advokátní kancelář

KORPORÁTNÍ PRÁVO

Právní poradenství v oblasti korporátního práva

Vítejte na profilu našeho týmu pro právní a daňové poradenství v oblasti korporačního práva. Je to jedna z oblastí, na kterou jsme opravdu pyšní. Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní poradenství ve všech oblastech korporátního práva a úzce spolupracuje s naším daňovým týmem.

Tohle je možná fráze, kterou jste četli u mnoha advokátních kanceláří, ale my máme specialisty, kteří se "korporátem" zabývají denně. 

Pro běžného advokáta je korporátní právo nepravidelným doplňkem jeho činnosti a leckdy se vztahuje na změny v obchodním rejstříku, či nahodilé korporátní věci. My ale korporát máme opravdu rádi a to je vidět.

Umíme Vám pomoci především v těchto oblastech:

Právní poměry, které souvisejí se zakládáním, vznikem, správou, rušením a zánikem obchodních korporací včetně jejich likvidace

 • analýza a výběr vhodné formy podnikání, založení obchodní korporace, správa vkladu, zastupování v rejstříkovém řízení, před živnostenským či jiným příslušným úřadem, bankou a notářem
 • nastavení struktury řízení a správy obchodní korporace včetně pravidel jednání členů orgánů a související smluvní dokumentace, prokura
 • podnikatelská seskupení včetně koncernového práva, poradenství ve vztazích mezi mateřskými a dceřinými obchodními korporacemi
 • joint ventures, private ekvity, pobočka, odštěpný závod, závod zahraniční osoby
 • změna sídla, společenské smlouvy či stanov, přemístění sídla do (ze) zahraničí, vedení seznamu společníků, akcionářů a členů
 • vyřizování podnikatelských oprávnění (licencí, koncesí)
 • organizace a řízení valných hromad a členských schůzích, rozhodování per rollam, zpráva o vztazích, výroční zpráva
 • zastupování obchodní korporace v řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady či jiných jejích orgánů
 • zvýšení a snížení základního kapitálu, příplatky mimo základní kapitál
 • výplaty podílů na zisku (dividendy, tantiémy) nebo jiných vlastních zdrojů a záloh na podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojů
 • tvorba zvláštních druhů podílů (akcií)
 • vyměnitelné a prioritní dluhopisy
 • přeměna cenných papírů na zaknihované cenné papíry
 • veřejný návrh na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů
 • povinný veřejný návrh smlouvy a odkup účastnických cenných papírů
 • squeeze out a sell out
 • manažerské a compliance programy
 • bytová družstva
 • dobrovolné a nucené zrušení obchodní korporace
 • likvidace
 • opatrovnictví obchodní korporace
 • korporační otázky s mezinárodním prvkem
 • plnění povinností ve vztahu k obchodnímu rejstříku včetně sbírky listin

Vztahy mezi obchodními korporacemi, jejich společníky, akcionáři nebo členy, jakož i mezi společníky, akcionáři nebo členy navzájem

 • společnické, akcionářské a členské dohody
 • převody, zastavení a předkupní a jiná práva k podílům a akciím
 • exit z obchodní korporace
 • jmenování, odvolávání a odměňování členů orgánů obchodní korporace, smlouvy o výkonu funkce, interní předpisy a opční programy
 • společnické, akcionářské a členské žaloby
 • konvertabilní zápůjčky
 • spory mezi obchodními korporacemi a jejich společníky, akcionáři nebo členy
 • spory mezi společníky, akcionáři nebo členy navzájem
 • spory mezi obchodními korporacemi a členy jejich orgánů
 • péče řádného hospodáře, odpovědnost členů orgánů za škodu
 • výkon společenstevních, akcionářských a členských práv majoritních i minoritních společníků, akcionářů a členů
 • poradenství statutárním a kontrolním orgánům obchodní korporace včetně pojištění D&O

Ochrana práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním nebo nedovoleným omezením soutěže

 • klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele, podplácení, zlehčování, srovnávací reklama, porušení obchodního tajemství, dotěrné obtěžování a ohrožení zdraví a životního prostředí a zvláštní skutkové podstaty nekalé soutěže
 • nedovolené omezování soutěže (dohody narušující soutěž, zneužití dominantního postavení, spojení soutěžitelů)
 • poradenství soutěžitelům a zákazníkům s nároky na zdržení se nebo odstranění závadného stavu, přiměřeného zadostiučinění, náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení

Ochrany názvu, pověsti a soukromí právnické osoby

Nakládání s obchodním závodem nebo jeho části

Svěřenské fondy  a správa cizího majetku (trusty)

Zaujali jsme Vás?
Kontakt