Doporučení a postupy pro daňové subjekty v této ekonomicky tíživé situaci

23.3.2020

Vážení čtenáři,

jsme si vědomi, že aktuální situace panující v České republice Vám přináší starosti jak ve sféře Vašeho osobního života, tak ve sféře Vaší podnikatelské činnosti. I my se s těmito starostmi potýkáme, proto se chceme s Vámi podělit o naše zkušenosti a nabídnout Vám znalosti s návrhy možných řešení těchto starostí, zejména s těmi souvisejícími s podnikatelskou činností. V rámci námi uznávané zásady „právo a daně bez hranic“ vynakládáme celá poradenská skupina jako celek od samého počátku nastalé ekonomicky tíživé situace úsilí, kdy monitorujeme aktuální reakce napříč celou legislativou a v rámci naší publikační činnosti (viz. https://www.arws.cz/ ) Vás s nimi seznamujeme, snažíme se je podávat srozumitelným jazykem a zároveň upozorňujeme, co by se nemělo opomenout a co může být v interpretačním šumu zkresleno a přinést v budoucnu nechtěné výsledky. V tomto článku se zaměříme na sféru daní.

Již Benjamin Franklin pronesl, že mezi dvě jistoty na tomto světě patří placení daní, proto zastáváme názor, že navzdory jakékoliv situaci by měla být se správcem daně zachována komunikace a součinnost. Daňový subjekt by měl vést se správcem daně zdvořilý dialog, při něm uplatňovat svá práva a správce daně v rámci dodržování základních zásad při správě daní bude zejména podle možností vycházet daňovým subjektům vstříc, šetřit práva a právem chráněné zájmy daňového subjektu, a to vše v rámci naplnění definice správy daní, která je postupem, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady. 

Proč je pro daňový subjekt vhodné zachovat si u správce daně tzv. „čistý štít“?

Pomineme-li trestní bezúhonnost, tak řádné plnění daňových povinností je mnohdy rozhodujícím faktorem, ke kterému přihlíží banky a různé úvěrová instituce při rozhodování o schválení poskytnutí úvěru, dále k němu přihlíží poskytovatelé dotací při rozhodování o žádosti o čerpání dotací a v neposlední řadě k němu přihlíží sám správce daně, který na něj navazuje možnost čerpání výhody v podobě promíjení sankcí (pokut za nepodání kontrolního hlášení, penále, úroky z prodlení a úroky z posečkané částky) a v konečném důsledku ovlivňuje výši samotného prominutí sankce. Před rozhodnutím o výši samotného prominutí sankce prvotně správce daně zkoumá, zda lze vůbec prominout. Vylučující podmínka pro možnost prominutí je upravena v § 259c odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen DŘ), který říká: „prominutí daně nebo příslušenství daně není možné, pokud daňový subjekt nebo osoba, která je členem jeho statutárního orgánu, v posledních 3 letech závažným způsobem porušil daňové nebo účetní právní předpisy.“ Definici závažného porušení daňových nebo účetních předpisů lze nalézt v Pokynu GFŘ-D-29, ve znění dodatku č. 4, k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení a v pokynu GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně, kdy mezi vymezené situace náleží mimo jiné:

4. Porušila své zákonem stanovené povinnosti způsobem, který měl za následek vyměření kterékoli daně podle pomůcek nebo doměření daně podle pomůcek oproti poslední známé dani nebo stanovení daně jejím sjednáním.

„5. Závažně ztěžuje nebo ztěžovala, maří nebo mařila správu daní tím, že opakovaně včas nepodala daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování a ke splnění této své ze zákona plynoucí povinnosti byla proto vyzvána správcem daně. Za naplnění opakovanosti se v tomto případě považuje, pokud tato situace nastala alespoň 2x v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců před podáním žádosti o prominutí.

Na výše uvedené je potřeba pamatovat i v souvislosti s Rozhodnutím o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události,“ č.j.: MF-7108/2020/3901-2 (dále jen Rozhodnutí), protože v bodu I., který se vztahuje na ostatní případy nemající vlastní úpravu stanovenou v ostatních bodech tohoto rozhodnutí, je uvedeno: „Daňovým subjektům, jimž byl na základě individuální žádosti podle § 259b daňového řádu alespoň částečně prominut úrok z prodlení z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2 promíjím pokutu za opožděné tvrzení daně podle § 250 daňového řádu, která je příslušenstvím daně, u níž došlo k tomuto prominutí úroku z prodlení.“ Toto Rozhodnutí však nestanovuje, zda včas nepodaná daňová přiznání, u kterých jsou díky Rozhodnutí prominuty související sankce, nebudou v budoucnu zohledňována při vyhodnocování výše citované vylučující podmínky pro možnost prominutí sankcí. Zachováním onoho „čistého štítu“ i v této ekonomicky tíživé situaci si daňový subjekt neuzavře možnosti do budoucnosti.

Jak si tento „čistý štít“ při současné situaci zachovat?

Některé postupy byly již uvedeny v našem článku FINANČNÍ REZERVY V DOBĚ KRIZE (PRO OSVČ A PODNIKATELE)

  1. Máte problémy s dodržením zákonem stanovené lhůty pro podání daňového tvrzení nebo souvisejících hlášení? Pokud ano, zkuste v případech, kdy to zákon umožňuje (např. u DPH, kontrolního hlášení to zákon neumožňuje), požádat o prodloužení lhůty pro podání tohoto daňového tvrzení, a to dle § 36 DŘ nebo pro případ daňového přiznání k dani z příjmů zplnomocnit daňového poradce nebo advokáta ke zpracování a podání tohoto daňového přiznání (toto zplnomocnění uplatnit u správce daně nejpozději do 1.4.2020). V ostatních případech je možné v zákonem stanovené lhůtě podat daňové přiznání s alespoň současně dostupnými údaji a potom je upravit (respektive napravit) formou dodatečného daňového přiznání. Pamatujte, že Rozhodnutí neprodlužuje zákonem stanovenou lhůtu pro podání daňového tvrzení, pouze odpouští sankce související s jejím nedodržením.
  2. Máte problémy s dodržením zákonem stanovené lhůty pro úhradu daně? Pokud ano, požádejte v souladu s §§ 156 a 157 DŘ o posečkání, případně o splátkování příslušné daně. Výhodou tohoto postupu je, že sazba úroku z posečkané částky je o 7 % nižší, a proto v případě, kdy nebude možné prominout na základě žádosti o prominutí úroku celou výši stanovené sankce, bude mít tato sankce menší dopad na cashflow daňového subjektu.
  3. V případě problémů s úhradou záloh na daň z příjmů lze v souladu s § 174 DŘ požádat správce daně o stanovení záloh jinak, popřípadě povolení výjimky z povinnosti daň zálohovat, a to i za celé zdaňovací období. Ministerstvo financí v rámci „liberačního balíčku II.“ plánuje prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob, aplikace bude záviset na konečném znění rozhodnutí ministerstva.

Pro případ doplňujících dotazů jsme Vám k dispozici a rovněž Vám nabízíme pomoc se zpracováním výše uvedených žádostí. I nadále budeme sledovat vývoj aktuální situace a informovat Vás, proto sledujte naše internetové stránky.

Všechny aktualizované informace spojené s koronavirem a krizovými opatřeními naleznete ZDE.

Čtěte také:

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o:

70+
zemí světa

60+
poradců

15+
let zkušeností na trhu