10 věcí, které byste jako podnikatelé měli vědět nebo udělat za účelem ochrany svého podnikání v době epidemie COVID-19

24.3.2020

V advokátní kanceláři ARROWS aktuálně řešíme nejrůznější situace všech našich klientů, které se dotýkají všech oblastí práva. 

Rádi bychom v tomto článku vyzdvihli 10 oblastí, na které byste se měli zaměřit, za účelem ochrany Vašeho podnikání před nepříznivými dopady epidemie COVID-19. 

Další doporučení a užitečné rady z oblasti pracovního práva naleznete zde: Otázky a odpovědi ke koronaviru - krizová opatření

1. BUĎTE INFORMOVANĚ PROAKTIVNÍ

Tato zásada platí obecně i pro všechny další oblasti. Informujte se a buďte aktivní. Pasivita Vám v této situaci nepomůže. Pokud jste statutárním orgánem, jde nejen o Váš přirozený zájem, ale i o součást Vaší povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Jde tedy i o Vaši osobní odpovědnost. 

PROTO:

 1. Poraďte se s odborníkem, ideálně s advokátem;
 2. Nastavte jasnou strategii a tu dodržujte;
 3. Buďte aktivní ve vztahu ke státním orgánům, ke smluvním partnerům i dovnitř společnosti;
 4. Nejúčinnějším opatřením je vždy PREVENCE;

Poznámka:

Členové statutárního orgánu jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře - součástí této péče bude například zajisté vyhodnotit odběratelsko-dodavatelské vztahy a vhodně na to reagovat.

Jak? 

Dodatky ke smlouvám, ukončení smluv, sjednání zajištění + zajištění financování (banky vs. soukromý kapitál - společníci). 

PROČ?

Zabránění úpadku, žalobě na náhradu škody za porušení péče řádného hospodáře, ručení za dluhy obchodní korporace apod.    

Online právník nonstop

2. ZAJISTĚTE SI VČAS POTŘEBNÉ CASHFLOW

Je důležité, aby Vaše společnost měla zajištěno potřebné cashflow a předešla tak situacím spojeným s platební neschopností a tedy úpadkem či hrozícím úpadkem, o kterém pojednáváme níže v bodu č. 8.

 1. Využijte všech dostupných možností k zajištění Vašeho cashflow. Tento bezúročný úvěr může pokrýt až 90% způsobilých výdajů žadatele; 
 2. Pokud máte kapacitu, neváhejte a co nejdříve využijte mimořádného státního úvěru COVID;
  Sledujte ovšem aktuální dění. Úvěrový rámec nebude zřejmě nikdy zcela postačovat, což je stav k datu, kdy je sepsán tento článek. Otázkou je, zda bude navyšován;
 3. Využijte možnosti financování soukromými subjekty. Doporučujeme postupovat rovněž bez zbytečného odkladu;

Více informací o státním úvěru COVID zde:

3. JAKO ZAMĚSTNAVATEL – NAŘIĎTE VČAS DOVOLENOU

Jedním z mnoha doporučení našeho specialisty na pracovní právo Mgr. Jakuba Olivy je toto:

 1. Pokud již dnes víte, že se situace velmi brzo vlivem koronaviru zkomplikuje, nařiďte svým zaměstnancům dovolenou co možná nejdříve;
 2. V opačném případě budete muset platit své zaměstnance na překážkách v práci, což se oproti dovolené významně prodraží;
 3. Nebudete jednat nemorálně, ale obezřetně a v zájmu zachování Vašeho podniku;
 4. Pokud se situace zlepší, lze dovolenou zrušit;
 5. POZOR: Pokud splňujete podmínky pro získání státní podpory pro případ nuceného „zavření podniku“, mohou pro Vás být překážky v práci výhodnější (viz. níže program ANTIVIRUS);

Poznámka:

Další doporučení a užitečné rady z oblasti pracovního práva naleznete zde:

Podmínky vládního programu ANTIVIRUS zde:

4. VE SMLUVNÍCH VZTAZÍCH BUĎTE OBEZŘETNÍ A AKTIVNÍ

Ve smluvních vztazích buďte obezřetní a aktivní. 

 1. Důkladně zmapujte své smluvní vztahy a aktivně jednejte se smluvními partnery;  
 2. Buďte velmi obezřetní při uzavírání nových smluvních vztahů;
 3. Zaměřte se na odpovědnost za škodu a smluvní pokuty;
 4. Prověřte rovněž ujednání o vyšší moci;
 5. V případě nejasností zvažte novou dohodu či dodatek ke smlouvě;

Jste dodavatel a nezvládáte plnit včas?

 1. Anoncujte zpoždění dodání;
 2. Bezodkladně oznamte existenci vyšší moci;
 3. Domáhejte se uzavření dodatku smluv upravujícího termíny;
 4. Shromažďujte důkazy a připravte se na budoucí spory;
 5. Zvažte využití institutu změny okolností;

Poznámka:

Další doporučení a užitečné rady z oblasti smluvního práva naleznete zde:

5. MONITORUJTE SVÉ OBCHODNÍ PARTNERY 

Je nezbytné sledovat a včas řešit případné finanční či provozní problémy Vašich obchodních partnerů.

 1. Sledujte finanční situaci svých obchodních partnerů;
 2. Sledujte katastr nemovitostí, centrální registr exekucí, obchodní či insolvenční rejstřík;
 3. Na varovné signály reagujte okamžitě. Nespoléhejte na sliby;
 4. Spolupracujte aktivně s právním zástupcem;

Užitečné odkazy:

Obchodní rejstřík: www.justice.cz

Živnostenský rejstřík: www.rzp.cz

Registr ekonomických subjektů: https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

Insolvenční rejstřík: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

Katastr nemovitostí: https://www.cuzk.cz/

Centrální evidence exekucí: https://www.ceecr.cz/ 

6. ŘEŠTE AKTIVNĚ A INFORMOVANĚ SVÉ POHLEDÁVKY I DLUHY

Zejména v době velké nejistoty ohledně osudu některých vašich obchodních partnerů je důležité mít pod kontrolou své pohledávky. 

 1. Je-li to možné, neposkytujte služby či zboží bez zálohy či platby předem;
 2. Snažte se své pohledávky co nejdříve a co nejvíce zajistit, například formou ručení, zástavního práva, notářského zápisu s přímou vykonatelností či jinými prostředky;
 3. Nezůstaňte mezi neuspokojenými věřiteli. Vymáhejte své pohledávky aktivně prostřednictvím svého právního zástupce neprodleně;
 4. Pokud je to možné, přistupte k zápočtu pohledávek;
 5. Neváhejte podat návrh na vydání předběžného opatření;
 6. Uplatněte včas své pohledávky u soudu;

Pokud jste v pozici dlužníka

 1. Jednejte s věřiteli aktivně a snažte se řešit situaci dohodou;
 2. Buďte obezřetní při nakládání s majetkem, Vaše jednání může mít i trestněprávní rozměr;
 3. Dejte si pozor na tzv. poškozování či zvýhodňování věřitelů;

Poznámka:

Předběžná opatrnost při uzavírání "výhodných" transakcí, zejména v momentě, kdy víte, že má dlužník více věřitelů a plní přednostně Vám. Mít na paměti, že insolvenční správce může po zahájení insolvenčního řízení napadnout právní úkon, kterým byl věřitel zvýhodněn oproti ostatním věřitelům (tj. bylo plněno jednomu věřiteli výlučně, dlužník se zbavil za výhodnou cenu majetku, došlo k započítání vzájemných pohledávek a dlužník neobdržel "skutečné" protiplnění apod.). Při takových transakcích vždy trvejte na odpovídajícím zajištění - nemusí se nutně jednat o nemovité věci, ale účty, pohledávky atp.

Online právník nonstop

7. ZKUSTE UKONČIT PROBÍHAJÍCÍ SPORY DOHODOU

 1. Probíhající soudní spory obě strany časově i finančně zatěžují.
 2. Aktuálně přitom dochází k častému odročování nařízených jednání.
 3. Spory se tak ještě více protáhnou.
 4. Zkuste protistraně navrhnout smírné ukončení sporu.
 5. Kompromis může být výhrou pro obě strany.

Poznámka:

Ideálním právním institutem ukončení složitého sporu je uzavření dohody o narovnání, ve které obě strany konstatují, že je mezi nimi původní nárok stále sporný, nicméně obě strany se dohodly, že sporný závazek/pohledávku nahradí novým nárokem. Současně se obě strany dohodnou na tom, že společně učiní kroky k zastavení probíhajícího soudního jednání.

8. PŘEDEJDĚTE A ČELTE VLASTNÍMU ÚPADKU

Nikdy nemůžete vyloučit, že se i Váš podnik dostane do stavu hrozícího úpadku, či úpadku. I jen dva věřitelé mohou znamenat problém. Je důležité vědět co úpadek je, jak mu předejít a jak se mu bránit. 

 1. Hlídejte si počet Vašich věřitelů a délku doby kdy jsou Vaše dluhy po splatnosti;
 2. Informujte se o výši aktiv a pasiv vašeho podniku;
 3. Pokud vám hrozí úpadek, jste povinni svolat valnou hromadu společnosti;
 4. Pokud váš podnik v úpadku je, jste ze zákona povinni podat insolvenční návrh;
 5. Pokud jste v nejisté situaci, vždy konzultujte s právním zástupcem krizové řízení a přípravu strategie pro insolvenční řízení;

Poznámka:

Zvažte, zda nepodáte insolvenční návrh ve spojení v návrhem na tzv. moratorium. Moratorium slouží jako ochranný polštář dlužníka před jeho věřiteli. Moratorium je možné vyhlásit až na 3 měsíce. Po dobu moratoria nelze vyhlásit úpadek. Moratoriem se lze “bránit” i věřitelskému insolvenčnímu návrhu. Za dobu trvání moratoria můžete konsolidovat své závazky a můžete tak úspěšně zabránit zahájení insolvenčního řízení a poté dále pokračovat v podnikání. 

V nouzových případech zvažujte podání insolvenčního návrhu. Za pozdě podaný či nepodaný insolvenční návrh nese odpovědnost statutární orgán, včasným podáním insolvenčního návrhu tak ochráníte Váš osobní majetek. 

9. VYUŽIJTE VEŠKERÁ PODPŮRNÁ DAŇOVÁ OPATŘENÍ

K ochraně svého podnikání doporučujeme využít všech podpůrných daňových opatření. Která to například jsou?

 1. Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení;
 2. Odklad platby některých daní a poplatků prostřednictvím žádosti o posečkání platby, lze žádat o snížení záloh či výjimku z jejich placení, lze požádat o odpuštění sankce v případě prodlení či žádat o prodloužení lhůt;
 3. Lze požádat o snížení záloh na daň z příjmů nebo o jejich úplné zrušení;

Ve všech výše vyjmenovaných případech platí, že je potřeba aktivně učinit návrh finanční správě, ideálně ihned a nečekat na to, až se situace “přežene”. Doporučujeme postupovat vždy v součinnosti s vaším daňovým poradcem!

Více informací a tipů na daňová opatření zde:

Finanční rezervy v době krize (pro OSVČ a podnikatele)

10. NENÍ NEMORÁLNÍ UPLATNIT NÁROK NA NÁHRADU ŠKODY VŮČI STÁTU. PŘIPRAVTE SE VČAS.

Není nemorální, pokud se jako podnikatel přihlásíte o náhradu škod způsobených krizovými opatřeními přijatými v boji proti epidemii COVID 19. Stát se bez podnikatelů neobejde a je proto lepší, pokud podnikatele "odškodní" než aby o ně přišel. Proto s nárokem na náhradu škody počítá přímo zákon. 

 1. Pro úspěšné uplatnění nároku je nezbytné splnit zákonné podmínky
 2. PŘIPRAVTE SE VČAS.
 3. Dbejte na důsledné zdokumentování celé situace, zejména důkazy o vzniku a výši škody.
 4. Poraďte se s právním zástupcem a postupujte již nyní tak, abyste s vaším nárokem byli úspěšní.

Krizový zákon umožňuje nárokovat škodu, která poškozeným subjektům vznikla v souvislosti s přijatými krizovými opatřeními. Je nutné prokázat příčinnou souvislost mezi vznikem škody a přijatým krizovým opatřením. Jedná se o právně komplikovanou a dosud detailně neprobádanou oblast a opět je třeba učinit aktivní a právně kvalifikované kroky.

Více informací v článku zde:

Tým ARROWS přeje všem hodně štěstí, a hlavně pevné zdraví. 

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: