosti s udělením plné moci daňovému poradci nebo advokátovi. Pouze jsou prominuty sankce postihující toto pozdější podání daňového přiznání a následné sankce související s pozdní úhradou daně. K tomuto upozornění nás vede skutečnost, že toto Rozhodnutí nemá vliv u fyzických osob s příjmy ze samostatné činnosti na dodržení lhůty pro podání Přehledů o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019, které se podávají zdravotním pojišťovnám a správám sociálního zabezpečení. Tyto přehledy jsou osoby samostatně výdělečně činné povinné podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla tato osoba podat daňové přiznání (bez daňového poradce je to 4.5.2020 a s daňovým poradcem 3.8.2020). Zdravotní pojišťovny ani Česká správa sociálního zabezpečení nezveřejnily dosud žádné zprávy, které by se vyjadřovaly v souvislosti s vydaným Rozhodnutím k posunutí lhůt pro podání Přehledů o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019. 

Stejně jako u Přehledů o příjmech a výdajích by daňové subjekty neměly opomenout, že pro účely daně z příjmů je zálohové období stanoveno od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období. Touto lhůtou pro podání daňového přiznání je u daňových subjektů majících kalendářní rok jako zdaňovací období 1. dubna (respektive 1.července s daňovým poradcem nebo povinností auditu). Vlivem Rozhodnutí se může bez sankcí podat daňové přiznání do 1.7.2020, však může se stát, že z obsahujících údajů vznikne daňovému subjektu (s povinností podat přiznání do 1.4.2020) povinnost platit novou zálohu už k 15.6.2020. 

Všechny aktualizované informace spojené s koronavirem a krizovými opatřeními naleznete ZDE.

Čtěte také:

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o:

70+
zemí světa

60+
poradců

15+
let zkušeností na trhu