advokátní kancelář

Development & stavební právo

Developerské projekty

Pro naše klienty z řad developerů především projednáváme návrhy smluv a vypracováváme veškerou smluvní dokumentaci, zajišťujeme ale též veškeré kroky nutné v řízeních dle stavebního zákona tak, aby výstavba mohla být úspěšně realizována i z veřejnoprávního hlediska. Klientům z řad developerů tak nabízíme komplexní právní poradenství na jednom místě, a to včetně např. problematiky dotací a daní. 

V oblasti stavebního práva jsme schopni při developerských projektech v zastoupení klientů zajistit posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), provést klienta řízením o umístění stavby, stavebním řízením i řízením kolaudačním. Je-li to nutné, jsme schopni poskytnout poradenství týkající se nutných změn územní plánovací dokumentace tak, aby plánovaný projekt mohl být v území realizován, a to včetně případného vyjednávání se zástupci obcí.

Pokud je to nutné k ochraně práv klienta, jsme také připraveni obrátit se v jeho zastoupení na příslušné soudy působící ve správním soudnictví a bránit tak práva klienta i těmito prostředky. Připravíme a za klienta podáme správní žaloby, kasační stížností nebo ústavní stížnosti.   

Poskytuje zejména tyto služby:

  • komplexní právní servis pro oblast stavebnictví a developerských projektů;
  • zastupování v soudních řízeních (spory ze smluv o dílo apod.);
  • zastupování ve všech fázích povolovacího procesu staveb;
  • negociace mezi vlastníky pozemků, stavebníky a developery;
  • zastupování před stavebními úřady a dalšími orgány veřejné správy;
  • zastupování v řízeních o pořízení nového územního plánu, případně změny územního plánu stávajícího;
  • zastoupení při uplatnění náhrad za změnu v území nebo náhrad za omezení vlastnického práva
  • vyjednávání smluv s nájemníky, úvěrová dokumentace, korporátní struktury

Kromě dalších oblastí se specializujeme také na právní poradenství v oblasti územního plánování a stavebního řádu, kde máme bohaté zkušenosti se všemi typy řízení dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů. Jsme tedy schopni klientovi v tomto směru nabídnout komplexní pomoc tak, aby rychle a efektivně dosáhl svého cíle.

Disponujeme hlubokou znalostí stavebního zákona a související legislativy jako jsou typicky zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon o integrované prevenci, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o státní památkové péči nebo například zákon o ochraně veřejného zdraví.

Zastupujeme ve všech řízeních, která s problematikou stavebního práva souvisejí, ať již jde o uplatnění oprávněných zájmů osob v řízení o pořízení územního plánu, nebo o povolení záměru výstavby, přístavby nebo rekonstrukce. Klientům poskytujeme i poradenství související s posouzením souladu stavby s daným územním plánem a s navazujícími kroky směřujícími případně k dosažení změny územního plánu a v neposlední řadě se také zabýváme otázkou náhrad za zásahy do vlastnických práv klientů způsobených nepříznivými změnami územních plánů, kde jsme schopni klienty v plném rozsahu zastoupit, a to včetně případných soudních sporů.  

Umisťování staveb a jejich povolování 

Vyřízení všech povolení nutných pro realizaci Vašeho záměru výstavby znamená obíhání úřadů, sousedů, shánění stanovisek apod. Kdo má mít na takové věci čas. My za vás se stavebními úřady stavební záměr projednáme, zjistíme, jaké jsou možnosti výstavby na daném pozemku, a zajistíme všechny potřebné podklady pro získání nutných povolení.

Dále pro vás vyplníme a podáme nezbytné návrhy, zajistíme seznamy vlastníků sousedních nemovitostí a v případě potřeby s nimi budeme jednat o vyslovení souhlasu s plánovanou výstavbou. Budeme také jednat se správci a vlastníky dotčených inženýrských sítí a dotčené technické infrastruktury.

Nabízíme i ucelené právní poradenství při nutnosti soukromoprávního vypořádání mezi zúčastněnými osobami. To zahrnuje především přípravu smluv, které bude třeba uzavřít s vlastníky sousedních nemovitostí tak, aby bylo možné výstavbu vůbec realizovat, nebo přípravu smluv, které bude třeba uzavřít k zajištění napojení stavby na technickou infrastrukturu. 

Územní plánování

V oblasti územního plánování jsme schopni klienty provést celým procesem pořizování nového územního plánu nebo přijímáním změny územního plánu stávajícího. Zastupujeme klienty, kteří jsou dotčeni plánovanými změnami využití území, ale poskytujeme také poradenství obecním úřadům, jež jsou v pozici pořizovatele územního plánu.

Zajistíme a zpracujeme pro Vás návrh na pořízení nového územního nebo změny územního plánu stávajícího, zpracujeme pro Vás připomínky nebo námitky k návrhu územního plánu, zastoupíme Vás při veřejném projednání apod. V případě potřeby jsme také připraveni schválený územní plán napadnout a aktivně se domáhat přezkumu jeho zákonnosti nebo jeho zrušení soudní cestou.

Zabýváme se také komplexním poradenstvím v případech, kdy klientům náleží náhrada za změnu v území dle příslušných ustanovení stavebního zákona nebo náhrada za omezení vlastnického práva nově přijatou územně plánovací dokumentací. Takové náhrady poté pro klienty aktivně uplatníme a následně také vymáháme i soudní cestou.    

Zaujali jsme Vás?
Kontakt