JUDr. Tereza Snopková,Ph.D.

JUDr. Tereza Snopková,Ph.D.
advokátní koncipient

Pro klienty řeším zastupování ve věcech životního prostředí.  Této oblasti se věnuji celou svou profesní kariéru od roku 2006, kdy jsem ukončila doktorát na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Působila jsem jako právník na Ministerstvu životního prostředí. Zde jsem řešila koncepční a praktické otázky ochrany životního prostředí. Souběžně jsem byla odborná asistentka na Katedře práva životního prostředí Právnické Fakulty Univerzity Karlovy.

V posledních letech jsem propojila akademické působení s praxí v komunální sféře. Díky propojení teorie a praxe se v ARROWS specializuji na právo životního prostředí a na oblast komunálního práva. 

Primární zaměření:

 • posuzování vlivů na životní prostředí, integrovaná prevence
 • ochrana přírody, ochrana vod, ochrana ovzduší
 • ochrana lesa a zemědělského půdního fondu
 • účast veřejnosti, poskytování informací
 • územní plánování, stavební řád
 • nakládání s odpady

Rating:

 • Právnická firma roku – Velmi doporučovaná regionální kancelář 2015-2018

Publikace:

 • (Ne)účast spolků při ochraně přírody v územním a stavebním řízení, In: Urbanismus a územní rozvoj, roč. 21, 2018, č. 2, s. 34-38.
 • Posuzování krajinného rázu aneb větrné parky jako přirozená součást krajiny, In: Životnie prostredie, roč. 51, 2017, č. 3, s. 178-182.
 • Acquiring and Use of Agricultural Land in the Czech Republic: Legal Framework and Practical Problems. In: CEDR Journal of Rural Law, roč. 3, 2017, č. 1. s. 38-42. (Damohorský, Snopková)
 • Jak mají obce postupovat při kácení dřevin rostoucích mimo les? In: Veřejná správa, roč. 28, 2017, č. 21. s. 21-23.
 • Ve světle Trumpovy environmentální politiky. In: České právo životního prostředí, roč. 17, 2017, č. 3. s. 11-14.
 • Ochrana ovzduší a vytápění domácností. In: Veřejná správa, roč. 26, 2015, č. 15. s. 6­7.
 • Nakládání s komunálním odpadem. In: Veřejná správa, roč. 26, 2015, č. 5. s. 12­14.
 • Příčinná souvislost jako podmínka pro správní trestání. In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, roč. 61, 2015, č. 1. s. 73­86.
 • Případová studie - kanalizace a ČOV Dvůr Králové nad Labem. České právo životního prostředí, 2014, 14(36), s. 121-143.