advokátní kancelář

Samospráva

Potřebujete konzultaci v oblasti samosprávy?

Jsme advokátní kancelář, která má dlouhodobé zkušenosti s právním poradenstvím pro samosprávu a veřejnou správu. Obce a kraje v České republice se potýkají s celou řadou právních problémů, které musí řešit. Většina z nich je spojena s rozložením pravomocí jednotlivých orgánů, s nakládáním s veřejným majetkem, s financováním, s problematikou veřejných zakázek apod.

Naši odborníci mají dlouhodobé zkušenosti s touto specifickou oblastí práva, která je značně odlišná od standardní agendy běžných právníků zaměřených na generální praxi. Pomůžeme Vám s otázkami týkajícími se standardního chodu obcí a krajů, s řešením majetkových otázek, s přípravou smluvní dokumentace, s problematikou veřejných zakázek, s problematikou dotací a s přípravou komunální legislativy. 

Naši advokáti pracují ve specializovaných týmech a ručíme za to, že na Vaši poptávku zareagují do 24 hodin.

Jste orgánem obce či kraje? Hledáte právní pomoc?

Organizační struktura obcí a krajů je stanovena zvláštními právními předpisy, jejichž znalost je předpokladem každého úspěšného zastupitele, radního či starosty nebo hejtmana. Naše advokátní kancelář Vám v tomto směru nabízí své bohaté zkušenosti, které jsme získali zejména poradenstvím pro obce a kraje po celé České republice.

Jaké pravomoci má zastupitelstvo a jaké rada obce? Jaká práva má každý zastupitel? Jakým způsobem dle zákona probíhá jednání zastupitelstva? Jak je nutné postupovat při prodeji obecního majetku? To vše jsou otázky, na které jsme Vám schopni poskytnout jednoznačné a odborné odpovědi.

Připravíme Vám právní rozbory a stanoviska k běžnému chodu obce nebo kraje včetně otázek spojených s nakládáním s majetkem. Pokud jste zastupitel, poradíme Vám v případě uplatňování Vašich práv. Připravíme podklady pro jednání jednotlivých orgánů obcí a krajů. Dále Vám pomůžeme s přípravou komunální legislativy, poradíme Vám s otázkami týkajícími se místního referenda nebo například odpovědnosti jednotlivých představitelů samospráv. 

V neposlední řadě Vám poskytneme právní asistenci v jednání se soukromoprávními subjekty, podnikateli či neziskovými subjekty, ale také s občany. Obrátit se na nás můžete také s právním zastoupením v soudních řízeních, ať již v rámci správního soudnictví, tak i například ve sporných civilních řízeních.

Potřebujete právní posouzení pro nakládání s majetkem obcí?

Proces nakládání s majetkem obce nebo kraje je také svou povahou velmi specifickou činností. Nejen že je zde při hospodaření s majetkem dáno obecné pravidlo efektivního, účelného a hospodárného postupu, ale zákonem jsou stanoveny také jisté postupy, které je nutné dodržet, jinak je právní úkon neplatný.

Naši odborníci na tuto oblast Vám pomohou s přípravou všech kroků nutných k tomu, aby uzavřená smlouva byla v pořádku a vše proběhlo v souladu se všemi právními předpisy. Připravíme Vám koncept záměru prodeje nebo pronájmu majetku, připravíme podklady pro rozhodování zastupitelstva nebo rady tak, aby tito byli plně seznámeni se všemi aspekty a se svou odpovědností za rozhodování. Dále Vám připravíme veškerou smluvní dokumentaci, vyjednáme s protistranou podmínky a kompletní znění textu smluvní dokumentace a zajistíme podpisy. Následně jsme schopni Vám poskytnout kvalifikované poradenství i ve vztahu k nutnosti uveřejnit smlouvy v registru smluv apod. 

Hledáte pomoc s veřejnými zakázkami?

S každodenní činností obcí a krajů také úzce souvisí zadávání zakázek na dodávky, služby nebo stavební práce. Obce jsou zodpovědné za spravování majetku a některých komunikací ve svém obvodu. To může být nesnadný oříšek a je velice důležité najít ty správné dodavatele, kteří budou takové činnosti pro obec vykonávat. Zde jsou však zákonem vyžadovány velmi přísné postupy zadávání veřejných zakázek, aby hospodaření bylo transparentní a řídilo se striktně obecnými zájmy.

Zadávání veřejných zakázek je spojeno s velkým množství restriktivních pravidel. Pro úspěšné provedení zadávacího procesu je prakticky nemožné obejít se bez asistence zkušeného právníka v této oblasti. My v tomto oboru pracujeme již mnoho let a dobře rozumíme všem nástrahám takových řízení. Poskytneme Vám právní zastoupení v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, případně správními soudy. 

Jaké právní služby poskytujeme:

  • zpracování odborných právních stanovisek a zastupování před kontrolními dozorovými orgány
  • zpracování podkladů pro rozhodování jednotlivých orgánů obce
  • poradenství při nakládání s majetkem obce nebo kraje
  • sepisování smluvní dokumentace
  • zastupování klientů před soudy a správními orgány
  • dotace obcí a krajů, zastupování před kontrolními dozorovými orgány
  • zastupování obcí a krajů v zadávacích řízeních, posuzování a hodnocení nabídek uchazečů, příprava zadávací a smluvní dokumentace, právními audity
  • zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, před správním soudem
  • veřejnosprávní kontroly, sporná řízení dle správního řádu, řízení vedená pro tvrzené porušení rozpočtové kázně
  • právní asistence při přípravě legislativy nebo při přípravy místního referenda
Zaujali jsme Vás?
Kontakt