advokátní kancelář

KORPORÁTNÍ PRÁVO

Hledáte právní poradenství v oblasti korporátního práva?

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní poradenství ve všech oblastech korporátního práva a úzce spolupracuje s naším daňovým týmem.

Pro běžného advokáta je korporátní právo nepravidelným doplňkem jeho činnosti a leckdy se vztahuje na změny v obchodním rejstříku, či nahodilé korporátní věci. Naše advokátní kancelář má specialisty, kteří se korporátním právem zabývají denně.

Služby v oblasti korporátního práva poskytujeme jak domácí, tak i zahraničním klientům. Pomáháme k zachování respektu k domácím i zahraničním klientům. Práci u nás rozdělujeme do specializovaných týmů a na Vaši poptávku zareagujeme do 24 hodin.

Potřebujete pomoct se založením, správou nebo zrušením obchodní korporace? Čeká vás likvidace společnosti?

Náš tým specialistů vám poradí s právními poměry, které souvisejí se zakládáním, vznikem, správou, rušením a zánikem obchodních korporací, a to včetně jejich likvidace.

V souvislosti se založením společností poskytujeme tyto služby:

 • analýza a výběr vhodné formy podnikání, založení obchodní korporace, správa vkladu, zastupování v rejstříkovém řízení, před živnostenským či jiným příslušným úřadem, bankou a notářem
 • nastavení struktury řízení a správy obchodní korporace včetně pravidel jednání členů orgánů a související smluvní dokumentace, prokura
 • vyřizování podnikatelských oprávnění (licencí, koncesí)

Naši specialisté vám poradí i s otázkami týkajícími se propojení společností. Právní pomoc nabízíme i v záležitostech tzv. práva podnikatelských seskupení včetně koncernového práva. Zaměřujeme se i na vztahy mezi mateřskými a dceřinými obchodními korporacemi.

Naši advokáti s vámi vyřeší i problémy týkající se joint ventures, private ekvity, správy poboček, odštěpných závodů nebo závodů zahraniční osoby.

Jsme si vědomi, že ve společnostech dochází k organizačním, majetkovým nebo personálním změnám. V souvislosti s těmito změnami, správou společnosti a jejím zánikem nabízíme právní asistenci při:

 • změně sídla, společenské smlouvy či stanov, přemístění sídla do/ze zahraničí
 • vytvoření či úpravě seznamu společníků, akcionářů a členů
 • emisi vyměnitelných a prioritních dluhopisy
 • tvorbě zvláštních druhů podílů (akcií)
 • přeměně cenných papírů na zaknihované cenné papíry
 • veřejném návrhu na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů
 • přípravě povinného veřejného návrhu smlouvy a odkupu účastnických cenných papírů
 • zvýšení a snížení základního kapitálu, příplatky mimo základní kapitál
 • výplaty podílů na zisku (dividendy, tantiémy) nebo jiných vlastních zdrojů a záloh na podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojů
 • squeeze out a sell out
 • opatrovnictví obchodní korporace
 • vytváření manažerských a compliance programů
 • pořádání a řízení valných hromad a členských schůzích, rozhodování per rollam,
 • vypracování zprávy o vztazích a výroční zprávy
 • zastupování obchodní korporace v řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady či jiných jejích orgánů
 • dobrovolném a nuceném zrušení obchodní korporace
 • likvidaci
 • korporačních otázkách s mezinárodním prvkem
 • plnění povinností ve vztahu k obchodnímu rejstříku včetně sbírky listin.

Potřebuje pomoct s úpravou vztahů uvnitř obchodní korporace?

Stojíme si za tím, že základem úspěšného fungování společnosti je nastolení řádu uvnitř korporace. Za tímto účelem vám pomůžeme upravit vztahy mezi obchodní korporací, společníky, akcionáři nebo členy, jakož i mezi společníky, akcionáři nebo členy navzájem.

Při poskytování služeb v rámci obchodní společnosti pro vás připravíme:

 • společnické, akcionářské a členské dohody
 • převody, zastavení a předkupní a jiná práva k podílům a akciím
 • exit z obchodní korporace
 • jmenování, odvolávání a odměňování členů orgánů obchodní korporace, smlouvy o výkonu funkce,
 • interní předpisy a opční programy
 • společnické, akcionářské a členské žaloby
 • konvertabilní zápůjčky

Naše advokátní kancelář má zkušenosti i spornou agendou v oblasti korporátního práva. Naši advokáti řešili případy porušení péče řádného hospodáře, spory vyplývající z výkonu společenstevních, akcionářských a členských práv majoritních i minoritních společníků, akcionářů a členů. Sporům mezi obchodní korporací, jejími společníky, akcionáři nebo členy se snažíme předcházet. Poskytujeme proto právní poradenství statutárním a kontrolním orgánům obchodní korporace, a to včetně pojištění D&O.

Ohrožuje vás konkurence svým nekalosoutěžním jednáním a nedovoleným omezováním soutěže?

Ochráníme vaše práva porušená nebo ohrožená nekalým soutěžním jednáním nebo nedovoleným omezením soutěže ze strany vašich konkurentů. Pomůžeme vám bránit se proti nedovolenému omezování soutěže a nekalým praktikám jako je např. klamavá nebo srovnávací reklama, porušení obchodního tajemství, ohrožení zdraví a životního prostředí nebo parazitování na pověsti či zlehčování.

Právní specialisté pro vás připraví návrhy na zdržení se nebo odstranění závadného stavu, na vydání přiměřeného zadostiučinění, náhrady škody nebo bezdůvodného obohacení.

Ochrany názvu, pověsti a soukromí právnické osoby

Nakládání s obchodním závodem nebo jeho části

Svěřenské fondy a správa cizího majetku (trusty)

Zaujali jsme Vás?
Kontakt