JUDr. Vladimír Janošek

JUDr. Vladimír Janošek

Specializace

- právní expertíza a due dilligence
- korporace, cenné papíry
- spory společníků
- ústavní právo
- litigace

Jsem advokát, který má na starosti ty vůbec nejsložitější případy vyžadující nejvyšší stupeň expertízy. Původem jsem z Kobylí, gymnázium jsem studoval v Hodoníně, práva v Olomouci a nyní působím v Praze.

Praxi advokátního koncipienta jsem vykonal ve společnosti Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. Zkoušky jsem složil s prospěchovým stupněm výtečně.

Ve shodě s Etickým kodexem advokátů v Evropské unii mám za to, že povinnosti advokáta nezačínají a končí s důsledným plněním pokynů klienta v mezích zákona. Advokát musí sloužit zájmům spravedlnosti stejně jako zájmům těch, jejichž práva a svobody je pověřen hájit, a je jeho povinností nejen vystupovat v zájmu věci klienta, avšak být i jeho rádcem. Těmito zásadami se snažím při své práci řídit.

Denně pro naše klienty řeším:

- hospodářskou a majetkovou kriminalitu a trestání korporací 

- odpověnost za škodu při komplexních kauzách

- korporátní právo a hospodářskou soutěž

- cenné papíry

- soudní spory 

Pracuji tedy běžně s pojmy:

- finanční asistence, podnikatelská seskupení, dohody společníků, neplatnost usnesení valné hromady

- změny základního kapitálu, příplatky mimo základní kapitál, převody a jiné dispozice s podíly

- zakládání, změny a rušení společností, vytváření korporátních dokumentů

- společnické žaloby, účast na valných hromadách, squeeze out, sell out

- trestní a správní obhajoba právnických osob, compliance programy 

- zastupování členů statutárních a jiných orgánů společností

- zastupování většinových a menšinových společníků

- akcie, směnky, dluhopisy

- soudní a rozhočí řízení


Pravidelně monitoruji rozhodovací praxi vrcholných soudů a odbornou literaturu. Věnuji se také publikační a přednáškové činnosti.

 

O čem už jsem psal?

Komentáře:

In Petrov, Výtisk, Beran a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017 

Právní časopisy:

Společná účast společníka a jeho zástupce na valné hromadě. Bulletin advokacie, 2018, č. 10

Nepřiměřeně nízká smluvní odměna advokáta jako kárné provinění. Janošek, V. Slanina, L.Bulletin advokacie, 2018, č. 5

Společník, akcionář a člen družstva jako spotřebitel. Právní rádce, 2018, č. 3

Vedoucí odštěpného závodu po rekodifikaci. Právní rozhledy, 2016, č. 7

Miranda warning (jako) ze třetí cenové. Bulletin advokacie, 2016, č. 6

Myslí to Nejvyšší soud se sistací hlasovacího práva společníka jednajícího ve shodě se společníkem odvolávaným z výkonu funkce dle § 173 odst. 1 písm. c) ZOK vskutku vážně? Obchodněprávní revue, 2016, č. 6

Seznam akcionářů – Část II. Rekodifikace & praxe, 2016, č. 6

Seznam akcionářů – Část I. Rekodifikace & praxe, 2016, č. 5

Dohody o výkonu hlasovacích práv, akcie bez hlasovacích práv, sistace hlasovacích práv akcionáře (nejen) na základě ujednání stanov. Obchodněprávní revue, 2016, č. 4

Zrušení obchodní korporace s likvidací pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky. Obchodněprávní revue, 2016, č. 3

Akcionářská práva versus práva vlastníka k akcii. Rekodifikace & praxe, 2016, č. 2

Vyloučení (většinového) společníka ze společnosti s ručením omezeným rozhodnutím valné hromady. Obchodněprávní revue, 2015, č. 5

Vyloučení (většinového) společníka ze společnosti s ručením omezeným rozhodnutím soudu. Právní rozhledy, 2015, č. 5

Mají akcionáři právo na vydání nových akcií za akcie neodevzdané, jež byly představenstvem prohlášeny za neplatné? Obchodněprávní revue, 2015, č. 2

