Může si firma náklady na „covid testy“ zaměstnanců a spolupracujících OSVČ „odečíst od daní“?

1.11.2020

V současné době díky všeobecně známé neutěšené epidemiologické situaci opět mnoho podnikatelů řeší, jak udržet svůj podnik „nad vodou“. Po zkušenostech z letošního jara, z nichž se mnozí dosud nevzpamatovali, mají pochopitelně zájem pokud možno pokračovat v činnosti, současně ale nechtějí riskovat zdraví své, svých zaměstnanců, zákazníků a obchodních partnerů i jejich blízkých.

Stále častěji se proto objevuje otázka: Můžeme si náklady na „covid testy“ našich zaměstnanců nějak „odečíst od daní“? A můžeme si odečíst náklady na testy s námi spolupracujících OSVČ, díky kterým vyděláváme příjmy, ze kterých pak státu odvádíme daně?

Odpověď, jako obvykle u podobných otázek, zní: Ano, ale ...

I. Náklady na testování zaměstnanců

Všichni hurá na testy, účet platím já!

Pokud se zaměstnavatel jednoduše ze dne na den rozhodne, že svým zaměstnancům zaplatí náklady na tyto testy, musí si vybrat, zda

a) bude cenu testů uplatňovat jako svůj daňově uznatelný náklad (výdaj), anebo 

b) cenu testů zaplatí z již zdaněného zisku, nebo ji nebude uplatňovat jako svůj daňově uznatelný náklad (výdaj).

ad a) Zaměstnavatel může uplatnit náklady na „covid testy“ zaměstnanců jako svůj daňově uznatelný náklad (výdaj) podle zákona o daních z příjmů, jelikož své zaměstnance nezbytně nutně potřebuje k dosahování, zajišťování a udržování svých zdanitelných příjmů. Z hlediska zaměstnance pak ovšem půjde o jeho zdanitelný příjem (jelikož jsou za něj náklady hrazeny zaměstnavatelem právě v souvislosti s jeho výkonem práce pro něj). To pak znamená, že zaměstnavatel bude povinen tento příjem (cenu testu) připočíst ke mzdě zaměstnance za daný měsíc a spolu s touto mzdou – po navýšení na tzv. superhrubou mzdu - zdanit a také z této částky odvést za zaměstnance povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění.

ad b) Zaměstnavatel se také může rozhodnout, že testy zaměstnancům uhradí z již zdaněného zisku, anebo že náklady na testy nebude uplatňovat jako daňově uznatelné, pak se na straně zaměstnance bude jednat o příjem osvobozený od daně. Podmínkou je, že náklady na test uhradí zaměstnavatel přímo poskytovateli testu, nesmí je proplatit přímo zaměstnanci

Máme dohodu, nechte se testovat

Pokud byl zaměstnavatel prozíravý a již po zkušenostech z letošního jara vyjednal úpravu kolektivní smlouvy, nebo vydal vnitřní předpis, případně s jednotlivými zaměstnanci uzavřel dohodu, jimiž zaměstnancům umožnil absolvovat „covid test“ na jeho náklady, pak opět půjde o zdanitelný příjem zaměstnance a zaměstnavatel si cenu testu může uplatnit jako daňově uznatelný náklad (výdaj). 

Společníci, jednatelé a další osoby zdaňované jako zaměstnanci

Stejný režim jako pro zaměstnance platí i pro fyzické osoby, jejichž příjmy jsou zdaňovány stejně jako příjmy zaměstnanců, tedy pro členy družstva, společníky společností s ručením omezeným, komanditisty komanditních společností, členy orgánů právnických osob, kteří jsou daňovými rezidenty ČR, a likvidátory

Určitou výhodu mají v tomto případě daňoví nerezidenti České republiky, kteří pobírají odměnu za výkon funkce od právnické osoby sídlících v ČR, nebo od organizační složky zahraniční právnické osoby umístěné v ČR. Jejich příjem se totiž nezdaňuje jako mzda zaměstnance.  Náklad na „covid test“, který za ně zaplatí právnická osoba / obchodní korporace, sice také bude jejich zdanitelným příjmem, z nějž bude odvedena srážková daň, avšak tento příjem nebude před zdaněním navýšen na tzv. superhrubou mzdu. Z hlediska „zaměstnavatele“ půjde o daňově uznatelný výdaj. 

Jde to i jinak? 

U zaměstnanců, u nich přichází v úvahu práce z domova (tzv. home-office) se nabízí využití tohoto opatření. U značené části zaměstnanců, kteří mají zájem „covid test“ absolvovat, existuje také zájem na tom, aby – přinejmenším do obdržení jeho výsledku – nepřicházeli do kontaktu s lidmi  a pracovali pokud možno z domova. 

Této možnosti však může využít pouze prozíravý zaměstnavatel, který se v kolektivní smlouvě, vnitřním předpise, případně v dohodě uzavřené s jednotlivými zaměstnanci, zavázal, že za dobu výkonu práce z domova náleží zaměstnancům paušální náhrada nákladů za opotřebení vlastního zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce. Takto poskytnutá náhrada není u zaměstnance předmětem daně z příjmů (nejde o příjem, ale o náhradu za opotřebení jeho majetku) a na straně zaměstnavatele se jedná o daňově uznatelný náklad (výdaj). Jelikož reálná míra nákladů zaměstnance, který stráví několik dnů na home-office, bývá zpravidla o něco nižší, než stanovený paušál, je možné touto cestou - alespoň částečně - sejmout ze zaměstnanců náklady na absolvování „covid testu“. Nutno ovšem upozornit, že výši paušální náhrady nákladů nelze stanovit jen tak „od oka“, ale pro účely budoucí daňové kontroly musí být podložena alespoň nějakou racionálně zdůvodnitelnou kalkulací. 

II. Spolupracující OSVČ

Pod dojmem výše uvedeného by se mohlo zdát, že možnost zaplatit náklady na test spolupracujícím živnostníkům (OSVČ), a uplatnit si je jako daňově uznatelný náklad (výdaj), je prakticky vyloučena.

Opak je pravdou. Základní podmínkou je, že tyto spolupracující osoby se prokazatelně (a nikoliv zanedbatelnou měrou) podílejí (resp. dosud podílely) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů osoby, která hodlá nést náklady na jejich testování. 

Pokud tomu tak je, má odběratel služeb těchto osob nepochybně zájem na tom, aby tyto spolupracující osoby nebyly „covid pozitivní“ a nezanesly nákazu mezi jeho zaměstnance, obchodní partnery, zákazníky nebo ostatní spolupracovníky, neboť by to zcela jistě mělo negativní dopady na jeho zdanitelné příjmy. Odběratel služeb dokonce může v některých případech podmínit další spolupráci předložením negativního „covid testu“.

Z tohoto důvodu je obhajitelné, aby náklady na testování nesl namísto spolupracujících OSVČ odběratel jejich služeb. Takovou možnost připustil v souvislosti s využíváním služeb spolupracujících OSVČ dokonce i Nejvyšší správní soud (např. ve sporu, v němž finanční úřad rozporoval náklady na školení spolupracujících OSVČ, které hradil odběratel jejich služeb). Soud v této souvislosti poznamenal, že takové náklady by spolupracující OSVČ jinak nepochybně promítly i do ceny svých služeb pro daného odběratele, a touto cestou by se tedy opět projevily v jeho nákladech / výdajích. Takto vynaložené náklady budou – při splnění výše uvedených podmínek – daňově uznatelnými náklady (výdaji) odběratele služeb spolupracujících OSVČ. Na straně OSVČ ovšem cena testu zaplacená za ně jejich odběratelem může být posouzena jako jejich (nepeněžní) zdanitelný příjem.

Čtěte také:

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Tento článek je pro naše klienty k zobrazení zdarma. Zadejte prosím heslo na wi-fi z našich zasedacích místností. Nemáte heslo? Velmi rádi Vám jej ZDARMA zašleme.

Bc. Lucie Melicharová
manažer marketingu

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: