Novinky v kontrolách Státní zemědělské a potravinářské inspekce

8.6.2021

Nedávno jsme Vás informovali o novele zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Stejná novela, účinná od 12. 5. 2021, se však dotkla i zákona, který vymezuje oprávnění Státní zemědělské a potravinářské inspekce (dále jen „SZPI“), a změny nejsou zanedbatelné. Zbystřit by měli zejména provozovatelé internetových obchodů s potravinami, ale i všichni další podnikatelé v oblasti potravinářství.

Nová oprávnění ve vztahu k e-shopům s potravinami

SZPI je nově oprávněna pozastavit fungování internetových stránek nebo jejich části, jestliže nesplňují požadavky českých nebo evropských právních předpisů nebo mezinárodních smluv. Toto velmi zásadní opatření může potenciálně během krátkého okamžiku zničit dlouho budovaný a funkční byznys, třeba aniž by byl pro tak drastické opatření opravdový důvod. I když by SZPI později pozastavení zrušila, ztráta důvěry zákazníků, kteří narazí na nefunkční e-shop, může být nezvratná.

Není vymezeno, že by pozastavení trvalo jen po určitou předem danou dobu, jak bude pozastavení technicky provedeno a co by se stalo, kdyby provozovatel e-shopu pozastavení dobrovolně nerealizoval – zda by SZPI pozastavení technicky vynutila např. ve spolupráci se správcem domén.

K obnovení internetové stránky je třeba získat souhlas inspektora SZPI, ten je přitom povinen souhlas vydat neprodleně, avšak nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy provozovatel e-shopu prokáže, že internetové stránky splňují požadavky právních předpisů, nebo pokud SZPI sama shromáždí podklady k vydání souhlasu.

Za nesplnění opatření hrozí pokuta až 1 mil. Kč. Proti opatření se lze bránit také odvoláním, na jehož podání je ale velmi krátká lhůta. Podání odvolání nevede k odsunutí účinků opatření. Proti zamítnutí odvolání se lze bránit žalobou u správního soudu.

Další novinkou ve vztahu k e-shopům je oprávnění SZPI vyžadovat od banky či zahraniční banky informace o číslech účtů a o jejich majitelích a osobách oprávněných k nakládání s prostředky na účtech za účelem odhalení osoby odpovědné za protiprávní jednání. Tato novinka bezpochyby cílí na e-shopy, z nichž není jasně patrné, kdo je jejich provozovatel, či se tuto informaci snaží jejich provozovatel zastřít. Oprávněnost žádosti o informace má přezkoumat Ministerstvo zemědělství, jehož prostřednictvím SZPI bude údaje od bank žádat. SZPI je povinna zpětně do 24 měsíců informovat klienta banky, že o něm požadovala informace.

Rating provozovatelů

Evropské nařízení č. 2017/625 umožnilo zveřejňovat rating provozovatelů dle výsledků úředních kontrol. Rating však musí vycházet z objektivních, transparentních a veřejně přístupných kritérií a musí být zavedena vhodná opatření, která zajistí spravedlnost, soudržnost a transparentnost ratingového postupu. Aktuální novela pak dala SZPI oprávnění zveřejnit informace o ratingu na svých internetových stránkách.

Negativní výsledek kontroly od SZPI tak nově nemusí mít za následek „jen“ uložení pokuty, ale existuje i oficiální cesta, jak jej může SZPI změnit v negativní publicitu vůči provozovateli. Bude přitom zřejmě na provozovatelích, aby svůj rating sledovali a případně hledali cesty, jak se proti němu bránit.

Úřední laboratoře

Při kontrolách potravin se nezřídka využívá služeb laboratoří, typicky k určení složení, vlastností a kvality potravin. Evropské nařízení č. 2017/625 počítá s institutem tzv. úředních laboratoří, na které jsou kladeny určité kvalitativní požadavky. Pravomoc pro určení těchto úředních laboratoří nově náleží taktéž SZPI.

Je přitom třeba zdůraznit, že v případě sporů o kvalitu potravin je výsledek laboratorního posouzení zásadní. Správné vyhodnocení vzorku podle vhodné metody může být tím, co podnikatele „odsoudí“ k pokutě nebo jej naopak od pokuty uchrání.

Další novinky

  • Inspektoři SZPI mohou nově zastírat svoji identitu při provádění kontrolních úkonů, je-li to nezbytné.
  • Pokud vzorek potraviny odebraný při kontrolním nákupu vyhoví požadavkům právních předpisů, umožňuje to jeho povaha, je neporušený a není třeba k další kontrole, může inspektor od kontrolního nákupu odstoupit a kontrolovaná osoba je povinna vrátit kupní cenu, poté co měla alespoň možnost odebraný vzorek potraviny převzít zpět.
  • SZPI je dále nově oprávněna (i) zakázat vstup do prostor potravinářského podniku osobám, které přicházejí do přímého styku s potravinami a které nemají zdravotní průkaz a (ii) pozastavit vstup osobám při podezření z nedodržení požadavku na osobní hygienu dle předpisu EU.
  • Neméně zajímavou novinkou je poněkud nesystémové zařazení ustanovení, které říká, že jeden inspektorát SZPI (ta se dělí na 7 inspektorátů lokálních a 1 inspektorát ústřední) neprojedná ve společném řízení přestupek, k jehož projednání je příslušný jiný inspektorát, a ani k takovému přestupku nepřihlédne při určení druhu a výměry trestu. Toto ustanovení bezpochyby míří na obchodní řetězce a jeho smyslem je zřejmě zabránit obchodníkům ve snaze domáhat se mírnějšího zacházení v případě více souběžných řízení u více inspektorátů.
  • Další novinkou je velmi obecné ustanovení, které stanoví, že SZPI při plnění úkolů neposkytuje informace, jejichž zveřejnění by narušilo účel kontrol. Do takto obecně formulované kategorie informací může spadnout např. informace o tom, na co se SZPI hodlá při kontrolách v dalším období soustředit.

Dále čtěte

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: