Jak komunikovat s orgány veřejné správy v době nouzového stavu

23.3.2020

Vláda svým usnesením č. 194 ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav, který významně zasáhl do všech oblastí lidské činnosti. Jednou z těchto oblastí je také komunikace s orgány veřejné správy a plnění povinností ve vztahu k těmto orgánům ve stanovených lhůtách

Potřebujete aktuálně vyřídit neodkladnou záležitost na úřadě? Běží Vám po dobu nouzového stavu lhůta a Vy nemůžete z důvodu nařízené karantény lhůtu splnit? Uběhla lhůta pro vyřízení Vaší záležitosti úřadu a Vy stále bezvýsledně čekáte na rozhodnutí? Právní předpisy toho mnoho o běhu lhůt v době nouzového stavu nestanoví, jak tedy v době nouzového stavu ve vztahu k orgánům veřejné správy postupovat?  

Potřebuji vyřídit neodkladnou záležitost 

Pokud potřebujete aktuálně na úřadě cokoliv vyřídit, je v prvé řadě na místě zvážit, zda jde opravdu o neodkladnou záležitost, kterou není možné řešit až po skončení nouzového stavu, resp. po zmírnění vládních opatření. O takovou záležitost se nebude jednat např. v případech končící platnosti občanského průkazu, cestovního pasu nebo řidičského průkazu, neboť tyto situace již řeší Ministerstvo vnitra.

Ve svém stanovisku ze dne 20. 3. 2020 stanovilo, že občanské průkazy a cestovní pasy, jejichž platnost skončila kdykoli po dni 1. 3. 2020, lze používat k prokázání totožnosti i v době nouzového stavu a tyto doklady se tak považují po dobu nouzového stavu za platné. Po dobu nouzového stavu pak dle stanoviska nemáte povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu, ani neplatný občanský průkaz odevzdat příslušnému úřadu. Podobně v případě řidičských průkazů, jejichž platnost skončila v době nouzového stavu (tj. nejdříve dne 12. 3. 2020), nejste povinni jej odevzdat příslušnému úřadu a nadále můžete řídit motorové vozidlo tak, jako by platnost řidičského průkazu neskončila. Neodevzdání neplatného dokladu v době nouzového stavu a nepožádání o vydání nového dokladu tak nebude sankcionováno jako přestupek.

Dále je vhodné zdůraznit, že pokud platnost občanského průkazu skončila po 1. 3. 2020, je tedy i takový průkaz po dobu nouzového stavu platným dokladem prokazujícím totožnost jednající osoby. Uvedné se tak uplatní např. i při uzavírání smluv a ověřování podpisů smluvních stran, úředním ověřování listin či prokazování totožnosti vůči orgánům státní správy (např. soudům, policii atd.). 

Jak mohu svoji záležitost s úřadem řešit?

V případě řešení neodkladné záležitosti je vhodné fungování úřadu ověřit např. na jeho webových stránkách, příp. telefonicky v době jeho úředních hodin. Ačkoliv jsou úřady povinné zajistit chod veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu i po dobu nouzového stavu, mohou být některé agendy vykonávány pouze v omezeném rozsahu. Osobní návštěvy veřejnosti jsou však v důsledku krizového opatření vlády na základě usnesení č. 217 ze dne 15. 3. 2020 omezené na zcela nezbytnou úroveň, a to včetně úředních hodin pouze v rozsahu pondělí a středy v maximálním rozsahu tří hodin v daném dni, proto je třeba veškeré záležitosti řešit především písemně, a to poštou nebo elektronicky. V případě elektronického podání doporučujeme využít email opatřený elektronickým podpisem, založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy, nebo Vaši datovou schránku. Nemůžete-li email s uznávaným elektronickým podpisem či datovou schránku využít, je vhodné podání učinit písemně prostřednictvím pošty, nicméně je třeba si pro tento případ ověřit, zda pošta své služby v nouzovém stavu nějak neomezila. 

Pokud však není možné záležitost bez Vaší osobní přítomnosti vyřešit, lze předpokládat, že záležitost do odvolání nouzového stavu nebo zmírnění opatření vlády nebude možné vyřídit vůbec. Ze strany úřadů bude tedy pravděpodobně postupováno podobně jako v případě občanských průkazů a neměli byste být tedy za takový postup nijak sankcionováni. Jakmile však nouzový stav skončí nebo se opatření vlády zmírní, je nutné takovou záležitost řešit bezodkladně.

Běží mi lhůta k učinění úkonu

Pokud jste byli ještě před nouzovým stavem či v jeho průběhu úřadem vyzváni k učinění nějakého úkonu (např. vyjádření, doplnění listin apod.) a k takovému úkonu Vám úřad stanovil určitou lhůtu, je nutné tuto lhůtu dodržet i v době nouzového stavu a požadovaný úkon učinit, a to opět ideálně v elektronické podobě.

Pokud Vám však v učinění úkonu brání nějaké překážky vyvolané nouzovým stavem nebo Vám byla v souvislosti s nákazou COVID - 19 nařízena karanténa a Vy nemůžete výzvě vyhovět ani elektronicky, učiňte tak bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy tato překážka pominula, např. tedy pokud nouzový stav skončí nebo bylo nařízení karantény zrušeno. Současně s učiněním úkonu však podle ust. § 41 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), požádejte o prominutí zmeškání úkonu a uveďte překážky, které Vám bránily v jeho včasném učinění. Úřad bude vždy Vaši žádost o prominutí individuálně posuzovat, a proto je důležité žádost náležitě odůvodnit. K důvodům, které nastaly bez Vašeho zavinění, by však úřad měl přihlédnout.

Úřadu bezvýsledně uplynula lhůta pro vyřízení mé záležitosti

Pokud úřad Vaši záležitost v zákonné lhůtě nevyřídil, je možné, že došlo k omezení vyřizování právě těchto záležitostí nebo úřad nedisponuje potřebným personálem, protože veškeré své zdroje soustředí na řešení nouzového stavu. Obecně se lze takové nečinnosti bránit podnětem proti nečinnosti učiněným podle ust. § 80 správního řádu, v době nouzového stavu však předpokládáme, že nedodržení lhůty ze strany úřadu nečinností nebude právě z důvodu omezení jeho činnosti na základě usnesení vlády č. 217 ze dne 15. 3. 2020. Lze tedy předpokládat, že k těmto důvodům bude nadřízený správní orgán přihlížet. Vyhlášený nouzový stav však úřady zneužívat nesmí, a proto je třeba vždy individuálně posoudit, zda nedodržení lhůty nastalo opravdu v důsledku nouzového stavu. Pro tyto účely by měl úřad nedodržení lhůty náležitě odůvodnit.

V některých agendách je však činnost i nadále zajištěna, byť v omezeném rozsahu (např. některé úřady umožňují osobní vyzvednutí již vyhotovených občanských a řidičských průkazů). Pro zjištění konkrétních informací je tedy vhodné sledovat aktuality příslušných úřadů.

Ačkoliv úřady omezily svoji činnost a osobní kontakt s veřejností, je i nadále možné své záležitosti v mnoha případech řešit elektronicky. Pokud Vám v řešení neodkladné situace brání překážky v důsledku nouzového stavu nebo nelze bez osobní účasti záležitost vyřešit, je vhodné počkat na skončení nouzového stavu a případně současně požádat o prominutí zmeškání lhůty. Obecně však vždy doporučujeme s úřady alespoň telefonicky komunikovat a na potřebné záležitosti se zeptat. 

Všechny aktualizované informace spojené s koronavirem a krizovými opatřeními naleznete ZDE.

Čtěte také: