Koronavirus, vzorová ustanovení do smlouvy

16.3.2020

V ARROWS jsme se s ohledem na aktuální pandemii koronaviru již zabývali tím, co v současné době trápí celou řadu podnikatelů, a sice možnými následky, které může tato situace mít na plnění ze stávajících smluv.

Problémy, které v této souvislosti můžou vznikat lze rozdělit na v zásadě na tři klíčové otázky:

  • Může být koronavirus omluvitelným důvodem pro nesplnění smlouvy?
  • Může být koronavirus důvodem pro změnu práv a povinností ze smlouvy (zejména zvýšení nebo snížení ceny, prodloužení dodacích lhůt)?
  • Může být koronavirus důvodem pro úplné ukončení smluvního vztahu?

V rámci našich analýz jsme dospěli k závěru, že odpověď na první dvě otázky může být, jde-li o smlouvy, u kterých v době uzavření nebylo možné zásadní rozšíření koronaviru předvídat, kladná, ale pokud jde o úplné ukončení smluvního vztahu, nelze až na výjimky zatím dočasná opatření považovat za důvod úplné nemožnosti plnění.

Co s novými smlouvami? Závěrečná ustanovení

Výše uvedené otázky řeší problémy, které vyvstávají u smluv uzavřených před vypuknutím pandemického stavu a před zavedením mimořádných opatření ze strany státu. Je nicméně zřejmé, že ani v této mimořádné době nemůžou obchodní vztahy zcela zamrznout a řada osob bude do dodavatelsko-odběratelských vztahů vstupovat i nadále.

Když jsme řešili následky současného dění na plnění již uzavřených smluv, zdůrazňovali jsme, že s mimořádnými dopady v podobě vyšší moci či podstatné změny okolností lze počítat jen pro případ, že následky nebylo možné předvídat. Proto jsme též upozornili, že v současné době by již smlouvy, které můžou být koronavirem dotčeny, měly na problémy s plněním smluv z důvodu postupující epidemie a s tím svázaných státních zásahů nejlépe výslovně pamatovat.

Jak vše správně uchopit

Pokud jde přitom o práva a povinnosti, ke kterým se strany zavazují již při existenci aktuálních opatření státu v boji s koronavirem, musí strany počítat v prvé řadě s tím, že se k právům a povinnostem zavazují s předpokladem plné znalosti případných omezení, které na jejich činnost tyto restrikce mají. Jinak řečeno, předpokládá se, že každý podnikatel (a nejen ten), který v této chvíli vstupuje do smluvního vztahu a přijímá na sebe práva a povinnosti, je přijímá s vědomím, že je teď bude schopen plnit.

Problematickou částí je tak zejména nejistota, která kolem současného dění panuje, když rozhodnutí orgánů zavádějící další omezení jsou vydávány prakticky na denním pořádku. Pro smluvní strany, je proto klíčové, aby se co nejširším způsobem připravily na to, že to, co se dnes může některé ze stran zdát jako splnitelné, zítra už platit nemusí, a to pokud možno férovým způsobem akceptovatelným pro obě smluvní strany.

Na co pamatovat?

Strany by přitom měly pamatovat na stejné okruhy, které je nutno řešit v již existujících smlouvách, tedy zejména na to, že další restrikce můžou ovlivnit schopnost plnit v ujednaných lhůtách, schopnost plnit v požadovaném množství nebo kvalitě, anebo zásadně ovlivnit vůbec férovost smlouvy v neprospěch některé ze smluvních stran.

Zároveň, s ohledem na prostou skutečnost, že stávající situace tak řečeno „nemá viníka“, je vhodné úpravu těchto otázek formulovat nanejvýš citlivě a s respektem k zachování smlouvy a dodržení smluvních vztahů, jelikož nikdo dnes nemůže vědět, koho a jak další vývoj situace kolem nás postihne.

Koronavirus smlouva - závěrečná ustanovení 2020

Proto jsme se v ARROWS rozhodli dát k dispozici možnou formulaci komplexní „koronavirové“ doložky ke vtělení do nově uzavíraných smluv, která zohledňuje aktuální situaci a možný, těžce předvídatelný, vývoj, tak aby při jejím použití došlo k co možná nejméně konfliktům a smluvní vztahy se i v případě narůstajících obtíží řešily hlavně přátelským obchodním způsobem.

Samozřejmě upozorňujeme, že doložka, tak jak ji formulujeme níže, je obecná, tak aby pokryla co nejširší typ smluvních vztahů. Nemusí se proto ve Vašem konkrétním případě použít v přesně tomto znění. Rádi Vám blíže poradíme s její aplikací, případně přesnou formulací, pro Váš případ.

A závěrem tak možné znění slibované doložky do smlouvy:

Strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle Smlouvy si ujednávají při plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatřeních orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS CoV-2 (označovaného ve sdělovacích prostředcích jakožto „koronavirus“), zejména v důsledku trvání nouzového stavu pro Území České republiky dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, platných a účinných ke dni uzavření Smlouvy.

S ohledem na skutečnost, že dobu a obsah případných dalších opatření orgánů veřejné moci, jakož i rozsah jejich dopadů na splnitelnost povinností stran dle Smlouvy, nelze v této chvíli předvídat, zavazují se strany pro případ, že dojde k vydání dalších opatření v souvislosti s výše uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, že to bude mít za následek podstatnou změnu v možnosti kterékoliv ze stran plnit dle Smlouvy (dále jen „zpřísnění opatření“), a dotčená strana toto vůči druhé straně výslovně prohlásí, učinit následující kroky:

  • k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s prodloužením lhůt k plnění dotčenou stranou, pokud je možnost takového plnění zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, které by jinak při odstoupení od Smlouvy této straně příslušelo; 
  • k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s převzetím plnění, i když nebude plněno řádně nebo úplně, pokud je možnost takového plnění zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva a nejde-li o plnění, které je pro druhou stranu ve vztahu k účelu Smlouvy zcela nepoužitelné. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, které by jinak při odstoupení od Smlouvy této straně příslušelo; 

k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany se druhá strana zavazuje souhlasit s obnovením jednání o právech a povinnostech dle Smlouvy podstatně dotčených zpřísněním opatření a v rámci obnovení jednání poskytnout dotčené straně plnou součinnost tak, aby byl co nejlépe naplněn cíl rozumného a spravedlivého uspořádání smluvního vztahu. Nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva, má se za to, že podstatné dotčení práv a povinností dle Smlouvy zpřísněním opatření je podstatnou změnou okolností dle ust. § 1765 občanského zákoníku, jehož aplikaci pro tento případ nelze vyloučit.

 

Všechny aktualizované informace spojené s koronavirem a krizovými opatřeními naleznete ZDE.

Čtěte také:

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o:

Řešíte stejný problém?
Kontaktujte nás
Mgr. Oliver Uraz

advokát

Jako advokát se specializuji na oblast sporů a uplatňování nároků, ze smluv i ze specifických oblastí směnek a autorského práva. Poradím v celé oblasti insolvencí a exekucí. Dále se intenzivně zabývám obhajobou v trestních věcech i zastupováním poškozených a obětí trestních činů. Rád s Vámi Váš případ proberu osobně.
 

Mgr. Oliver Uraz