advokátní kancelář

INSOLVENČNÍ SPRÁVCI, INSOLVENČNÍ VĚŘITELÉ A DLUŽNÍCI

Hledáte právníky na insolvenční právo?

Zastupujeme v incidenčních sporech a nemovitostních transakcích. Vymáháme náhrady škod po statutárních orgánech a zastupujeme společnosti v incidenčních sporech.

Naše poradenská skupina má dlouholeté zkušenosti s komplexním právním poradenstvím pro insolvenční správce. Zároveň hájíme práva věřitelů, kteří jsou nuceni vymáhat své pohledávky v rámci insolvenčního řízení a věnujeme se rovněž poradenství pro subjekty, které svou neblahou ekonomickou situaci řeší či plánují řešit podáním insolvenčního návrhu. V neposlední řadě hájíme klienty i před případnými neoprávněnými nároky insolvenčního správce (neoprávněné postižení majetku či vymáhání pohledávek).

Vzhledem k naší dlouhodobé spolupráci s insolvenčními správci disponujeme unikátním know-how a víme, co insolvenční správce skutečně trápí. Jsme schopni efektivně pokrýt celé spektrum problémů, které musí správci ve své agendě řešit (včetně případných sankcí ze strany soudu). Specializujeme se zejména na komplikované incidenční spory a za asistence našeho silného vymáhacího oddělení efektivně vymáháme pohledávky náležející do majetkové podstaty.

Jste věřitel a nemůžete se domoci své pohledávky? Potřebujete poradit s podáním věřitelského insolvenčního návrhu, nesouhlasíte s oddlužením dlužníka, potřebujete zastoupit ve věřitelských orgánech nebo uplatňujete pohledávku v insolvenci? Obraťte se na nás. Naše klienty – věřitele jsme v rámci insolvencí zastupovali při všech myslitelných situacích. Poradíme Vám s efektivním vyhodnocením rizik a zároveň budeme dohlížet na průběh insolvenčního řízení tak, abychom dosáhli maximálního uspokojení Vaší pohledávky.

V neposlední řadě poskytujeme právní poradenství i subjektům, které zvažují řešení situace podáním insolvenčního návrhu. Provádíme analýzu rizik a přínosů případného insolvenčního návrhu. Máme bohaté zkušenosti s krizovým řízením podniků. Pokud přijdete včas, můžeme společně Vaše podnikání zachránit a pomůžeme Vám vyhnout se insolvenci. Jsme specialisti na restrukturalizace a reorganizace podniků a dokážeme zvolit postup akceptovaný jak dlužníkem, tak věřiteli.

V našich řadách máme insolvenčního správce, kterému se jako prvnímu podařilo získat licenci dle nové právní úpravy, Mgr. Ing. Jana Škripka. Mgr. Škripko má právní a zároveň ekonomické vzdělání, působí téměř patnáct let jako insolvenční správce a rovněž je advokátem se zaměřením na insolvenční právo. V insolvenční oblasti existuje jen málo expertů, kteří jsou schopni poskytnout obdobně komplexní vhled do problematiky. Pod jeho vedením operuje celá insolvenční divize, v níž jsou zařazení i další odborníci na insolvenční problematiku.

Jak pomáháme insolvenčním správcům?

 • zastupování ve všech typech incidenčních sporů
 • poradenství při řádném vedení insolvenčního řízení
 • poradenství při řízení obchodního závodu (podniku) v insolvenčním řízení
 • uplatňování práv vůči třetím osobám, zejm. vymáhání práv souvisejících s majetkovou podstatou a ochranou majetku zahrnutém v podstatě
 • zastoupení insolvenčních správců ve všech typech sporů, včetně pozemkových sporů, sporů o práva z duševního vlastnictví a sporů o náhradu škody 
 • poradenství při dodržování povinností insolvenčního správce a obhajoba v řízení o sankcích uložených soudem

Jak pomáháme věřitelům?

 • dohody o narovnání, postupování pohledávek a další způsoby sanace pohledávek před zahájením insolvenčního řízení
 • uplatnění všech typů pohledávek v rámci insolvenčního řízení
 • vymáhání škody po fyzických osobách působících ve statutárních orgánech dlužníka
 • kontrola průběhu insolvenčního řízení, dohled nad činností insolvenčního správce a udílení pokynů insolvenčního správci k dalšímu průběhu insolvenčního řízení
 • námitky, odvolání a další opravné prostředky proti rozhodnutím soudu v insolvenčním řízení
 • poradenství při „neférovém“ úniku dlužníka do insolvence 
 • monitoring insolvenčních řízení a kontrola nad efektivním výkonem funkce insolvenčního správce, podněty k dohlédací činnosti insolvenčního soudu
 • zastupování ve věřitelských orgánech
 • zastupování v incidenčních sporech týkajících se pohledávek či jiných nároků – pokud insolvenční správce sporuje Vaši pohledávku, dokážeme ji uhájit
 • obrana věřitelů před neoprávněnými nároky insolvenčního správce
 • posouzení opatření a ochrana před budoucími spory, minimalizace škod souvisejících s insolvencí dlužníka

Právní služby pro dlužníky

 • poradenství statutárním orgánům – ochrana před hrozící insolvencí
 • analýza ekonomické kondice podniku a nutnosti podání insolvenčního návrhu
 • obrana před šikanou ze strany věřitelů – zejména před šikanózními insolvenčními návrhy
 • zhodnocení rizik spojených s výkonem funkce statutárního orgánu
 • příprava insolvenčních návrhů
 • vyjednávání podmínek s věřiteli, vyjednávání rámce pro další provozování podnikání, odklady splatnosti, splátkové kalendáře, dohody o narovnání, financování činnosti podniku či zajištění závazků
 • příprava a vyjednávání moratoria (de facto ochranného polštáře před věřiteli)
 • příprava a vyjednávání reorganizace podniku za účelem zabránění konkurzu
 • komplexní zastupování v insolvenčním řízení, včetně reorganizací
 • ochrana před protiprávním postihem Vašeho majetku v insolvenčním řízení a ochrana před neoprávněným vymáháním pohledávek insolvenčním správcem
 • ochrana před nesprávným postupem insolvenčního soudu a insolvenčního správce, uplatnění nároků z porušení povinnosti ze strany insolvenčního správce
 • minimalizace škod souvisejících s úpadkem

Jak funguje insolvence?

COVID19 vs. Insolvence - věřitel

COVID19 vs. Insolvence

 

Zaujali jsme Vás?
Kontakt