JUDr. Vladimír Janošek

JUDr. Vladimír Janošek
advokát - korporátní právo

JUDr. Vladimír Janošek působí v ARROWS jako advokát, který má na starosti řešení nejsložitějších a nejdůležitějších kauz. Předtím, než nastoupil do ARROWS, vystudoval práva v Olomouci a získal zde doktorský titul z oboru práva obchodních korporací. Zkoušky složil s prospěchovým stupněm výtečné.

Vladimír je zároveň knowledge managerem kanceláře a poskytuje právníkům podporu v oblasti aktuální judikatury a přístupů právní vědy. V jeho praxi se zabývá spory společníků v korporacích, soudními spory v oblasti korporátního práva a složitými právními analýzami.

Pravidelně monitoruje rozhodovací praxi vrcholných soudů a odbornou literaturu a věnuje se publikační a přednáškové činnosti.

Odborné publikace

Komentáře:

 • In Petrov, Výtisk, Beran a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017 

Právní časopisy:

 • Myslí to Nejvyšší soud se sistací hlasovacího práva společníka jednajícího ve shodě se společníkem odvolávaným z výkonu funkce dle § 173 odst. 1 písm. c) ZOK vskutku vážně? Obchodněprávní revue, 2016, č. 6
 • Dohody o výkonu hlasovacích práv, akcie bez hlasovacích práv, sistace hlasovacích práv akcionáře (nejen) na základě ujednání stanov. Obchodněprávní revue, 2016, č. 4
 • Mají akcionáři právo na vydání nových akcií za akcie neodevzdané, jež byly představenstvem prohlášeny za neplatné? Obchodněprávní revue, 2015, č. 2
 • Vyloučení (většinového) společníka ze společnosti s ručením omezeným rozhodnutím valné hromady. Obchodněprávní revue, 2015, č. 5
 • Nepřiměřeně nízká smluvní odměna advokáta jako kárné provinění. Janošek, V. Slanina, L.Bulletin advokacie, 2018, č. 5
 • Vyloučení (většinového) společníka ze společnosti s ručením omezeným rozhodnutím soudu. Právní rozhledy, 2015, č. 5
 • Zrušení obchodní korporace s likvidací pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky. Obchodněprávní revue, 2016, č. 3
 • Smluvní předkupní právo k obchodnímu podílu. Nihil novi sub sole? Obchodněprávní revue, 2015, č. 1 
 • Společná účast společníka a jeho zástupce na valné hromadě. Bulletin advokacie, 2018, č. 10
 • Akcionářská práva versus práva vlastníka k akcii. Rekodifikace & praxe, 2016, č. 2
 • Společník, akcionář a člen družstva jako spotřebitel. Právní rádce, 2018, č. 3
 • Vedoucí odštěpného závodu po rekodifikaci. Právní rozhledy, 2016, č. 7
 • Miranda warning (jako) ze třetí cenové. Bulletin advokacie, 2016, č. 6
 • Seznam akcionářů – Část II. Rekodifikace & praxe, 2016, č. 6
 • Seznam akcionářů – Část I. Rekodifikace & praxe, 2016, č. 5

Judikatura:

