JUDr. Tereza Snopková,Ph.D.

JUDr. Tereza Snopková,Ph.D.
advokátní koncipientka

Pro klienty řeším právní služby ve věcech životního prostředí. Oblasti práva životního prostředí se věnuji celou svou profesní kariéru. V letech 2002 až 2008 jsem aktivně působila v legislativním odboru Ministerstva životního prostředí. Po ukončení doktorského studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2006 jsem pokračovala v akademické činnosti jako odborná asistentka na Katedře práva životního prostředí. V posledních letech jsem propojila akademické působení s praxí v komunální sféře. Další fází propojování teoretických a praktických otázek je právní praxe v ARROWS, kde se specializuji na právo životního prostředí včetně otázek územního plánování a na oblast komunálního práva. 

Primární zaměření:

  • posuzování vlivů na životní prostředí, integrovaná prevence
  • ochrana přírody, ochrana vod, ochrana ovzduší
  • ochrana lesa a zemědělského půdního fondu
  • účast veřejnosti, poskytování informací
  • územní plánování, stavební řád
  • nakládání s odpady

Rating:

  • Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015 - 2020

Publikace: