JUDr. Tereza Snopková, Ph.D.: Změna zákona o místních poplatcích

12.11.2019

Poslanci schválili dne 15. října 2019 novelu zákona o místních poplatcích, jejíž účinnost je dána dnem 1. ledna 2020. Jaké změny tato novela přinese a jak na ni obce mohou reagovat shrnula ve svém článku specialistka na komunální právo a právo životního prostředí JUDr. Tereza Snopková, Ph.D.

V souladu s Ústavou České republiky (viz čl. 79 odst. 3) jsou orgány územní samosprávy oprávněny na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. V čl. 104 odst. 3 Ústavy České republiky je pak upraveno právo zastupitelstva v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.

Významným okruhem samostatné působnosti obce je zavádění místních poplatků, ovšem pouze v případech, které jsou taxativně zákonem stanoveny. Tento taxativní výčet je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“). Úprava jiných poplatků obecně závaznou vyhláškou obce by byla v rozporu s uvedeným zákonem i se zmocněním daným Ústavou.

Změna zákona o místních poplatcích

Vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 15. října 2019 novelu zákona o místních poplatcích (viz sněmovní tisk č. 286), jejíž účinnost je dána dnem 1. ledna 2020, je pro obce velkou výzvou to, aby stihly včas na tuto novelu reagovat vydáním nových obecně závazných vyhlášek, popř. změnou vyhlášek stávajících.

Novela zákona o místních poplatcích byla dne 6.11.2019 vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 278/2019, čímž se stala součástí platného právního řádu.  Účinnost pak je termínem, odkdy je třeba se příslušnou právní úpravou řídit.

Důvodová zpráva k uvedené novelizaci hovoří o dostatku času na změny obecně závazných vyhlášek. Zde je však třeba připomenout, že důvodová zpráva byla součástí vládního návrhu, který byl poslancům rozeslán dne 21.září 2018. Jestliže platnost nového znění zákona o místních poplatcích nastala teprve v listopadu 2019, je nutno považovat čas do účinnosti dne 1.ledna 2020 (s výjimkou zvýšení sazby poplatku z pobytu z 21 Kč na 50 Kč, které je účinné od 1. ledna 2021) za principiálně nedostačující.

Pokud jde o přechodné ustanovení novely zákona o místních poplatcích, toto stanoví, že „Pro poplatkové povinnosti u místních poplatků, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 565/1990 Sb. a obecně závazné vyhlášky obcí vydané na základě jeho zmocnění, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“

Po dni nabytí účinnosti novely zákona o místních poplatcích je třeba vycházet z „nových poplatkových povinností“.

Nová struktura místních poplatků

Pokud jde o strukturu místních poplatků, nově budou obce oprávněny zavést následující místní poplatky: 

  1. a) poplatek ze psů, b) poplatek z pobytu, c) poplatek za užívání veřejného prostranství, d) poplatek ze vstupného, e) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, f) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, g) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.

Jak je patrné, jedná se v zásadě o shodné místní poplatky, jak tomu bylo doposud. Zásadní a nejvýraznější změna se dotýká poplatků týkajících se ubytování. Namísto stávajících místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity se zavádí jediný poplatek, a to poplatek z pobytu. Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt v obci u jednotlivého poskytovatele pobytu, pokud délka tohoto pobytu nepřekročí 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Uvedenou změnou je reagováno na široké spektrum poskytování ubytovacích služeb, které pokud nejsou zatíženy platbou daňového, resp. poplatkového charakteru, přinášejí obcím náklady navíc, které nejsou nijak kompenzovány. Jde např. o vyšší objem komunálního odpadu, potřebu zajištění hustší sítě veřejné dopravy, zajištění veřejného prostoru pro narůstající počet osob v dané oblasti atd. Nová koncepce tohoto poplatku umožňuje využití bez ohledu na zvláštní (např. lázeňský) charakter obce.

U dalších poplatků jsou provedeny dílčí změny, ať již jde o zpřesnění vyplývající ze souvisejících právních předpisů nebo z potřeby reagovat na další skutečnosti, např. vymezení pojmu „přihlášení fyzické osoby“.  Např. u poplatku ze psů je doplněno zákonné osvobození všech osob provozujících útulek, což může mít prakticky významný dopad. V části „Zavedení a správa poplatků“ jsou řešeny kromě jiného požadavky na obsah obecně závazných vyhlášek včetně možnosti „dalšího osvobození od poplatku“.

Doporučení pro obce

Závěrem lze konstatovat, že některé ze změn, které přináší novela zákona o místních poplatcích, jsou natolik zásadního charakteru, že by bylo žádoucí poskytnout více prostoru na přizpůsobení se nové právní úpravě na komunální úrovni.

S platností novely zákona o místních poplatcích však obcím nezbývá nic jiného než se zavčasu přizpůsobit natolik, aby nedošlo k neoprávněnému vybírání poplatků. Proto je třeba obcím doporučit, aby bezodkladně provedly posouzení stávajících obecně závazných vyhlášek, jimiž jsou zavedeny místní poplatky, ve vztahu k předpokládané nové právní úpravě.

Vzhledem k tomu, že vydávání obecně závazných vyhlášek obce, tedy i jejich změn, je vyhrazenou pravomocí zastupitelstva obce (viz § 84 odst. 2 obecního zřízení), je třeba počítat se svoláním případně i mimořádného jednání zastupitelstva tak, aby byla splněna účinnost změn k 1. lednu 2020, popř. zrušena platnost nesouladných vyhlášek. K tomu je třeba upozornit též na ustanovení § 12 obecního zřízení. V jeho odstavci 1 a 2 se stanoví, že „(1) Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce (dále jen "právní předpis obce") musí být vyhlášeny, což je podmínkou platnosti právního předpisu obce. Vyhlášení se provede tak, že se právní předpis obce vyvěsí na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. Dnem vyhlášení právního předpisu obce je první den jeho vyvěšení na úřední desce. Kromě toho může obec uveřejnit právní předpis obce způsobem v místě obvyklým.

(2) Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy obce účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení.“

V případě, že by obecně závazná vyhláška obce odporovala zákonu, vyzve ji v souladu s § 123 odst. 1 obecního zřízení Ministerstvo vnitra ke zjednání nápravy, popř. budou uplatněny další navazující postupy. Kromě naplnění této dozorové funkce je však Ministerstvo vnitra gestorem metodické podpory obcí, a to též na úseku vyhlášek k místním poplatkům.

Čtěte také:

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o:

70+
zemí světa

60+
poradců

15+
let zkušeností na trhu