Mgr. Jakub Oliva, LL.M., MSc.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M., MSc.
vedoucí advokát, partner, specialista na pracovní právo

Mgr. Jakub Oliva, LL.M., MSc., vedoucí advokát olomoucké pobočky ARROWS, se ve své praxi specializuje výlučně na pracovní právo. Jakub absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce a má za sebou mnoho jednání s odborovými organizacemi a také nespočet soudních řízení týkajících se pracovního práva (pracovní úrazy/nemoci z povolání, ochrana proti šikaně, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

Jakub současně vede tým, který má v rámci ČR poměrně unikátní specializaci, a sice obranu zaměstnavatele proti "hromadným" sporům se zaměstnanci. Jakub a jeho tým v dřívějších sporech úspěšně reprezentovali zaměstnavatele, které žalovaly stovky zaměstnanců, kdy se v součtu jednalo o nároky v řádech desítek milionů korun.

Jeho klienty jsou převážně obchodní společnosti s desítkami, stovkami až tisícovkami zaměstnanců, ale také jednotliví zaměstnanci nebo odborové organizace. Pracovní právo pravidelně školí formou odborných seminářů pro klienty i širokou veřejnost a je spoluzakladatelem HR Klubu v Olomouci a platformy HRadec v Hradci Králové.

Jakub se jako jeden z mála advokátů v České republice zaměřuje také na ochranu zaměstnanců před šikanou na pracovišti (bossing, mobbing, staffing aj.), kdy v této oblasti čerpá ze svých dlouholetých zkušeností ze sporů s těmi největšími zaměstnavateli v ČR.

V posledních letech Jakub také úzce spolupracuje se vzdělávacím portálem SEDUO.

Jelikož se Jakub pracovním právem zabývá denně, může poskytovat konzultace i v oblastech, které nejsou pro běžné právníky s generální praxí jednoduché, neboť vyžadují velmi podrobnou znalost pracovněprávní problematiky a mnohačetné praktické zkušenosti.

V neposlední řadě Jakub působí od roku 2020 jako zprostředkovatel pro řešení kolektivních sporů zapsaný v seznamu, který vede Ministerstvo práce a sociálních věcí. Může tak poskytnout kvalifikovanou asistenci při řešení kolektivních sporů (sporů v rámci uzavírání a plnění kolektivních smluv) a pomoci se vyhnout stávce či výluce.

Členství:

 • Česká advokátní komora - člen Kontrolní rady
 • Czech Employment Lawyers Association, z.s. (CzELA)
 • Zprostředkovatel pro řešení kolektivních sporů zapsaný v seznamu zprostředkovatelů a rozhodců při MPSV (odkaz zde)
 • Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů
 • Hospodářská komora ČR – člen sekce zaměstnanosti a práce
 • Okresní hospodářská komora Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk
 • Jednota českých právníků

V pracovním právu řeší nejčastěji:

 • kontroly ze strany inspekce práce a následnou obranu proti uloženým pokutám
 • vymáhání nároků zaměstnanců, kteří se stali obětí šíkany (bossing)
 • nastavení dlouhodobé spolupráce mezi podnikateli (prevence tzv. švarcsystému)
 • nastavení smluv s dodavateli specifických činností (prevence zastřeného agenturního zaměstnávání)
 • právo pracovních agentur včetně nastavení komplexního systému fungování
 • neplatná skončení pracovního poměru a vymáhání souvisejících nároků
 • smluvní optimalizaci pracovněprávního chodu společnosti
 • pracovní úrazy a nemoci z povolání (včetně vojáků z povolání a příslušníků PČR)
 • fungování vedoucích zaměstnanců
 • kolektivní vyjednávání
 • zaměstnávání cizinců

Čím se dále zabývá:

 • sestavování a revize veškeré pracovněprávní dokumentace (pracovní smlouvy, mzdové směrnice, pracovní řády, sankční předpisy, etické kodexy, konkurenční doložky, kvalifikační dohody, mlčenlivost, firemní vozy, pracovní cesty apod.)
 • pracovní víza, zaměstnanecké karty, vyhoštění cizinců a související problematika
 • vymáhání peněžitých nároků jako je odstupné, odchodné, nárokové benefity aj.
 • vhodné nastavení a zařazení zaměstnanců do platových tříd a stupňů
 • nerovné zacházení, bossing a obecně šikana na pracovišti
 • nastavení spolupráce mezi agenturami a uživateli

Rating:

 • Právnická firma roku – Doporučovaná kancelář 2015 - 2022
 • Global law experts – recommended law firm

Publikační činnost:

V rámci své praxe pravidelně publikuje na těchto webových stránkách nebo na serverech jako je EPRAVO.cz, Právní prostor, Iurium nebo třeba Firemní Sociolog.

Tištěné publikace:

 • Působení odborové organizace ve vztahu k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr. Právní rozhledy, 2019, č. 9, s. 327.
 • Problematika skončení pracovního poměru u funkcionářů odborových organizací a související otázky. Acta Iuridica Olomucensia, 2016, Vol. 11, Supplementum 1, s. 267.
 • Kontrola dodržování ustanovení § 110 zákoníku práce, EPRAVO.CZ MAGAZINE, 2016, č. 1, s. 35.
 • Obchodní smlouvy. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 230 s.
 • Pohled na zvlášť hrubé porušení pracovních povinností ve světle současné soudní praxe. Acta Iuridica Olomucensia, 2017, Vol. 12, No. 3, s. 155–162.
 • Škoda způsobená zaměstnancem ve formě nákladů na mzdu. Sborník VIII. Ročníku konference Olomoucké dny soukromého práva. Iuridicum Olomoucense o.p.s., 2018, s. 221.