advokátní kancelář

Energetické právo

Potřebujete konzultaci v oblasti energetického práva?

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní poradenství ve všech dílčích oblastech energetického práva. Pomáháme klientům z řad výrobců, distributorů (včetně lokálních distributorů), dodavatelů a zprostředkovatelů v energetických odvětvích.

Natolik specifická a sofistikovaná oblast podnikatelské činnosti, jakou je energetika, obvykle vyžaduje kvalitní odbornou pomoc právníka zaměřeného na problematiku energetického práva a dalších bezprostředně souvisejících právních oblastí.

Současně Vám proto poradíme s právními otázkami, které s eneregetickou činností souvisejí a svou povahu spadají do kategorie korporátního práva, emise cenných papírů (mj. korporátních dluhopisů), ochrany osobních údajů (GDPR) či pracovního práva.

Všichni naši právní specialisté jsou rozděleni do specializovaných týmů a na Vaši poptávku odpoví rychle, zpravidla do 24 hodin.

Hledáte pomoc se zahájením, výkonem či ukončením energetické činnosti? 

Pomůžeme Vám s právními poměry, které souvisejí se zahájením, samotným výkonem či ukončením výkonu licencované činnosti v rámci podnikání v energetických odvětvích. 

Nabízíme Vám tyto služby:

 • analýza a výběr vhodné formy podnikání, založení a vznik obchodní korporace, včetně zastupování při jednání s příslušnými institucemi
 • zajištění podnikatelského oprávnění (licence, živnostenského oprávnění), včetně přípravy a kompletace dokumentace k prokázání svéprávnosti a bezúhonnosti, odborné způsobilosti, finančních a technických předpokladů, vlastnického nebo užívacího práva k energetickému zařízení atd.
 • zajištění změny nebo prodloužení podnikatelského oprávnění, zajištění pokračování ve výkonu licencované činnosti nástupci při přeměně právnické osoby nebo úmrtí fyzické osoby
 • poradenství v souvislosti s průběžným plněním specifických právních povinností vyplývajících z národní i evropské legislativy v oblasti energetiky
 • nastavení a revize smluvní dokumentace s ostatními účastníky trhu s energiemi – smluv o připojení, smluv o dodávkách energií, smluv o sdružených službách dodávek energií, smluv o výkupu elektřiny z FVE a dalších
 • koordinace procesu ukončení výkonu licencované činnosti (zánik licence, převod části obchodního závodu, postoupení smluv na třetí osobu apod.), případně koordinace procesu zrušení (s likvidací nebo bez likvidace) a zániku obchodní korporace

Účastníte se řízení před státními orgány?

Naši advokáti analyzují Vaši situaci a k ochraně Vašich práv v řízeních před státními orgány připraví procesní strategii.  

Nabízíme:

 • zastupování při kontrole ze strany Energetického regulačního úřadu (ERÚ) nebo Státní energetické inspekce (SEI) – analýza výchozí situace, návrh odstranění zjištěných nedostatků, jednání s ERÚ nebo SEI a dohled nad zákonným vedením kontroly, obrana proti protokolu o kontrolních zjištěních formou námitek proti kontrolním zjištěním
 • zastupování ve správním řízení navazujícím na kontrolu - jednání s ERÚ nebo SEI, dohled nad zákonným vedením kontroly, podání opravných prostředků
 • zastupování ve sporech s ostatními účastníky trhu s energiemi před soudy a před Energetickým regulačním úřadem
 • zastupování ve sporech se státními orgány před soudy
 • obrana při kontrole překompenzace – zastupování v sektorovém šetření, v rámci kontroly ze strany SEI, v navazujícím řízení o udělení pokuty nebo o uložení opatření proti překompenzaci

Zajímá Vás, o čem jsme už psali?

Chcete vědět, co jsme v poslední době řešili?

Nastavovali jsme proces elektronického uzavírání smluv o dodávkách energií, díky kterému se dodavatel energií při své činnosti obejde bez spolupráce se zprostředkovatelem a celý proces uzavření smlouvy o dodávkách energií má pod svou kontrolou.

Pro dodavatele energií jsme připravili emisi dluhopisů. Ten tak získal možnost zafinancovat realizaci svých nových projektů v energetice jinak, než akceptací a splněním podmínek úvěrového financování bankou.

Klienta - zprostředkovatele v energetických odvětvích - jsme v řízení u ERÚ úspěšně ubránili před nesprávným posouzením jeho činnosti jako agresivní obchodní praktiky, za kterou mu měla být ve správním řízení uložena milionová pokuta.

Zprostředkovatele v energetických odvětvích jsme zastupovali i při obraně před nekalosoutěžním jednáním jiného zprostředkovatele, které se stalo prostřednictvím publikace na internetu.

Obce, města a jejich organizace (zejm. školy) jsme zastupovali v soudních řízeních s dodavateli energií, se kterými za klienty uzavřel dodávkové smlouvy zprostředkovatel v energetických odvětvích Energie pod kontrolou, o.p.s.

70+
zemí světa

60+
poradců

15+
let zkušeností na trhu

Zaujali jsme Vás?
Kontakt