Smluvní předkupní právo k obchodnímu podílu. Nihil novi sub sole? Obchodněprávní revue, 2015, č. 1 

Judikatura

Vybraná korporační judikatura Vrchního soudu v Praze od roku 2015

Řízení o vydání opisu seznamu akcionářů. Krajský soud v Hradci Králové pobočka v Pardubicích, 55 Cm 94/2017, Právní rozhledy, 2018, č. 22

Nerozdělení alespoň části zisku mezi akcionáře bez důležitého důvodu. Vrchní soud v Olomouci, 8 Cmo 122/2016, Obchodněprávní revue, 2018, č. 11–12

Žádost o vydání opisu seznamu akcionářů obsahující předžalobní výzvu dle § 142a OSŘ. Vrchní soud v Praze, 7 Cmo 171/2017, Právní rozhledy, 2018, č. 9

Rotační princip při jmenování likvidátora soudem ze seznamu insolvenčních správců. Vrchní soud v Praze, 14 Cmo 133/2017, Právní rozhledy, 2018, č. 8

Odstoupení jednatele z funkce v nevhodné době. Vrchní soud v Praze, 7 Cmo 204/2016, Obchodněprávní revue, 2018, č. 78

Rozhodnutí o rozdělení zisku a účetní závěrka. Vrchní soud v Praze, 14 Cmo 506/2015, Právní rozhledy, 2018, č. 5

Pozastavení výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady; Určitost protestu. Vrchní soud v Praze, 14 Cmo 122/2016, Obchodněprávní revue, 2018, č. 5

Likvidace obchodní společnosti jako nutný předpoklad jejího následného výmazu z obchodního rejstříku. Vrchní soud v Praze, 7 Cmo 43/2017, Obchodněprávní revue, 2018, č. 4

Konstitutivní účinky rozhodnutí soudu o zrušení právnické osoby. Vrchní soud v Praze, 7 Cmo 447/2016, Obchodněprávní revue, 2018, č. 4

Odvolání valné hromady společnosti s ručením omezeným. Vrchní soud v Praze, 14 Cmo 265/2016, Obchodněprávní revue, 2018, č. 3

Přerušení valné hromady akciové společnosti. Vrchní soud v Praze, 7 Cmo 126/2015, Obchodněprávní revue, 2018, č. 3

Jiný zájem hodný právní ochrany na zrušení výmazu právnické osoby z veřejného rejstříku. Vrchní soud v Praze, 14 Cmo 82/2015, Obchodněprávní revue, 2018, č. 1

Zákaz převodu hlasovacího práva bez převodu akcie. Vrchní soud v Olomouci, 5 Cmo 202/2014. Obchodněprávní revue, 2017, č. 9

Údaj o číselném označení akcií jednotlivých akcionářů jako obligatorní zákonná náležitost seznamu akcionářů. Vrchní soud v Praze, 14 Cmo 205/2016. Obchodněprávní revue, 2017, č. 5

Porušení závazkového předkupního práva k akciím sjednaného v akcionářské smlouvě. Vrchní soud v Praze, 14 Cmo 493/2016. Obchodněprávní revue, 2017, č. 3

Úkon právní služby. Nejvyšší soud, 30 Cdo 2610/2015. Bulletin advokacie, 2017, č. 3

Kárné provinění advokáta a trestní řízení. Vrchní soud v Olomouci, 3 To 44/2015. Bulletin advokacie, 2017, č. 3

Odměna advokáta – dobré mravy. Nejvyšší soud, 33 Cdo 1590/2016. Bulletin advokacie, 2016, č. 12

Odměna advokáta – osvobození od soudních poplatků. Nejvyšší soud, 25 Cdo 4066/2015. Bulletin advokacie, 2016, č. 11

Advokát – zaměstnanec, odměna advokáta. Nejvyšší soud, 23 Cdo 144/2014. Bulletin advokacie, 2016, č. 9

Odměna obhájce. Ústavní soud, I. ÚS 2775/15. Bulletin advokacie, 2016, č. 4

Pořádková pokuta za opožděné dodání listin advokátem. Ústavní soud, IV. ÚS 910/15. Bulletin advokacie, 2015, č. 12

Internetové články

Klamavost obchodní firmy, za situace kdy geografické označení neodpovídá sídlu společnosti. Právní prostor, 7. 12. 2018

Volba jednatele se zpětnou účinností. epravo.cz, 7. 12. 2018

Úkon likvidátora, který vybočuje z účelu likvidace. Právní prostor, 27. 11. 2018

Zisk náš vezdejší dej nám dnes aneb dividendové shares. epravo.cz, 22. 11. 2018

Povinnost účetní jednotky založit účetní závěrku do sbírky listin trvá i po uplynutí archivačních lhůt. Právní prostor, 16. 11. 2018

Ustanovení hmotněprávního opatrovníka společnosti prostřednictvím procesního institutu předběžného opatření. Právní prostor, 5. 11. 2018

Převod nebo zastavení části závodu, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání (činnosti) společnosti ve světle rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 Cmo 201/2016. epravo.cz, 23. 10. 2018

Akcie s vysílacím právem. epravo.cz, 17. 10. 2018

Ředitel ústavu jako monokratický orgán. Právní prostor, 10. 10. 2018

Soudní přezkum platnosti odvolání člena správní rady nadačního fondu. epravo.cz, 9. 10. 2018

Seznam akcionářů a GDPR. epravo.cz, 8. 10. 2018

Odpovědnost za škodu způsobenou při distribuci pojištění a zajištění. epravo.cz, 27. 9. 2018

Nedoručení pozvánky společníkovi v důsledku pochybení pošty. Právní prostor, 26. 9. 2018

Přenesení rozhodování o svolání valné hromady z jednatele na třetí osobu. epravo.cz, 19. 9. 2018 

Mají akcionáři právo na vydání nových akcií za akcie neodevzdané, jež byly představenstvem prohlášeny za neplatné? Mají! epravo.cz, 30. 8. 2018

Výmaz spolku ze spolkového rejstříku „bez provedení likvidace“. Právní prostor, 29. 8. 2018

Má odstoupení od smlouvy o převodu podílu dopad do vnitřních poměrů společnosti? epravo.cz, 29. 8. 2018

Inkorporování zvláštní povinnosti do akcie. epravo.cz, 21. 8. 2018

Ještě jednou k zákazu umístění smluvních pokut v obchodních podmínkách spotřebitelských smluv. epravo.cz, 23. 7. 2018

Voda hučí a minoritní akcionáři skučí. epravo.cz, 26. 6. 2018

Vesničko má středisková aneb střediskové (divizní) akcie (nejen) z plastické chirurgie. epravo.cz, 19. 6. 2018

Akcie s podmíněným hlasovacím právem. epravo.cz, 6. 6. 2018

Zlaté akcie s kontrolními právy. epravo.cz, 1. 6. 2018

Bytové akcie. epravo.cz, 21. 5. 2018

Slib odškodnění neexistuje - a co když tu je... Právní prostor, 15. 5. 2018

Tabu souběhu funkcí je ta tam... epravo.cz, 27. 4. 2018

Zápis do obchodního rejstříku na základě cizozemského notářského zápisu. epravo.cz, 6. 4. 2018

Neoznámení termínu pohřbu jako neoprávněný zásah do osobnostních práv. epravo.cz, 4. 4. 2018

J. Houstone, máme problém, nechce mi převést ty akcie a podílové listy! epravo.cz magazine, 2/ 2018

Absolutní zákaz smluvních pokut v obchodních podmínkách spotřebitelských smluv. Opravdu? epravo.cz, 16. 2. 2018

Když se Vám někdo pokusí ukrást firmu aneb podvodná změna jednatele. Janošek, V. Sucharda, V. epravo.cz, 14. 2. 2018

Neplatnost konkurenční doložky pro sjednání nižší než zákonné výše peněžitého vyrovnání. epravo.cz, 7. 2. 2018

Promlčuje se podpojištění? epravo.cz, 23. 1. 2018

K právu poškozeného vyjádřit se k provedeným důkazům. epravo.cz, 27. 12. 2017

Z rodičovské na pracák aneb jak studující matka samoživitelka o výživné přišla. epravo.cz, 20. 12. 2017

Když Vám pravá retroaktivita vstoupí do života aneb aplikace § 59a zákona o vodách v praxi. epravo.cz, 14. 12. 2017

Ještě jednou k možnosti rejstříkových soudů přezkoumávat platnost usnesení nejvyššího orgánu obchodní korporace. epravo.cz, 11. 4. 2017

Časové účinky nálezu Pl. ÚS 4/2014 ve světle aktuální rozhodovací praxe Ústavního soudu. epravo.cz, 6. 12. 2016

Dosažení věku tří let dítěte jako zásadní změna poměrů ve smyslu § 909 o. z. epravo.cz, 22. 7. 2016

Ztráta radosti z dovolené – pokoje s výhledem na moře – frankfurtská tabulka. epravo.cz, 1. 7. 2016

Koupě závodu. Akciová společnost a její řízení. Verlag Dashöfer, 1. 7. 2016

Rekognice v civilním řízení. epravo.cz, 10. 6. 2016

Co se stane, když předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu uplatní jen někteří spoluvlastníci? epravo.cz, 3. 5. 2016

Když láska zvítězí nad paragrafy. epravo.cz, 20. 4. 2016

Trójský kůň skrývající se ve smlouvě o důchodu. epravo.cz, 12. 2. 2016

Odškodnění nepohody advokáta vyvěrající ze sporu s policejním komisařem. epravo .cz, 4. 2. 2016

Vyloučení člena z bytového družstva pro jednání třetí osoby. epravo.cz, 15. 1. 2016

Povinnost loajality společníka vůči společnosti není bezbřehá. epravo.cz, 16. 12. 2015

Makej a neptej se proč! epravo.cz, 10. 12. 2015

Zajištění podílu v obchodní korporaci v trestním řízení a jeho správa. epravo .cz, 1. 12. 2015

Pořádková pokuta za opožděné dodání listin advokátem. epravo.cz, 6. 11. 2015

Smluvní retroaktivita. epravo.cz, 29. 10. 2015

Pověření jednoho člena statutárního orgánu právním jednáním vůči zaměstnancům. epravo.cz, 23. 10. 2015

Náboženská tahanice v druhém senátu Ústavního soudu. epravo.cz, 13. 10. 2015

Střídavá péče. Zařadil Ústavní soud zpátečku? epravo.cz, 29. 9. 2015

Když jednatel bez svolení koupí káru. epravo.cz, 8. 9. 2015

Co znamená, nemůže-li kupující věc řádně užívat dle § 2169 odst. 2 o.z.? epravo .cz, 1. 9. 2015

Fenomén sportu v judikatuře. epravo.cz, 28. 8. 2015

Kdy už konečně skončí ping pong mezi Joštovou 8 a Burešovou 20? právní prostor, 7. 8. 2015

Výplata peněžních prostředků advokátem na bankovní účet sjednaný ve smlouvě o advokátní úschově, který se odlišuje od bankovního účtu uvedeného v kupní smlouvě. epravo.cz, 24. 7. 2015

Když knihu, tak zdarma! Opravdu? epravo.cz, 2. 7. 2015

Nerovné zacházení společnosti s akcionáři. epravo.cz, 11. 6. 2015

Úraz zaměstnance. Kam s ním? A co za to. epravo.cz, 22. 5. 2015

Pseudonymous. epravo.cz, 21. 4. 2015

Výše skutečné škody na věci jde-li o dotovaný mobilní přístroj. epravo.cz, 27. 2. 2015

Škoda způsobená věcí spadlou nebo vyhozenou; mají se uživatelé místností (podobných míst), resp. vlastníci nemovitých věcí, čeho obávat? epravo.cz, 26. 6. 2014

Údaj o mzdě či jiném plnění jako věc veřejná. epravo.cz, 3. 1. 2014

Několik poznámek ke smlouvě o koupi závodu. epravo.cz, 23. 12. 2013

Zastoupení při výkonu funkce opatrovníka. epravo.cz, 1. 11. 2012

Odstoupení od smlouvy o nájmu bytu. epravo.cz, 6. 9. 2012

Vlastníkova služebnost aneb když někomu slouží vlastní věc. epravo.cz, 9. 8. 2012

 

A další…