Hospodářská opatření pro krizové stavy – nezbytná dodávka

24.3.2020

V době nouzového stavu je vláda oprávněna realizovat opatření podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů. Tato opatření navazují na krizový zákon [viz odkaz v § 6 dost. 1 písm. c), § 14 odst. 4 písm. a), § 29 odst. 3 krizového zákona].

Hospodářským opatřením pro krizové stavy se rozumí organizační, materiální nebo finanční opatření přijímané správním úřadem v krizových stavech pro zabezpečení nezbytné dodávky výrobků, prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů. 

Dodavatelem nezbytné dodávky je fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky (popř. organizační složka zahraniční právnické osoby), která má jako předmět své činnosti nebo podnikání zapsanou činnost umožňující dodat předmět nezbytné dodávky nebo která je schopna dodat předmět nezbytné dodávky.

Regulační opatření (jako jeden z nástrojů systému hospodářských opatření pro krizové stavy) obecně slouží ke snížení spotřeby nedostatkových surovin, výrobků a služeb nebo k usměrnění spotřeby a dodávek v souladu s krizovými plány v případech, kdy krizová situace nabývá takového rozsahu, že běžné ekonomické nástroje nejsou při zajišťování nezbytných dodávek dostatečně účinné. 

Podle ustanovení § 22 zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy může vláda nařízením mimo jiné uložit právnickým a podnikajícím fyzickým osobám povinnost ve stanoveném termínu oznámit vládou určeným správním úřadům aktuální objem zásob ve stanovených druzích materiálu či věcných prostředcích, aktuální údaje o výrobní či provozní kapacitě a disponibilních zdrojích pracovních sil; rozšířit, omezit nebo zakázat distribuci zdravotnických prostředků a léčiv; rozšířit nebo omezit distribuci pitné vody a potravin a stanovit podmínky, za nichž lze změnit organizaci a řízení této distribuce.

Za nouzového stavu může vláda nařízením přijímat také opatření uvedená v § 21 odst. 1 a 2 zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, která jsou jinak svěřena územním orgánům veřejné správy. Jedná se např. o uložení povinnosti právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě dodávat v přiměřeném množství výrobky, práce nebo služby, které jsou předmětem jejich činnosti nebo podnikání; skladovat ve svých prostorách materiál určený pro překonání stavu krizového stavu; přemístit zásoby na určené místo. Dále se jedná o možnost regulovat prodávané zboží v obchodní síti včetně přednostních dodávek. Povinnosti takto uložené jsou krizovými opatřeními podle krizového zákona.

Všechny aktualizované informace spojené s koronavirem a krizovými opatřeními naleznete ZDE.

Čtěte také: