JUDr. Tereza Snopková, Ph.D.: Jak na komunální odpad?

22.10.2019

Advokátní kancelář ARROWS se specializuje i na oblast komunálního práva. Specialistka na právo životního prostředí a komunální právo JUDr. Tereza Snopková, PhD. ve svém článku shnula, jak naložit s komunálním odpadem. 

Každá obec je povinna nastavit systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území („systém nakládání s komunálním odpadem“). Efektivní systém nakládání s komunálním odpadem obce zajistí vydáním obecně závazné vyhlášky v samostatné působnosti.

Zákon o odpadech stanoví povinnost fyzických osob v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce komunální odpad třídit a odkládat odděleně na místa k tomu obcí určená. Fyzické osoby nejsou tzv. původcem odpadu, tj. nevztahují se na ně povinnosti původců odpadu. Ty plní pouze obec, která se stává původcem odpadu okamžikem, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném.

Povinnosti původce odpadu má však každá fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, pokud při jeho činnosti vzniká odpad. Své povinnosti může splnit tím, že na základě smlouvy s obcí využívá systému nakládání s komunálním odpadem. Taková smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu. Uvedená možnost se však týká pouze odpadu podobnému komunálnímu odpadu („živnostenský odpad“), nikoliv odpadu z "výrobní činnosti". Typicky se může jednat o odpad z kancelářské činnosti. Pokud fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba využívá systém nakládání s komunálním odpadem pro živnostenský odpad, je povinna v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce jej třídit a odkládat odděleně na místa k tomu obcí určená. Pokud podnikatelé odkládají živnostenský odpad na tato místa, aniž mají s obcí uzavřenou smlouvu, hrozí jim pokuta až 300tis Kč.

Podnikatelské subjekty mají možnost si zvolit, zda budou s živnostenským odpadem zapojeni v systému obce, nebo zda využijí smlouvu přímo s osobou oprávněnou k nakládání s odpady.

Dále je třeba upozornit na zvláštní režim vybraných výrobků. Např. pro elektrozařízení pocházející z domácností a dále též např. pro pneumatiky platí povinnost, resp. právo na zpětný odběr.

Nefunkční pračku musí fyzická osoba odložit pouze na místo k tomu určené nebo na místo zpětného odběru. Povinnosti fyzických osob jako držitelů elektrozařízení odpovídá povinnost výrobců těchto zařízení zajistit jejich zpětný odběr. V rámci tohoto systému platí povinnost informovat konečného spotřebitele o možnosti zpětného odběru.

Zpětný odběr je založen na bezúplatném nároku na odebrání v zásadě kompletního elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení posledním prodejcem či v jeho bezprostřední blízkosti, a to ve vazbě na nákup nového elektrozařízení podobného typu a použití. Další možnost zpětného odběru u posledního prodejce platí pro drobná elektrozařízení, a to bez vázání na nákup zboží (při splnění zákonem dané kapacity prodejny).

Výrobce elektrozařízení k použití v domácnostech má povinnost zajistit sběrná místa v rámci celé České republiky (za podmínek daných zákonem), což může zajistit též smluvně s obcí, a zpětný odběr provádět v návaznosti na systém nakládání s komunálním odpadem, a to též v rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu.

  • Zajištěním zpětného odběru v návaznosti na systém nakládání s komunálním odpadem může obec šetřit náklady.
  • Obec může vést fyzické osoby, tak podnikatelské subjekty k plnění požadavků zákona o odpadech, a to při kontrolní činnosti (obecní úřad kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí, resp. zda tyto osoby mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem o odpadech, a dále zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu se zákonem o odpadech) a při projednávání přestupků na úseku zákona o odpadech.
  • V případě, že fyzická osoba nerespektuje povinnosti dané zákonem o odpadech, tj. zejména odloží elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo mimo místa jejich zpětného odběru nebo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa, hrozí jí pokuta až do výše 20tis Kč, resp. 50tis. Kč. 
  • Fyzické osobě hrozí pokuta až 1mil Kč, jestliže převezme odpad do svého vlastnictví, neoprávněně přepravuje odpad nebo soustřeďuje odpad nebo s ním jinak nakládá na místech nebo v objektech, které nejsou podle tohoto zákona zařízeními určenými k nakládání s odpady nebo tato místa či objekty za účelem soustřeďování nebo jiného nakládání s odpady pronajímá jiné osobě.

Článek také na rizikapolitika.cz

Čtěte také:

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o:

70+
zemí světa

60+
poradců

15+
let zkušeností na trhu