 • Údaj o číselném označení akcií jednotlivých akcionářů jako obligatorní zákonná náležitost seznamu akcionářů. Vrchní soud v Praze, 14 Cmo 205/2016. Obchodněprávní revue, 2017, č. 5
 • Likvidace obchodní společnosti jako nutný předpoklad jejího následného výmazu z obchodního rejstříku. Vrchní soud v Praze, 7 Cmo 43/2017, Obchodněprávní revue, 2018, č. 4
 • Porušení závazkového předkupního práva k akciím sjednaného v akcionářské smlouvě. Vrchní soud v Praze, 14 Cmo 493/2016. Obchodněprávní revue, 2017, č. 3
 • Jiný zájem hodný právní ochrany na zrušení výmazu právnické osoby z veřejného rejstříku. Vrchní soud v Praze, 14 Cmo 82/2015, Obchodněprávní revue, 2018, č. 1
 • Žádost o vydání opisu seznamu akcionářů obsahující předžalobní výzvu dle § 142a OSŘ. Vrchní soud v Praze, 7 Cmo 171/2017, Právní rozhledy, 2018, č. 9
 • Nerozdělení alespoň části zisku mezi akcionáře bez důležitého důvodu. Vrchní soud v Olomouci, 8 Cmo 122/2016, Obchodněprávní revue, 2018, č. 11–12
 • Pozastavení výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady; Určitost protestu. Vrchní soud v Praze, 14 Cmo 122/2016, Obchodněprávní revue, 2018, č. 5
 • Rotační princip při jmenování likvidátora soudem ze seznamu insolvenčních správců. Vrchní soud v Praze, 14 Cmo 133/2017, Právní rozhledy, 2018, č. 8
 • Řízení o vydání opisu seznamu akcionářů. Krajský soud v Hradci Králové pobočka v Pardubicích, 55 Cm 94/2017, Právní rozhledy, 2018, č. 22
 • Konstitutivní účinky rozhodnutí soudu o zrušení právnické osoby. Vrchní soud v Praze, 7 Cmo 447/2016, Obchodněprávní revue, 2018, č. 4
 • Odvolání valné hromady společnosti s ručením omezeným. Vrchní soud v Praze, 14 Cmo 265/2016, Obchodněprávní revue, 2018, č. 3
 • Zákaz převodu hlasovacího práva bez převodu akcie. Vrchní soud v Olomouci, 5 Cmo 202/2014. Obchodněprávní revue, 2017, č. 9
 • Odměna advokáta – osvobození od soudních poplatků. Nejvyšší soud, 25 Cdo 4066/2015. Bulletin advokacie, 2016, č. 11
 • Odstoupení jednatele z funkce v nevhodné době. Vrchní soud v Praze, 7 Cmo 204/2016, Obchodněprávní revue, 2018, č. 78
 • Přerušení valné hromady akciové společnosti. Vrchní soud v Praze, 7 Cmo 126/2015, Obchodněprávní revue, 2018, č. 3
 • Pořádková pokuta za opožděné dodání listin advokátem. Ústavní soud, IV. ÚS 910/15. Bulletin advokacie, 2015, č. 12
 • Rozhodnutí o rozdělení zisku a účetní závěrka. Vrchní soud v Praze, 14 Cmo 506/2015, Právní rozhledy, 2018, č. 5
 • Kárné provinění advokáta a trestní řízení. Vrchní soud v Olomouci, 3 To 44/2015. Bulletin advokacie, 2017, č. 3
 • Advokát – zaměstnanec, odměna advokáta. Nejvyšší soud, 23 Cdo 144/2014. Bulletin advokacie, 2016, č. 9
 • Odměna advokáta – dobré mravy. Nejvyšší soud, 33 Cdo 1590/2016. Bulletin advokacie, 2016, č. 12
 • Úkon právní služby. Nejvyšší soud, 30 Cdo 2610/2015. Bulletin advokacie, 2017, č. 3
 • Odměna obhájce. Ústavní soud, I. ÚS 2775/15. Bulletin advokacie, 2016, č. 4
 • Vybraná korporační judikatura Vrchního soudu v Praze od roku 2015

Internetové články:

 • Valné hromady (rozhodování per rollam) po novele
 • Pokyny valné hromady, obchodní vedení, strategické a koncepční řízení
 • Vymazal Vám soud bez Vašeho vědomí statutárního ředitele z obchodního rejstříku?
 • Převod nebo zastavení části závodu, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání (činnosti) společnosti ve světle rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 Cmo 201/2016. epravo.cz, 23. 10. 2018
 • Výplata peněžních prostředků advokátem na bankovní účet sjednaný ve smlouvě o advokátní úschově, který se odlišuje od bankovního účtu uvedeného v kupní smlouvě. epravo.cz, 24. 7. 2015
 • Škoda způsobená věcí spadlou nebo vyhozenou; mají se uživatelé místností (podobných míst), resp. vlastníci nemovitých věcí, čeho obávat? epravo.cz, 26. 6. 2014
 • Mají akcionáři právo na vydání nových akcií za akcie neodevzdané, jež byly představenstvem prohlášeny za neplatné? Mají! epravo.cz, 30. 8. 2018
 • Ustanovení hmotněprávního opatrovníka společnosti prostřednictvím procesního institutu předběžného opatření. Právní prostor, 5. 11. 2018
 • Co se stane, když předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu uplatní jen někteří spoluvlastníci? epravo.cz, 3. 5. 2016
 • Ještě jednou k možnosti rejstříkových soudů přezkoumávat platnost usnesení nejvyššího orgánu obchodní korporace. epravo.cz, 11. 4. 2017
 • Když se Vám někdo pokusí ukrást firmu aneb podvodná změna jednatele. Janošek, V. Sucharda, V. epravo.cz, 14. 2. 2018
 • Ještě jednou k zákazu umístění smluvních pokut v obchodních podmínkách spotřebitelských smluv. epravo.cz, 23. 7. 2018
 • Povinnost účetní jednotky založit účetní závěrku do sbírky listin trvá i po uplynutí archivačních lhůt. Právní prostor, 16. 11. 2018
 • Klamavost obchodní firmy, za situace kdy geografické označení neodpovídá sídlu společnosti. Právní prostor, 7. 12. 2018
 • Když Vám pravá retroaktivita vstoupí do života aneb aplikace § 59a zákona o vodách v praxi. epravo.cz, 14. 12. 2017
 • Absolutní zákaz smluvních pokut v obchodních podmínkách spotřebitelských smluv. Opravdu? epravo.cz, 16. 2. 2018
 • Časové účinky nálezu Pl. ÚS 4/2014 ve světle aktuální rozhodovací praxe Ústavního soudu. epravo.cz, 6. 12. 2016
 • Neplatnost konkurenční doložky pro sjednání nižší než zákonné výše peněžitého vyrovnání. epravo.cz, 7. 2. 2018
 • Má odstoupení od smlouvy o převodu podílu dopad do vnitřních poměrů společnosti? epravo.cz, 29. 8. 2018
 • Vesničko má středisková aneb střediskové (divizní) akcie (nejen) z plastické chirurgie. epravo.cz, 19. 6. 2018
 • Pověření jednoho člena statutárního orgánu právním jednáním vůči zaměstnancům. epravo.cz, 23. 10. 2015
 • Z rodičovské na pracák aneb jak studující matka samoživitelka o výživné přišla. epravo.cz, 20. 12. 2017
 • J. Houstone, máme problém, nechce mi převést ty akcie a podílové listy! epravo.cz magazine, 2/ 2018
 • Dosažení věku tří let dítěte jako zásadní změna poměrů ve smyslu § 909 o. z. epravo.cz, 22. 7. 2016
 • Ztráta radosti z dovolené – pokoje s výhledem na moře – frankfurtská tabulka. epravo.cz, 1. 7. 2016
 • Odškodnění nepohody advokáta vyvěrající ze sporu s policejním komisařem. epravo .cz, 4. 2. 2016
 • Neoznámení termínu pohřbu jako neoprávněný zásah do osobnostních práv. epravo.cz, 4. 4. 2018
 • Přenesení rozhodování o svolání valné hromady z jednatele na třetí osobu. epravo.cz, 19. 9. 2018
 • Zápis do obchodního rejstříku na základě cizozemského notářského zápisu. epravo.cz, 6. 4. 2018
 • Co znamená, nemůže-li kupující věc řádně užívat dle § 2169 odst. 2 o.z.? epravo .cz, 1. 9. 2015
 • Soudní přezkum platnosti odvolání člena správní rady nadačního fondu. epravo.cz, 9. 10. 2018
 • Kdy už konečně skončí ping pong mezi Joštovou 8 a Burešovou 20? právní prostor, 7. 8. 2015
 • Zajištění podílu v obchodní korporaci v trestním řízení a jeho správa. epravo .cz, 1. 12. 2015
 • Odpovědnost za škodu způsobenou při distribuci pojištění a zajištění. epravo.cz, 27. 9. 2018
 • Výmaz spolku ze spolkového rejstříku „bez provedení likvidace“. Právní prostor, 29. 8. 2018
 • Nedoručení pozvánky společníkovi v důsledku pochybení pošty. Právní prostor, 26. 9. 2018
 • Výše skutečné škody na věci jde-li o dotovaný mobilní přístroj. epravo.cz, 27. 2. 2015
 • Povinnost loajality společníka vůči společnosti není bezbřehá. epravo.cz, 16. 12. 2015
 • Vyloučení člena z bytového družstva pro jednání třetí osoby. epravo.cz, 15. 1. 2016
 • Vlastníkova služebnost aneb když někomu slouží vlastní věc. epravo.cz, 9. 8. 2012
 • K právu poškozeného vyjádřit se k provedeným důkazům. epravo.cz, 27. 12. 2017
 • Zisk náš vezdejší dej nám dnes aneb dividendové shares. epravo.cz, 22. 11. 2018
 • Náboženská tahanice v druhém senátu Ústavního soudu. epravo.cz, 13. 10. 2015
 • Pořádková pokuta za opožděné dodání listin advokátem. epravo.cz, 6. 11. 2015
 • Úkon likvidátora, který vybočuje z účelu likvidace. Právní prostor, 27. 11. 2018
 • Koupě závodu. Akciová společnost a její řízení. Verlag Dashöfer, 1. 7. 2016
 • Slib odškodnění neexistuje - a co když tu je... Právní prostor, 15. 5. 2018
 • Trójský kůň skrývající se ve smlouvě o důchodu. epravo.cz, 12. 2. 2016
 • Několik poznámek ke smlouvě o koupi závodu. epravo.cz, 23. 12. 2013
 • Ředitel ústavu jako monokratický orgán. Právní prostor, 10. 10. 2018
 • Střídavá péče. Zařadil Ústavní soud zpátečku? epravo.cz, 29. 9. 2015
 • Údaj o mzdě či jiném plnění jako věc veřejná. epravo.cz, 3. 1. 2014
 • Nerovné zacházení společnosti s akcionáři. epravo.cz, 11. 6. 2015
 • Úraz zaměstnance. Kam s ním? A co za to. epravo.cz, 22. 5. 2015
 • Inkorporování zvláštní povinnosti do akcie. epravo.cz, 21. 8. 2018
 • Zastoupení při výkonu funkce opatrovníka. epravo.cz, 1. 11. 2012
 • Akcie s podmíněným hlasovacím právem. epravo.cz, 6. 6. 2018
 • Volba jednatele se zpětnou účinností. epravo.cz, 7. 12. 2018
 • Voda hučí a minoritní akcionáři skučí. epravo.cz, 26. 6. 2018
 • Odstoupení od smlouvy o nájmu bytu. epravo.cz, 6. 9. 2012
 • Když jednatel bez svolení koupí káru. epravo.cz, 8. 9. 2015
 • Když knihu, tak zdarma! Opravdu? epravo.cz, 2. 7. 2015
 • Když láska zvítězí nad paragrafy. epravo.cz, 20. 4. 2016
 • Tabu souběhu funkcí je ta tam... epravo.cz, 27. 4. 2018
 • Zlaté akcie s kontrolními právy. epravo.cz, 1. 6. 2018
 • Fenomén sportu v judikatuře. epravo.cz, 28. 8. 2015
 • Rekognice v civilním řízení. epravo.cz, 10. 6. 2016
 • Akcie s vysílacím právem. epravo.cz, 17. 10. 2018
 • Seznam akcionářů a GDPR. epravo.cz, 8. 10. 2018
 • Promlčuje se podpojištění? epravo.cz, 23. 1. 2018
 • Makej a neptej se proč! epravo.cz, 10. 12. 2015
 • Smluvní retroaktivita. epravo.cz, 29. 10. 2015
 • Pseudonymous. epravo.cz, 21. 4. 2015
 • Bytové akcie. epravo.cz, 21. 5. 2018

A další…