Vrácení příspěvku antivirus - jak se bránit

15.10.2020

AKTUALIZACE 13. 10. 2020

"V rámci níže uvedeného článku jsme Vás informovali o čerpání z Programu Antivirus na podporu zaměstnanosti a s tím spojených případných kontrol ze strany úřadů. Nyní Vám přinášíme aktualizaci přímo ve vztahu k Programu Antivirus C. Ve vztahu k čerpání příspěvku v rámci Programu Antivirus C, platí, že stát promíjí pojistné (odvody) za měsíce červen, červenec a srpen 2020. Dále platí, že zaměstnavatel odvádí pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce. Důležité však je, že (snížené) pojistné je splatné od prvního do dvacátého dne následující kalendářního měsíceA proto si každý zaměstnavatel musí řádně pohlídat, kdy odesílá na účet OSSZ snížené pojistné za své zaměstnance. Je tedy nutné si dávat pozor na lhůtu plateb! Pokud se zaplatí pozdě, antivirus se může vracet!
 
V případě, že zaměstnavatel zašle (snížené) pojistné za své zaměstnance tak, že částka pojistného bude připsána na účet OSSZ, až po dvacátém dni v daném kalendářním měsíci, může OSSZ vyžadovat po zaměstnavateli doplatit pojistné v plné výši. Takové jednání je v rozporu se zákonem o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve spojení se zákonem o pojistném. 
 
V případě, že máte problém v této oblasti, kontaktujte nás o konzultaci."
 
4. 8. 2020
 

V souvislosti se zmírněním přímých dopadů nákazy COVID-19 Vláda ČR dne 31. března 2020 usnesením č. 353 schválila na základě § 120 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“) Cílený program k podpoře zaměstnanosti nazvaný „Antivirus“ (dále jen „Program Antivirus“). Účelem Programu Antivirus je kompenzovat zaměstnavatelům jejich mzdové náklady za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou či mimořádnými opatřeními souvisejícími se šířením nemoci COVID-19. Programu Antivirus a podmínkám jeho čerpání se již podrobně věnoval kolega Mgr. Jakub Oliva ve svém článku Mzdy proplatí firmám stát. Poskytnutím příspěvku z Programu Antivirus však Vaše povinnosti nekončí, spíše naopak. Pokud jste již příspěvek čerpali, lze v následujícím období očekávat avizovanou kontrolu splnění podmínek pro čerpání příspěvku ze strany ÚP ČR, příp. dalších subjektů. 

Program Antivirus je realizován prostřednictvím Úřadu Práce České republiky (dále jen „ÚP ČR“) na základě žádosti podané zaměstnavatelem. Zaměstnavatel nese plnou odpovědnost za kompletní, pravdivé a správné vyplnění údajů v žádosti. Příspěvek je poskytován po formální kontrole obsahových náležitostí žádosti a povinných příloh na základě dohody o poskytnutí příspěvku z cíleného programu antivirus (dále jen „dohoda“), která má charakter veřejnoprávní smlouvy ve smyslu § 159 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a má povahu dotace poskytnuté z veřejných rozpočtů podle § 120 zákona o zaměstnanosti a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „rozpočtová pravidla“). Následně má zaměstnavatel povinnost ÚP ČR předložit vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů a vyplnit formulář pro příslušný režim včetně čestného prohlášení o vyplacených mzdových prostředcích, včetně odvodů a o vzniku překážek v práci v souladu se zákoníkem práce. V případě nesrovnalostí je zaměstnavatel vyzván k podání vysvětlení a je-li prokázána oprávněnost jeho žádosti, příspěvek je mu doplacen.

Vedle kontroly v oblasti pracovněprávních předpisů lze očekávat rozsáhlé kontroly na základě zákona 255/2012 Sb., kontrolního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“). V průběhu kontroly může kontrolující subjekt od zaměstnavatele požadovat poskytnutí vyžádaných údajů a dokumentů, přičemž zaměstnavatel je povinen žádosti kontrolujícího subjektu vyhovět. Zejména bude zaměstnavatel dokládat pracovní smlouvy, vnitřní předpisy upravující překážky v práci, dohody s odborovými organizacemi opravňující k výplatě snížené náhrady mzdy, nařízení karantény zaměstnanci, mzdové listy, evidenci docházky, atd. O kontrolních zjištěních, která budou obsahovat i případné zjištěné nedostatky, bude do 30 dnů ode dne provedení posledního kontrolního úkonu vyhotoven protokol o kontrole podle § 12 kontrolního řádu. Proti výsledkům kontroly (kontrolnímu zjištění) lze v případě nesouhlasu podat námitky ve smyslu § 13 kontrolního řádu ve lhůtě do 15 dnů od doručení protokolu o kontrole, není-li v protokolu stanovena delší lhůta. Pokud není námitkám vyhověno ve lhůtě 7 dnů ode dne jejich vyřízení, jsou vypořádány do 30 dnů od jejich doručení tak, že je jim vyhověno (i částečně) nebo jsou zamítnuty.

V případě zjištěných nedostatků z důvodu porušení podmínek stanovených v dohodě, a tedy důvodné obavy z neoprávněnosti čerpání příspěvku zaměstnavatelem, ÚP ČR vyzve zaměstnavatele podle § 14f odst. 3 rozpočtových pravidel k vrácení dotace nebo její části ve stanovené lhůtě. Současně ÚP ČR bez zbytečného odkladu informuje místně příslušný finanční úřad o vydání výzvy k vrácení příspěvku a následně i o tom, jak bylo na výzvu ze strany zaměstnavatele reagováno. Pokud zaměstnavatel ve stanovené lhůtě příspěvek nevrátí, pak ÚP ČR věc postoupí místně příslušnému finančnímu úřadu, který vydá platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (dále jen „daňový řád“), splatný v náhradní lhůtě splatnosti do 15 dnů ode dne právní moci platebního výměru. Proti platebnímu výměru je však možné se odvolat do 30 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u finančního úřadu, který platební výměr vydal a jeho podáním se povinnost platit odvod odkládá. O odvolání rozhoduje Odvolací finanční ředitelství. Pokud zaměstnavatel není spokojený ani s rozhodnutím Odvolacího finančního ředitelství o odvolání, může podat správní žalobu podle soudního řádu správního ke krajskému soudu. Následně lze proti rozhodnutí krajského soudu podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Vzhledem ke složitosti a rozsáhlosti průběhu kontroly a následného možného postupu obrany proti jejím výsledkům lze více než doporučit, abyste se na nás s těmito záležitostmi obrátili co nejdříve, aby bylo možné co nejdříve reagovat. Ačkoliv lze v současné době k podrobnostem Programu Antivirus využít např. tzv. chatboty (např. na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí), nedokážou tyto právní samoobsluhy většinou vyhodnotit specifika jednotlivých případů a doporučit pro Vás nejvhodnější řešení. Pokud tedy řešíte povinnosti, které Vám vyplývají z kontrolní činnosti v souvislosti s čerpáním příspěvku z Programu Antivirus, neváhejte nás kontaktovat.

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: