advokátní kancelář

OBRANA KRÁCENÍ DOTACÍ

Potřebujete konzultaci v oblasti krácení dotací?

Jsme advokátní kancelář poskytující právní poradenství při obraně proti krácení dotací i auditu dotačních příjmů a dotačních kontrolách. Řešíme veškeré druhy dotací, včetně obrany proti krácení dotace Antivirus. 

Krácení přislíbené, popřípadě již proplacené dotace z fondů EU dnes představuje obrovské riziko pro každého, komu byla tato dotace přidělena. Naše advokátní kancelář se na tuto oblast specializuje.

Nejčastěji pak bývá k těmto korekcím ze strany poskytovatelů dotace přistupováno z důvodů, že příjemce dle názoru poskytovatele dotace pochybil ve veřejné zakázce, nenaplnil monitorovací indikátory, ke kterým se v žádosti o dotaci zavázal, popřípadě porušil jinou dotační podmínku, se kterou je krácení dotace spojováno.

Chtějí po Vás zpátky dotaci nebo její část?

Ne vždy má poskytovatel dotace pravdu, ne vždy je jim tvrzené pochybení skutečně porušením dotačních podmínek a ne vždy je nutno požadovat vrácení celé dotace, když je nutno rovněž zohlednit míru pochybení příjemce dotace a vliv tohoto pochybení na cíle projektu. 

Velmi často se nám daří získat zpět celou dotaci, nebo alespoň její dominantní část.

Zastupujeme příjemce dotace v nejrůznějších řízeních o vrácení dotace (např. veřejnosprávní kontroly, daňová řízení o porušení rozpočtové kázně, sporná řízení z veřejnoprávních smluv, řízení o vrácení dotace dle zákona o státním zemědělském intervenčním fondu) včetně zastupování příjemců dotace před správními soudy. 

Hledáte pomoc v řízení o porušení rozpočtové kázně?

V případě, kdy Vám již byla proplacena dotace a nejčastěji pak na základě Zprávy o auditu operaće prováděného Ministerstvem financí, je požadováno její vrácení zpět. Tento postup se uskutečňuje nejčastěji prostřednictvím daňového řízení vedeným orgány finanční správy a jeho výsledkem je platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně.

Věděli jste však, že tento odvod není nutno hradit v případě, že podáte proti němu odvolání? Naše advokátní kancelář Vám může pomoci. Navíc ani v případě nagativního rozhodnutí o odvolání ze strany Odvolacího finančního ředitelství nemusí být nic ztraceno, neboť toto rozhodnutí lze napadnout správní žalobou, kde má příjemce dotace vůbec největší šanci k efektivní obraně proti krácení dotace.

Prostředky obrany tedy existují, a my přesně víme, jak na to!

Jste účastníkem sporu z veřejnosprávní smlouvy?

V případě, že Vám dotace byla poskytnuta na základě smlouvy či dohody, zná český právní řád alternativu k často zdlouhavému procesu vymáhání dotace prostřednictvím daňového řízení nebo řízení o vrácení dotace dle zvláštních zákonů. V takovém případě lze totiž využit tzv. sporu z veřejnoprávní smlouvy, který je upraven správním řádem.

Znamená to možnost příjemce dotace podat návrh na zahájení sporného správního řízení a to k nadřízenému orgánu toho správního orgánu, který je veřejnoprávní stranou smlouvy o poskytnutí dotace (např. Státní fond životního prostředí nebo Státní zemědělský intervenční fond, kdysi např. Regionální rada regionu soudržnosti). Nadřízený orgán je pak povinen vydat rozhodnutí. Naše advokátní kancelář Vám může pomoci. 

Vzhledem k tomu, že proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad, je toto rozhodnutí již přímo napadnutelné správní žalobou a není tak potřeba čekat až na zdlouhavé pravomocné rozhodnutí finanční správy. Příjemce dotace se tak může se svou věcí v rámci své obrany proti krácení dotace dostat ke správnímu soudu mnohem rychleji a začít tak co nejrychleji a nejefektivněji uplatňovat svá práva. 

Potřebujete pomoc při auditu?

Existuje velká pravděpodobnost, že ačkoliv poskytovatel dotace Vám již dotaci proplatil a Váš projekt zkontroloval, přesto bude Váš projekt znovu zkontzrolován auditory z Ministerstva fincní v rámci tzv. auditu operace. Výsledkem tohoto auditu je pak Zpráva o auditu operace, která představuje stěžejní důkaz, na základě kterého je pak zahajováno daňové řízení o porušení rozpočtové kázně.

Ačkoliv má auditovaná osoba možnost se vždy k Návrhu zprávy o auditu vyjádřit, často je tato možnost ze strany auditovaných subjektů neefektivně využívána. V této oblasti jsme proto připraveni nabídnout Vám právní pomoc a připravit účinnou argumentaci k namítaným zjištěním ze strany auditního orgánu a pokustit se tak zvrátit závěry auditního orgánu.

Jsme advokátní kancelář poskytující právní poradenství při obraně proti krácení dotací i auditu dotačních příjmů. Naši advokáti pracují ve specializovaných týmech a ručíme za to, že na Vaši poptávku zareagují do 24 hodin.

Jaké právní služby poskytujeme:

  • právní poradenství v oblasti krácení dotací i auditu dotačních příjmů a dotačních kontrolách
  • zastupování příjemce dotace v nejrůznějších řízeních o vrácení dotace, včetně řízení před správními soudy
  • právní analýza a příprava obranné strategie v řízení o krácení dotace 
  • příprava odovlání i správních žalob proti rozhodnutí krácení dotace 
  • příprava účinné argumentace k zjištěním ze strany auditního orgánu

O čem jsme již psali:

Zaujali jsme Vás?
Kontakt