Nové daňové úlevy reagující na usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření

19.10.2020

V důsledku Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 12.10.2020 byly s účinností od 14.10.2020 zakázány nebo omezeny následující činnosti: 

 • provozování restauračních zařízení a barů,
 • provozování hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték
 • pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení,
 • pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin,
 • provozování cirkusů a varieté,
 • pořádání poutí a podobných tradičních akcí,
 • pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí,
 • pořádání veletrhů,
 • provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť, wellness
 • zařízení,
 • provozování zoologických zahrad a botanických zahrad,
 • provozování muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických
 • nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,

Z rozhodnutí ministryně financí (zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 22/2020, č.j. 27709/2020/3901-2) jsou daňovým subjektům, u nichž převažující část příjmů pocházela v období od 1.6.2020 do 30.9.2020 z jedné nebo více činností, které byly od 14.10.2020 zakázány nebo omezeny, prominuty následující:

 • úroky z prodlení vzniklé na DPH u
  • u měsíčních plátců za zdaňovací období září 2020, říjen 2020, listopad 2020
  • u čtvrtletních plátců za III. čtvrtletí 2020

však k úhradě těchto DPH musí dojít nejpozději dne 31.12.2020 (kdy musí být připsány na účet správce daně)

 • zálohy na daň silniční na zdaňovací období roku 2020, splatné 15.4.2020, 15.7.2020, 15.10.2020 a 15.12.2020
 • zálohy na daň z příjmů splatné v období od 15.10.2020 do 15.12.2020.

Aby mohlo být zmíněné prominutí aplikováno, musí daňový subjekt oznámit příslušnému správci daně (např. i prostým emailem) skutečnost, že převažující část jeho příjmů pocházela v období od 1.6.2020 do 30.9.2020 ze zakázaných nebo omezených činností.

Z odůvodnění rozhodnutí vyplývá, že sousloví „převažující část“ má být vykládáno jako „nadpoloviční část.“ U fyzických osob se pro účely posouzení rozsahu příjmů zohledňují pouze příjmy dle § 6 - závislá činnost, § 7 - samostatná činnost, § 8 - kapitálového majetku a § 9 - nájmy.

Dále je plátcům daně z přidané hodnoty prominuta daň z přidané hodnoty za poskytnutá bezúplatná plnění, u nichž by vznikla povinnost přiznat DPH v období od 1.10.2020 do 31.12.2020, v případě:

 • dodání vybraného zboží (např. testovací soupravy na Covid-19, roušky, ochranné brýle, ochranné oděvy),
 • dodání zboží plátci, který je oprávněn k výrobě dezinfekčních přípravků,
 • dodání zboží nebo poskytnutí služby pro potřeby poskytovatelů zdravotních služeb,
 • dodání zboží nebo poskytnutí služby pro potřeby základních složek integrovaného záchranného systému (např. hasiči, policie ČR, poskytovatelé záchranné služby),
 • dodání zboží nebo poskytnutí služby pro potřeby Armády České republiky,
 • dodání zboží nebo poskytnutí služby pro potřeby zařízení sociálních služeb (např. centra denních služeb, denní stacionáře, domovy pro seniory, azylové domy).

V případě potřeby mohou daňové subjekty i nadále využít instrumenty, které daňové zákony obsahují pro účely zohlednění nastalé situace u daňového subjektu, např.:

 • podat žádost o posečkání úhrady daně, nebo povolení rozložení úhrady na splátky,
 • žádost o stanovení záloh jinak, případně o povolení výjimky z povinnosti zálohovat,
 • podat žádost o prominutí úroků z prodlení, úroků z posečkání (pokud nejsou automaticky prominuty viz. Finanční zpravodaj 9/2020), penále a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

Máte-li doplňující dotazy, nebo potřebujete pomoci s přípravou uvedených žádostí? Naše společnost je Vám plně k dispozici.

Čtěte také:

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: