Novinky v oblasti potravin

13.5.2021

Dne 12. 5. 2021 nabývá účinnosti novela zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích (dále jen „Zákon“), kterou média pečlivě sledovala zejm. kvůli problematice povinných kvót a dvojí kvality potravin. Povinné kvóty, podle kterých měly být v obchodech nad 400 m2 zastoupeny české potraviny v určitém minimálním procentu, po zásahu Senátem nakonec nebyly přijaty. I přesto novela přináší zajímavé novinky, které by neměly podnikatelům v oblasti potravin uniknout.

Zákaz dvojí kvality potravin

Zákaz dvojí kvality míří na případy, kdy jsou v ČR prodávány potraviny s podstatně odlišným složením nebo vlastnostmi, než mají zdánlivě totožné potraviny v jiném státě EU. Takové potraviny je zakázáno uvádět na trh v ČR. Zákaz je formulován za použití řady neurčitých pojmů a je tak podle našeho názoru otázkou, zda a jak se projeví v praxi správních orgánů a soudů.

Novela vymezuje i situace, kdy se zákaz naopak nebude aplikovat. Jde o případy, kdy bude odlišnost ospravedlněna oprávněnými a objektivními skutečnosti. Není však patrné, jaké skutečnosti to mohou být. Podle našeho názoru se může jednat např. o nedostupnost určité suroviny pro výrobu potraviny nebo spotřebitelská preference. V takovém případě Zákon zároveň vyžaduje, aby byl spotřebitel o této odlišnosti jasně informován. Kladně hodnotíme, že Státní zemědělská a potravinářská inspekce k této problematice na svém webu zveřejnila materiály, v nichž vysvětluje, jak bude v praxi postupovat.

Česká potravina

Pro použití označení „česká potravina“ u živočišných výrobků je nově vyžadováno, aby na území ČR proběhlo i narození a chov zvířat, tj. nepostačuje, že na území ČR proběhla jen porážka. Nově bude možné toto označení použít i u dalších potravin, které budou vymezeny prováděcím právním předpisem a jejichž výroba proběhla na území ČR.

Označování nebalených potravin

Nabízíte-li nebalené potraviny samoobslužným prodejem, musíte nově v těsné blízkosti místa, kde je potravina nabízena (tedy typicky na regálové etiketě), uvádět navíc seznam složek a seznam látek uvedených na seznamu látek způsobujících alergie nebo nesnášenlivost, kterých bylo použito při výrobě nebo přípravě potraviny a jsou v konečném výrobku stále přítomny, byť v pozměněné podobě (populárně označovaný jako seznam alergenů).

Další novinky:

  • provozovatelé potravinářských podniků jsou nově povinni vyřadit z uvádění na trh a) potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti, které nejsou bezpečné a b) potraviny balené do obalů, které je nechrání před znehodnocením,
  • pokud byla potravina rozbalena za účelem prodeje jednotlivých částí, je nově provozovatel potravinářského podniku povinen zaznamenat datum rozbalení potraviny. Tato povinnost však platí až od 1. 10. 2021,
  • povinnost darovat potraviny potravinovým bankám se nově výslovně nevztahuje na nápoje s obsahem alkoholu nad 0,5 % objemových, v souvislosti s darováním potravin potravinovým bankám lze propagovat jen vyjmenované osoby,
  • zakazuje se uvádět na trh potraviny, které obsahují látky v rozporu s požadavky na složení doplňků stravy nebo látky zakázané při výrobě potravin podle vyhlášky o doplňcích stravy a složení potravin,
  • provozovatelé potravinářských podniků jsou nově povinni oznamovat dozorovému orgánu navíc konkrétní činnosti, které provozují, a jsou výslovně povinni již oznámené údaje (tj. zahájení, změnu ukončení činnosti, své identifikační údaje, předmět činnosti a konkrétní činnosti) aktualizovat v případě změny,
  • zákon nově výslovně reguluje i potraviny z hmyzu určené k lidské spotřebě a výrobky z něj, tyto výrobky jsou podřazeny pod pojem potraviny živočišného původu a bude se tak na ně vztahovat tato regulace,
  • dovozci potravin ze zemí mimo EU nově musí v případech vymezených předpisem EU dovážet potraviny jen přes stanoviště hraniční kontroly, které určí Ministerstvo zemědělství.

Doprodej potravin

Pro praxi podnikatelů je dále podstatné, že podle novely lze potraviny, které byly uvedeny na trh nebo označeny přede dnem nabytí účinnosti novely (tj. 12. 5. 2021) v souladu se Zákonem, mohou být prodávány do vyčerpání zásob.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: