JUDr. Lukáš Dořičák

JUDr. Lukáš Dořičák

Specializace

- zastupování v soudních sporech
- smlouvy a kontrakty
- korporátní agenda
- veřejné zakázky

Jsem absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Již během svého studia jsem působil jak v menší advokátní kanceláři zaměřené na generální praxi, tak později i v přední české kanceláři, v níž jsem nabyl cenné zkušenosti především v oblasti korporátního práva. Své teoretické znalosti si dále rozvíjím z pozice předsedy redakční rady odborného časopisu lurium Scriptum.

K pracovním úkolům a řešení problémů klientů přistupuji vždy svědomitě, konstruktivně a s náležitou odborností. Ve své právní praxi se nejčastěji věnuji vymáhání pohledávek, smluvnímu právu a obecné občanskoprávní a obchodněprávní agendě včetně zastupování klientů v soudních řízeních. Právní služby jsem rovněž schopen poskytovat v anglickém jazyce. 

Ocenění:

Právnická firma roku - Velmi doporučovaná regionální kancelář roku 2015, 2016 a 2017.

Global law experts - recommended law firm

O čem jsem psal:

Povinnost akciových společností zasílat pozvánky akcionářům vlastnícím zaknihované akcie na majitele

Tichá společnost – představení institutu podle Nového občanského zákoníku a možnosti využití v praxi

Některé aspekty vztahů nabytí movitých věcí od neoprávněného a řádného/mimořádného vydržení

K době přístupnosti dokumentů a informací o veřejné zakázce na profilu zadavatele

Výprosa vs. výpůjčka a jejich základní odlišení od souvisejících smluvních typů

Aktivní věcná legitimace leasingového nájemce k podání reivindikační žaloby

Účelové dělení veřejných zakázek jakožto častý „nešvar“ zadavatelů

Několik teoretických poznámek k vymezení vlastnického práva

Nesezdané soužití – obecné pojednání a jeho význam v právu

Střet vlastnických nároků v případě převodu ztracené věci

Výměnek v novém občanském zákoníku

K dobré víře v objektivním slova smyslu

K rozdělení veřejné zakázky na části

Dobrá víra jako právní zásada? 

Další publikace:

DOŘIČÁK, Lukáš. Věcné zaměření klauzulí nabytí od neoprávněného. Právní rozhledy. 2017, roč. 25, č. 18, s. 611–617.