Mgr. Antonín Hajdušek: Porušení dotačních podmínek nemusí znamenat 100% vratku

8.8.2019

Advokátní kancelář ARROWS se specializuje na krácení dotací. Z naší praxe plyne, že ne každé porušení dotačních podmínek musí znamenat vrácení dotace. V následujícím článku se dozvíte, jak se případně bránit a shrnuje poznatky naší advokátní kanceláře v této oblasti.

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu svým rozhodnutím ukončil dlouhá léta trvající rozpory vedoucí se o to, jak správně posoudit situaci, když příjemce dotace poruší dotační podmínky, ale zároveň nedojde ani částečně ke zmaření účelu poskytnuté dotace.

Běžnou praxí správce daně provádějícího daňovou kontrolu poskytnuté dotace v případě zjištění nedodržení dotačních podmínek bylo nařízení odvodu ve výši celé poskytnuté dotace bez ohledu na vztahu této podmínky a jejího porušení k naplnění účelu dotace. 

Na soudech bylo posoudit, zdali nařízení odvodu v plné výši dotace je adekvátním postihem vůči příjemci dotace. Jednotlivé senáty správního soudu, ale více než deset let měly rozdílnou rozhodovací praxi a vytvořily se tak 3 názorové proudy:

  • celkové odmítnutí možnosti posuzování proporcionality stanovení výše odvodu ve vztahu k charakteru a závažnosti porušení dotačních podmínek, vyjma takových porušení, které se vztahovala pouze k určité části dotace
  • posuzování porušení rozpočtové kázně musí být vedeno zásadou proporcionality a ta se uplatní již při kvalifikaci postupu příjemce dotace pod pojmy „neoprávněné použití peněžních prostředků“, resp. „porušení rozpočtové kázně“
  • posuzování porušení rozpočtové kázně musí být vedeno zásadou proporcionality a ta se uplatní až při stanovení výše odvodu

Z výše uvedených názorových proudů bude v důsledku rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu nadále v soudní praxi uplatňován proud č. 3.

Příjemci dotace mají šanci na ušetření peněz

Postup příjemce dotace v rozporu s dotačními podmínkami bude vždy vyhodnocen jako porušení rozpočtové kázně, a to bez ohledu na to, jak závažné toto porušení bylo a jak, popř. jestli vůbec narušilo či zmařilo účel dotace. Příkladem takového porušení je porušení podmínky „zaslání roční zprávy o činnosti s účetní závěrkou.“

Toto rozhodnutí znamená, že musí skončit praxe správce daně nařizujících odvody v plné výši dotace bez přihlédnutí k okolnostem konkrétního případu, zejména k závažnosti porušení dané povinnosti ve vztahu k naplnění účelu dotace.

Ačkoliv jakékoliv porušení dotačních podmínek bude správcem daně i soudy napříště vždy hodnoceno jako porušení rozpočtové kázně. Výše nařízeného odvodu bude muset být stanovena s ohledem na závažnost a význam k porušení povinnosti. 

V případě, že se porušení týká oddělitelné části dotace lze odvod stanovit maximálně ve výši částky odpovídající této části., Nicméně i zde musí být správce daně řádně posouzeno zdali je dán důvod k nařízení odvodu v jeho maximální možné výši nebo má být v důsledku dodržení zásady přiměřenosti snížen.

To ve výsledku znamená, že příjemci dotace mají možnost se v konkrétních případech úspěšně bránit proti povinnosti k vracení dotací.

Čtěte také:

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o:

70+
zemí světa

60+
poradců

15+
let zkušeností na trhu