Mgr. Jakub Oliva

Mgr. Jakub Oliva

Specializace

- obrana proti pokutám inspekce práce
- zastupování při kontrolách inspekce
- pracovní právo ve všech oblastech
- mzdová optimalizace společností
- prevence tzv. "švarcsystému"
- provozování agentur práce
- smlouvy o výkonu funkce
- odměňování manažerů
- kolektivní vyjednávání
- zaměstnávání cizinců

Jsem advokát s úzkou specializací v pracovním právu a potkat se můžeme v Olomouci, v Praze nebo Hradci Králové.

S našimi klienty jsem již absolvoval nespočet kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou již mnohá jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkajících se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

Mými klienty jsou jak jednotliví zaměstnanci, tak společnosti s více než 1500 zaměstnanci nebo také odborové organizace. Pracovní právo také pravidelně školím formou odborných seminářů pro klienty i širokou veřejnost a jsem spoluzakladatelem HR KLUBU v Olomouci. Jelikož se pracovním právem zabývám denně, mohu poskytovat konzultace i v oblastech, které nejsou pro běžné právníky s generální praxí jednoduché, neboť vyžadují velmi podrobnou znalost pracovněprávní problematiky.

Pracovní právo je mojí zálibou a na mojí práci je to znát. Každý den řeším:

- kontroly ze strany inspekce práce a následnou obranu proti uloženým pokutám

- právo pracovních agentur včetně nastavení komplexního systému fungování

- nastavení dlouhodobé spolupráce mezi podnikateli (prevence švarcsystému)

- neplatná skončení pracovního poměru a vymáhání souvisejících nároků

- smluvní optimalizaci pracovněprávního chodu firmy

- pracovní úrazy a nemoci z povolání

- fungování vedoucích zaměstnanců

- kolektivní vyjednávání

- zaměstnávání cizinců

To prakticky znamená, že denně pracuji s pojmy jako:

- nerovné zacházení na pracovišti (přímá či nepřímá mzdová i jiná diskriminace)

- smlouvy o spolupráci s uživatelem, odpovědnost za škodu, pojištění apod.

- pracovní smlouvy, vnitřní předpisy, mzdové směrnice, sankční řády aj.

- zaměstnanecké karty, lékařské prohlídky v ČR, vyhoštění apod.

- náhrada mzdy, odstupné, odchodné, náhrada škody atd.

- odměňování, odvolání z funkce, zákaz konkurence aj.

Členství:

Česká advokátní komora

Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Jednota českých právníků 

Ocenění:

Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015, 2016 a 2017

Global law experts – recommended law firm

 

Publikační činnost, aneb o čem jsem už psal.

V rámci své praxe pravidelně publikuji na serverech jako EPRAVO.cz, Právní prostor a Iurium.

Neplatnost konkurenční doložky pro sjednání nižší než zákonné výše peněžitého vyrovnání

- Daným slibem nezarmoutíš aneb vstupní lékařské prohlídky a předsmluvní odpovědnost

Přeshraniční poskytování služeb jako oslí můstek pro obcházení pracovních povolení?

K otázce existence či neexistence kolektivního sporu při určení zprostředkovatele

Povinnost zaměstnance předložit doklady k vyúčtování cestovních náhrad

Smluvní pokuty, všeobecné obchodní podmínky a ochrana spotřebitele

Úvaha nad právem odborově se organizovat a jeho možným zneužitím

Kdy vlastně odpovídá zaměstnanec svému zaměstnavateli za škodu?

Mzda sjednaná (a skutečně navýšená) s přihlédnutím k práci přesčas

Vliv dočasné pracovní neschopnosti na délku trvání výpovědní doby

Co je a co není pracovním úrazem - cesta do práce a ke stravování

Osobní odpovědnost jednatele společnosti s ručením omezeným

- Protokol o kontrole jako neotřesitelný důkaz ve správním řízení?

Vypořádání námitek v řízení o udělení stavebního povolení

Jak se bránit účelově založeným odborovým organizacím?

Úprava pracovní doby u chráněných skupin zaměstnanců

K povinnosti mlčenlivosti zaměstnanců ve mzdové oblasti

- K možnosti odvolat "nižšího" vedoucího zaměstnance

- Příliš obecná výpověď a její absolutní neplatnost

- Proč chráníme zaměstnance i proti jejich vůli?

O výhodách i nevýhodách mzdového výměru

Zápočtové listy u dohod o provedení práce

- Právo odborové organizace na informace

Vedoucí zaměstnanci a jejich odvolávání

Transparentnost odborových organizací

- Plánovaná výpověď pro nadbytečnost

- Odpovědný zástupce agentury práce

Evidence pracovních oděvů a GDPR

Výplata mzdy při úmrtí zaměstnance

- Zkušební doba a tzv. neschopenka

Jak správně zaslat zápočtový list?

Problematika délky zkušební doby

Kontrolování mailů zaměstnatnců

Lékařské prohlídky u noční práce

- Lze vyplácet mzdu v cizí měně?

I nelegální práce musí být prací 

Tištěné publikace:

Problematika skončení pracovního poměru u funkcionářů odborových organizací a související otázky. Acta Iuridica Olomucensia, 2016, Vol. 11, Supplementum 1, s. 267.

Kontrola dodržování ustanovení § 110 zákoníku práce, EPRAVO.CZ MAGAZINE, 2016, č. 1, s. 35.

Obchodní smlouvy. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2016, 230 s.

Pohled na zvlášť hrubé porušení pracovních povinností ve světle současné soudní praxe. Acta Iuridica Olomucensia, 2017, Vol. 12, No. 3, s. 155–162.