Mgr. Lukáš Nálevka k podnikání v energetických odvětvích

12.6.2019

Potřebujete získat licenci? Rádi sdělíme info z naší energetické praxe.

Advokátní kancelář ARROWS poskytuje právní služby v oblasti energetického práva. Specialistou na dané téma je právník Mgr. Lukáš Nálevka

Žadatel o udělení licence v energetických odvětvích musí splňovat řadu podmínek, které jsou stanoveny zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „Energetický zákon“) a Vyhláškou Energetického regulačního úřadu č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích.

Poradíme Vám, jaké jsou obecné předpoklady získání licence

Aby mohla být licence udělena, musí žadatel – fyzická osoba splňovat mimo jiné všeobecné předpoklady pro udělení licence, jimiž jsou:

  • plná svéprávnost
  • bezúhonnost
  • odborná způsobilost žadatele nebo ustanoveného odpovědného zástupce

Bude-li žadatelem právnická osoba, musí podmínku svéprávnosti a bezúhonnosti splňovat členové jejího statutárního orgánu, přičemž je podmínkou pro udělení licence právnické osobě rovněž ustanovení odpovědného zástupce, který musí splňovat všechny tři výše uvedené podmínky.

Co je míněno podmínkou dosažení plné svéprávnosti, je zřejmé, proto se nyní blíže zaměříme na zbylé dvě všeobecné podmínky, které musí žadatel splňovat, aby mu mohla být licence udělena.

Podmínka bezúhonnosti je vymezena v § 4 Energetického zákona, a to negativně. Za bezúhonnou se tak podle § 4 nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena:

  • pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň 1 roku,
  • pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním a na který se nevztahuje předchozí bod, nebo
  • pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání v energetice.

Splnění podmínky bezúhonnosti je nutné doložit zejména předložením výpisu z Rejstříku trestů.

Co se týče podmínky odborné způsobilosti, musí ji splňovat jak žadatel – fyzická osoba, tak v případě žadatele – právnické osoby ustanovený odpovědný zástupce. Nesplňuje-li podmínku odborné způsobilosti přímo žadatel – fyzická osoba, může ustanovit odpovědného zástupce, který ji splňovat bude.

Odbornou způsobilostí se rozumí dosažení požadované kvalifikace a Energetický zákon její podmínky vymezuje v § 5 tak, že odborná způsobilost může být splněna tímto vzděláním a praxí:

  • ukončeným vysokoškolským vzděláním technického směru a min. 3 roky praxe v oboru nebo úplným středním odborným vzděláním technického směru s maturitou a min. 6 lety praxe v oboru,

  • u výroby elektřiny nebo tepelné energie do instalovaného výkonu výroby 1 MW včetně a samostatného distribučního zařízení elektřiny nebo rozvodového zařízení tepelné energie s instalovaným výkonem do 1 MW včetně postačuje vyučení v oboru a min. 3 roky praxe v oboru nebo osvědčení o rekvalifikaci k provozování malých energetických zdrojů nebo obdobné osvědčení, vydané v jiném státě.

Je také podstatné zmínit, že není nutné prokazovat odbornou způsobilost pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů do instalovaného výkonu výrobny 20 kW včetně.

Víte, že musíte splnit i finanční předpoklady?

Mimo všeobecné předpoklady pro udělení licence musí žadatel dále prokázat, že má finanční a technické předpoklady k zajištění výkonu licencované činnosti, jakož i doložit vlastnické nebo užívací právo k energetickému zařízení, které má k výkonu licencované činnosti sloužit.

Co se rozumí finančními předpoklady, stanoví Energetický zákon ve svém § 6. Rozumí se jimi (i) schopnost žadatele finančně zabezpečit provozování činnosti, na kterou je vyžadována licence, a (ii) schopnost zabezpečit závazky nejméně na období 5 let.

Finanční způsobilost vymezuje Energetický zákon opět negativně, když stanoví, že žadatel není finančně způsobilý, jestliže má evidovány nedoplatky na daních, clech a poplatcích, pojistném na sociálním zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a na pokutách. Současně zákon stanoví, že finanční předpoklady žadatel nesplňuje, pokud v průběhu uplynulých 3 let soud zrušil konkurs vedený na majetek žadatele proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení, nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo rozhodl o zrušení konkursu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující.

Nutno upozornit, že existují pouze dva případy, kdy se neprokazují finanční předpoklady:

  • při výrobě elektřiny, pokud bude instalovaný elektrický výkon zařízení nižší než 200 kW,

  • při výrobě tepelné energie, pokud je instalovaný tepelný výkon zařízení nižší než 1 MW.

Poradíme Vám, jak splnit technické předpoklady

Kdy se technické předpoklady považují za splněné, stanoví Energetický zákon ve svém § 7. Tyto se tak považují za splněné u energetického zařízení, u kterého je osvědčena jeho bezpečnost v rozsahu a za podmínek stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v souladu s technickou dokumentací. Přičemž platí, že pokud je energetické zařízení stavbou, musí žadatel o udělení licence rovněž prokázat, že je oprávněn stavbu užívat nebo jinak provozovat.

Žadatel prokazuje splnění technických předpokladů energetického zařízení dokladem, jenž osvědčuje bezpečnost tohoto zařízení, přičemž takovým dokladem může být například zpráva o výchozí revizi energetického zařízení. Doklad osvědčující bezpečnost energetického zařízení je také možné nahradit znaleckým posudkem. Zároveň je nutné mít na paměti, že doklady osvědčující bezpečnost zařízení nesmějí být ke dni, ke kterému jsou předkládány Energetickému regulačnímu úřadu (dále jen „ERU“), starší 6 měsíců, pokud jiný právní předpis nebo technická norma nestanoví jinak.

Okruh toho, co musí žadatel předložit, je dále rozšířen dle druhu energetického zařízení. Například u sluneční elektrárny je tak žadatel dále povinen předložit součet štítkových výkonů jednotlivých fotovoltaických panelů a jejich typ.

Další z podmínek, které musí žadatel splňovat, se týká zařízení, které má být k výkonu licencované činnosti používáno. K energetickému zařízení, které má sloužit k výkonu licencované činnosti, musí žadatel doložit vlastnické, příp. užívací právo. Pokud žadatel není vlastníkem zařízení, je povinen doložit i souhlas vlastníka zařízení k jeho použití pro stanovený účel.

Poradíme, jak získat oprávnění k licencované činnosti

Oprávnění k výkonu licencované činnosti vzniká nejdříve dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence, přičemž správním úřadem příslušným toto rozhodnutí vydat je ERU. Rozhodnutí o udělení licence pak nabývá právní moci marným uplynutím 15denní lhůty pro podání rozkladu, popřípadě je také možné se práva na podání rozkladu vzdát.

Co se týče platnosti licence, jsou licence pro podnikání v energetických odvětvích udělovány na dobu 25 let (pro výrobu elektřiny, plynu či tepelné energie) nebo na dobu neurčitou (pro přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu, uskladňování plynu, rozvod tepelné energie či činnosti operátora trhu). Licence pro obchod s elektřinou a plynem jsou pak udělovány na dobu 5 let, přičemž tyto licence lze prodloužit vždy o dalších 5 let.

Oprávnění k výkonu licencované činnosti ale vzniká po splnění výše uvedených podmínek až dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence.

Velmi rádi s Vámi osobně probereme případné podrobnosti.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: