Realitní úschovy dle nového realitního zákona

5.2.2020

Jak jsme již dříve avizovali, v roce 2020 vejde v platnost zákon o realitním zprostředkování, který nově bude upravovat mnoho dosud neregulovaných, popř. minimálně regulovaných oblastí. Přesné datum nabytí účinnosti zatím není známo, o tomto však budeme dále informovat. Nabytím účinnosti se nový realitní zákon stane závazným pro všechny realitní makléře v České republice a tito se jím budou muset řídit. V tomto článku se zaměříme na jednu ze zásadních změn, a to novou úpravu o tom, jak má vypadat realitní úschova a co hrozí při porušení zákonné úpravy.

I. Realitní úschova jako podpůrná činnost realitního makléře

Zákonodárce při tvorbě zákona vycházel ze skutečnosti, že většina realitních makléřů v dnešní době nezprostředkovává realitní úschovy z důvodu jiných efektivnějších metod řešení úschovy peněžních prostředků, jako např. notářské úschovy, nebo především advokátní úschovy, které mimo jiné advokátní kancelář ARROWS také zajišťuje.

Ona podpůrnost této činnosti je vyjádřena v § 4 odst. 1 písm. a) zákona o realitním zprostředkování, kde se praví „Realitní zprostředkovatel není oprávněn nabízet úschovu za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy.“ Z tohoto plyne, že realitní makléř úschovu sice může poskytnout, ale nesmí ji aktivně svým klientům nabízet. Možnost poskytnout tuto úschovu, pokud ji klient požaduje je vyjádřena v odst. 2 výše citovaného ustanovení zákona o realitním zprostředkování, konkrétně Na žádost zájemce podanou v písemné formě na samostatné listině může realitní zprostředkovatel poskytnout úschovu peněžních prostředků za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy, …“ Toto ustanovení zároveň upravuje další podmínky zajišťování realitních úschov, kterým se dále věnujeme níže.

II. Podmínky realitních úschov

Jak již bylo sděleno výše, zákon o realitním zprostředkování upravuje dosud nijak neregulovanou oblast realitních úschov a tím ji staví, minimálně jejími podmínkami, na roveň ostatním podobným institutům, jako advokátní nebo notářské úschovy. Stanovení těchto nových podmínek se ukázalo být nutným především z důvodu zvýšení bezpečnosti tohoto realitními makléři poskytovaného produktu pro jejich klienty.

Jako základní podmínku pro poskytnutí realitní úschovy uvádí zákon o realitním zprostředkování v § 4 odst. 2 písm. a) podmínku písemnosti, tj. smlouva o realitní úschově musí být uzavřena v písemné formě. Písm. b) tohoto ustanovení nadále ukládá nutnost mít zřízený samostatný účet pro každého klienta u bankovního ústavu vykonávajícím činnost v České republice, který je veden na konkrétního realitního makléře zapsaného v obchodním rejstříku. V souvislosti se zřízením tohoto odděleného účtu má makléř povinnost oznámit onomu bankovnímu ústavu, u kterého je účet zřízen, informaci o tom, že majitelem peněžních prostředků je třetí osoba. Další body tohoto ustanovení dále sdělují, jaké informace musí o jednotlivých úschovách makléř véstevidenci úschov, jako např. identifikační údaje o uschovateli a příjemci, údaje o výši a měně uložené částky. Odst. 3, 4 a 5 nám dále sdělují povinnost bezhotovostních převodů, dále povinnost oznámení poskytnutí první úschovy obecnímu živnostenskému úřadu a zdůrazňují povinnost makléře ponechat uschované peníze pouze pro sjednaný účel.

III. Sankce za porušení podmínek pro realitní úschovy

Zákon o realitním zprostředkování dále ve svém § 21 zavádí přestupek a následnou sankci (pokutu), která hrozí realitnímu makléři při porušení některého z ustanovení sloužících k zajištění bezpečnosti a důvěryhodnosti realitních úschov. Tato sankce může být uložena za porušení kteréhokoliv ustanovení § 4 zákona o realitním zprostředkování a to až do výše částky 500.000,- Kč. Realitnímu makléři tedy nedůsledným dodržováním podmínek realitních úschov může hrozit opakované ukládání pokuty v různých výších, a to každé až do výše uvedené částky a tímto může mít za následek i likvidaci jeho podnikání. Z tohoto důvodu je mnohdy jak pro realitní makléře, tak pro jejich klienty bezpečnější využít služeb např. advokátní kanceláře poskytující advokátní úschovy.

Jste realitní makléř a ještě jste neabsolvoval povinnost dle zákona o realitním zprostředkování 2020? Přijď na Školení realitního zákona a práva pro makléře. 

Intenzivní praktické polodenní školení našich realitních advokátů Vám vysvětlí jak úskalí nového realitního zákona, tak i navazujicí otázky právní praxe. To vše od zkušeného lektora JUDr. Slaniny, jehož realitní tým dělal tisíce realitních smluv a advokátních úschov po celé České republice. (Více zde)

Termíny: