Mgr. Lukáš Pospíšil: Jak se rozvést v Olomouci?

22.8.2019

Klienti advokátní kanceláře ARROWS v Olomouci se ve svém životě mohou ocitnout v situaci, kdy nezbývá než přistoupit k rozvodu manželství. S ohledem na zkušenosti naší advokátní kanceláře ARROWS, zejména našeho kolegy Mgr. Lukáše Pospíšila, který se specializuje v oblasti rodinného práva, Vám níže představíme základní postupy a zásady při Vašem rozvodu či péči o Vaše děti vč. určení výživného.

Nejprve je nutné si ujasnit, zda se manželé na společném rozvodu včetně jeho podmínek dokáží dohodnout, podle toho rozlišujeme rozvod nesporný a rozvod sporný. Ačkoliv rozdíl mezi oběma formami rozvodu nemusí být zřejmý, může mít případná dohoda manželů o rozvodu vliv na celkový průběh rozvodového řízení i na jeho délku, což s sebou v konečném důsledku může nést i rozdíl v konečné výši celkových vynaložených nákladů. Výše soudního poplatku za podaný návrh v současné době činí 2.000 Kč.

Manželé se dokážou domluvit na rozvodu

Snazší a jednodušší je vždy situace, kdy se manželé na společném rozvodu dohodnou. To projeví tak, že návrh na rozvod buď společně podepíší, anebo se druhý manžel k návrhu na rozvod připojí svým podpisem.

Aby bylo možné rozvést manželství formou nesporného rozvodu, je třeba splnit několik podmínek. Prvně je třeba, aby ke dni zahájení řízení o rozvod, tj. ke dni podání návrhu na rozvod k soudu, jejich manželství trvalo alespoň jeden rok a aby spolu déle než šest měsíců nežili. Manželé spolu nežijí, pokud alespoň jeden z manželů manželské soužití zjevně obnovit nechce, a to i tehdy, pokud mají manželé i nadále společnou rodinnou domácnost.

Pokud mají manželé nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, je pro účely nesporného rozvodu dále zapotřebí, aby se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu. Manželé o úpravě poměrů jejich dítěte uzavřou společnou dohodu, ve které se nastaví péče o dítě (společná, střídavá či výlučná péče), styk rodičů s dítětem a stanoví výživné. Tato dohoda musí být schválena soudem, proto je na soud obvykle současně podána tato dohoda i návrh na rozvod, přičemž soud sám nejprve projedná dohodu o úpravě poměrů k nezletilému dítěti, a poté pokračuje v řízení o rozvodu.

Poslední podmínkou nesporného rozvodu je společná dohoda manželů na úpravě vzájemných majetkových poměrů (tzv. dohoda o vypořádání společného jmění manželů), svého bydlení, a popř. i výživného mezi manželi pro dobu po rozvodu, kterou přiloží ke společnému návrhu na rozvod.

Soud pak manželství zpravidla rozvede hned při prvním jednání, pokud dojde k závěru, že tvrzení manželů o příčinách rozvratu manželství a záměru dosáhnout rozvodu jsou shodná a pravdivá. Pro rozvod tedy postačí, pokud budou manželé před soudem uvádět shodné důvody rozpadu manželství a na rozvodu budou trvat.

Co když se manželé o rozvodu nedohodnou?

Pokud jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí, nebo nesouhlasí s majetkovým vypořádáním či péči o nezletilé děti po rozvodu, lze i přesto manželství rozvést, a to formou tzv. sporného rozvodu. Podstatou této formy rozvodu je tzv. zjišťování existence rozvratu manželství a zjišťování jeho přičin. Na základě podaného návrhu na rozvod jednoho z manželů bude tedy soud zjišťovat, jestli obnovení manželského soužití již není možné a jaké jsou skutečné příčiny jeho rozpadu a za tím účelem si oba manžele vyslechne.

Stejně jako v případě nesporného rozvodu, i v případě sporného rozvodu je třeba nejdříve vyřešit péči o nezletilé děti. Vzhledem k tomu, že podmínkou sporného rozvodu není majetkové vypořádání manželů a soud rozvede manžele i tehdy, pokud žádnou dohodu o společném majetkovém vypořádání neuzavřou, je třeba myslet na to, že zánikem manželství zaniká i společné jmění manželů, které je třeba vypořádat. To je samozřejmě nejvhodnější učinit co nejdříve, doporučujeme jej však vypořádat nejpozději do tří let od rozvodu. Lze tak učinit buď na základě dohody bývalých manželů, anebo soudem na návrh jednoho z bývalých manželů. Pokud by k vypořádání společného jmění manželů do tří let od zániku manželství nedošlo, pak zákon předpokládá že věci, pohledávky a dluhy náleží obecně oběma bývalým manželům.

S ohledem na délku řízení lze jednoznačně doporučit tzv. nesporný rozvod, neboť je manželství zpravidla rozvedeno již na prvním jednání a není třeba zjišťovat a ověřovat, z jakého důvodu došlo k jeho rozpadu. Z pohledu zájmů dětí je pak vždy vhodnější, pokud se rodiče o jejich péči vč. určení výživného dokážou dohodnout a předejdou tak dalšímu prohloubení vzájemných rozporů, které mohou zejména negativně ovlivnit psychiku dětí.

V oblasti rodinného práva Vám rádi poradíme i na ostatních pobočkách. V Praze se v případě potřeby obraťte na kolegyni Mgr. Renatu Pirklovou, v Hradci Králové na kolegu Mgr. Lukáše Fiedlera

Čtěte také: