Zástavní (a jiná věcná) práva k podílu v obchodní korporaci po novele

30.11.2020

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) dozná od 1. 1. 2021 rozsáhlejších změn, a to v důsledku novely – zákona č. 33/2020 Sb. (dále jen „novela“). Naše advokátní kancelář pro Vás připravila sérii článků týkajících se vybraných novinek. Jednou z nich je úprava zástavního práva (a jiných věcných práv) k podílu v obchodní korporaci.

Podmínky pro zastavení podílu v obchodní korporaci

Dosavadní stav umožňuje zastavit podíl v obchodní korporaci pouze za podmínek, za kterých jej lze převést. Pokud byste tedy chtěli upravit podmínky pro zastavení podílu přísněji, než jak jsou nastaveny pro převod podílu (nebo zastavení podílu zcela vyloučit), nebylo by to aktuálně proveditelné. Výjimkou jsou pouze bytová družstva, u nichž tímto způsobem společenskou smlouvu upravit lze.

Nově se tento režim mění, když se ustanovení § 32 odst. 3 ZOK zcela ruší a uplatní se úprava obsažená v § 1320 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). Ta již v současné době stanoví, že společenská smlouva může zastavení podílu v obchodní korporaci omezit či zcela zakázat, ovšem vzhledem k aplikační přednosti ZOK se nemůže uplatnit. Po účinnosti novely tomu však již nic nebude bránit.

Kdy vznikají věcná práva k podílu v obchodní korporaci?

Co se týče práva zástavního, je odpověď na tuto otázku snadná. Ustanovení § 1322 OZ stanoví, že zástavní právo k podílu vzniká zápisem do veřejného rejstříku, ve kterém je korporace zapsána. Jedná se tedy o zápis konstitutivní. Jak je to ale s jinými věcnými právy (než je právo zástavní) k podílu v obchodní korporaci, který není představován cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem (dále jen zkráceně jako „jiná věcná práva k podílu“)? Dle aktuální právní úpravy nelze najít jednoznačnou odpověď.

Novela však vkládá do ustanovení § 32 ZOK nový odstavec 5, který stanoví, že na zřízení a vznik jiných věcných práv k podílu (např. zákaz zcizení, předkupní právo a další) se použijí ustanovení OZ o zřízení a vzniku zástavního práva k podílu v korporaci. To znamená, že se uplatní jak § 1320 OZ – jiná věcná práva k podílu bude možné zřídit za podmínek, za nichž lze podíl převést, tak § 1322 OZ – jiná věcná práva k podílu budou vznikat zápisem do veřejného rejstříku a půjde tak o zápis konstitutivní.

Závěr

Jak vyplývá z výše uvedeného, novela přináší celou řadu novinek, jakkoliv tyto změny do značné míry vyplývají z dosavadní judikatury a společnostem by tak neměly být zcela neznámé. Řadu z nich je však nutné odpovídajícím způsobem promítnout do stávající smluvní dokumentace a společenských smluv. Máte-li k nové právní úpravě jakékoliv dotazy, případně si nevíte rady s aktualizací dosavadní dokumentace, neváhejte se na nás obrátit!

Čtěte také:

Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?

Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner

Zadejte prosím heslo


Chcete heslo zdarma?

Podělte se s námi prosím o: