advokátní kancelář

TRESTNÍ PRÁVO

Jsme advokátní kancelář, specialisté na trestní právo a obhajobu. Podnikatelské prostředí je prostředí, kde se střetávají ekonomické zájmy obchodních subjektů s veřejnými zájmy společnosti na udržení zdravého hospodářství země a zajištění funkčního přerozdělování formou daní. Podnikatelé jsou tak nositelé odpovědnosti za provozování jejich obchodních aktivit způsobem, který nebude ohrožovat veřejné zájmy nepřijatelnými praktikami.

Věříme, že jsme právě těmi zkušenými obhájci ve věcech trestních, kteří Vám poskytnou poradenství, díky kterému se vyvarujete možného trestního jednání a v případě již soudně projednávaných trestních záležitostí garantujeme ve všech fázích trestního řízení nejlepší poradenství pro fyzické i právnické osoby.

Preventivní konzultace

S tím, jak jsou vztahy v prostředí byznysu a složitých trhů stále komplikovanější, struktury podnikatelských subjektů komplexnější, je tato zodpovědnost více a více zatěžkávající. Trestně právní obezřetnost v podnikání je nezbytná v mnohem vyšší míře, než jak tomu bývalo dříve.

Klienti s námi nejčastěji konzultují obchodní koncepce a důležitá rozhodnutí či nastavení vnitřních pravidel korporace ve světle preventivní ochrany před možným střetem s přísnými pravidly trestně právní odpovědnosti. Nutno zdůraznit, že učinit chybný krok je někdy snazší než se zdá i proto, že trestný čin je možné spáchat nejen s přímým úmyslem.

Členové představenstva, jednatelé, členové dozorčí rady, ale i veřejně-právní činitelé jsou neustále konfrontováni s trestně-právní problematikou. Připravíme pro Vás konkrétní zásady pro činnost vaší organizace. Nejen střední a velké podniky by měly mít dobře nastaveny mechanismy zamezení korupce, zamezení zpronevěry, případně zabránění zneužití veřejného postavení. Velkou pozornost je třeba věnovat trestně-právním finančním záležitostem, ale též pravidlům ochrany zaměstnanců.

Klientům doporučujeme důkladně prověřit rozhodovací procesy a praktiky v jejich organizaci z pohledu rizik spojených s možnými obviněními z klasických hospodářských trestných činů jako je zpronevěra, podvod, či praní špinavých peněz. Jedním z největších strašáků stále zůstává bezproblémové nastavení daňového režimu a s tím spojených finančních procesů uvnitř organizace.

Trestní odpovědnost právnických osob

Naši klienti často tápou v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob.  Ta je navíc v českém právu stále rozšiřována a pro právní laiky není snadné držet s tímto vývojem krok. Od roku 2014 došlo k markantnímu nárůstu trestních řízení v této oblasti. Za rok 2014 bylo stíháno 139 právnických osob, a ke konci roku 2017 již Nejvyšší státní zastupitelství evidovalo téměř 330 firem, proti kterým bylo zahájeno trestní řízení. Podobným způsobem narůstá i počet pravomocně odsouzených právnických osob.

Disponujeme silným týmem odborníků v oblasti trestního práva, kteří se zaměřují na hospodářské trestné činy. Společně s našimi týmy znalců obchodního, kapitálového a daňové práva jsme tak perfektně vybaveni poskytovat špičkové služby v oblasti trestní obhajoby a prevence se zaměřením na hospodářské trestné činy a trestní odpovědnost právnických osob.

V poslední době velmi často registrujeme trestní stíhání firem. Trestnímu stíhání v ČR prozatím čelilo nebo čelí 1239 firem, převážně šlo o malé společnosti s ručením omezeným. Počet stíhaných právnických osob každým rokem roste! V roce 2012 byly obžalovány 4 právnické osoby. Za první pololetí letošního roku už 130! To je nárust o 97%!

Nejvyšší státní zastupitelství aktuálně vydalo metodiku, jak mají vypadat interní směrnice pro právnické osoby, aby se vyhnuly trestu. V této oblasti máme širokou úroveň expertízy.

Obhajoba v trestních řízeních

Naše služby jdou tak daleko za pouhé preventivní poradenství. Naši odborníci mají neprůstřelnou znalost procesních předpisů a mnohaletou zkušenost jednání s orgány činnými v trestním řízení od policie, státních zástupců až po soudy.

Obhajujeme klienty v přípravném řízení, zastupujeme je v řízení o vazbě, při hlavním líčení i v řízení před odvolacím soudem. Sepisujeme a podáváme řádné i mimořádné opravné prostředky proti rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení. Poskytujeme právní asistenci v případech zahájení daňových či jiných inspekčních řízení, reagujeme bleskově s právní asistencí v případech domovních prohlídek.

V oblasti trestního práva poskytujeme právní služby zejména v těchto oblastech:

  • hospodářské a finanční trestní právo;
  • trestní odpovědnost právnických osob;
  • prevence trestně-právního jednání, zpracování směrnic, doporučení konkrétních školících a kontrolních opatření;
  • trestně-právní Due Diligence;
  • trestně-právní obhajoba v přípravném řízení, zastupování v řízení o vazbě i při hlavním líčení i v řízení před odvolacím soudem;
  • příprava a podání řádných i mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení;
  • právní poradenství v případě zahájení daňových či jiných řízení;
  • právní pomoc v případě domovních prohlídek.
Zaujali jsme Vás?
Kontakt