advokátní kancelář

Samospráva

Právní služby pro samosprávu 

Jsme advokátní kancelář, která má dlouhodobé zkušenosti s právním poradenstvím pro samosprávu a veřejnou správu. Máme zkušenosti s touto agendou, která je značně odlišná od standardní agendy obecných právníků.

Obce a kraje v České republice se potýkají s celou řadou právních problémů, které musí řešit. Většina z nich je spojena s rozložením pravomocí jednotlivých orgánů, s nakládáním s veřejným majetkem, s financováním, s problematikou veřejných zakázek apod.

Naši odborníci mají dlouhodobé zkušenosti s touto specifickou oblastí práva, která je značně odlišná od standardní agendy běžných právníků zaměřených na generální praxi. Běžně pomáháme našim klientům s otázkami týkajícími se standardního chodu obcí a krajů, s řešením majetkoprávních otázek, s přípravou smluvní dokumentace, s problematikou veřejných zakázek, s problematikou dotací a s přípravou komunální legislativy. 

Jsme právníci pro orgány obce, nebo kraje

Organizační struktura obcí a krajů je stanovena zvláštními právními předpisy, jejichž znalost je předpokladem každého úspěšného zastupitele, radního či starosty nebo hejtmana. Naše advokátní kancelář vám v tomto směru nabízí své bohaté zkušenosti, které jsme získali zejména poradenstvím pro obce a kraje po celé České republice.

Jaké pravomoci má zastupitelstvo a jaké rada obce? Jaká práva má každý zastupitel? Jakým způsobem dle zákona probíhá jednání zastupitelstva? Jak je nutné postupovat při prodeji obecního majetku? To vše jsou otázky, na které vám jsme schopni poskytnout jednoznačné a odborné odpovědi.

Pro samosprávu tak připravujeme právní rozbory a stanoviska k běžnému chodu obce nebo kraje včetně otázek spojených s nakládáním s majetkem, radíme jednotlivým zastupitelům v případě uplatňování jejich práv, připravujeme podklady pro jednání jednotlivých orgánů obcí a krajů, pomáháme s přípravou komunální legislativy, poskytujeme poradenství v otázkách místního referenda, řešíme odpovědnost jednotlivým představitelů samospráv apod.

V neposlední řadě poskytujeme právní asistenci v jednání se soukromoprávními subjekty, podnikateli či neziskovými subjekty, ale i s občany. Poskytujeme právní zastoupení i v soudních řízeních, ať již v rámci správního soudnictví, tak ale i například ve sporných civilních řízeních. 

Řešíme právní posouzení nakládání s majetkem obcí

Proces nakládání s majetkem obce nebo kraje je také svou povahou velmi specifickou činností. Nejen že je zde při hospodaření s majetkem dáno obecné pravidlo efektivního, účelného a hospodárného postupu, ale zákonem jsou stanoveny také jisté postupy, které je nutné dodržet, jinak je právní úkon neplatný.

Naši odborníci na tuto oblast vám pomohou s přípravou všech kroků nutných k tomu, aby uzavřená smlouva byla v pořádku a vše proběhlo v souladu se všemi právními předpisy. Jsme schopni pro klienta připravit koncept záměru prodeje nebo pronájmu majetku, připravit podklady pro rozhodování zastupitelstva nebo rady tak, aby tito byli plně seznámeni se všemi aspekty a se svou odpovědností za rozhodování, připravit veškerou smluvní dokumentaci, vyjednat s protistranou podmínky a kompletní znění textu smluvní dokumentace a zajistit podpisy. Následně jsme schopni klientovi poskytnout kvalifikované poradenství i ve vtahu k nutnosti uveřejnit smlouvy v registru smluv apod.   

Jsme advokáti na veřejné zakázky

S každodenní činností obcí a krajů také úzce souvisí zadávání zakázek na dodávky, služby nebo stavební práce. Obce jsou zodpovědné za spravování majetku a některých komunikací ve svém obvodu. To může být nesnadný oříšek a je velice důležité najít ty správné dodavatele, kteří budou takové činnosti pro obec vykonávat. Zde jsou však zákonem vyžadovány velmi přísné postupy zadávání veřejných zakázek, aby hospodaření bylo transparentní a řídilo se striktně obecnými zájmy.


Zadávání veřejných zakázek je však také velmi zatěžkávající a je spojeno s velkým množství restriktivních pravidel. Pro úspěšné provedení zadávacího procesu je prakticky nemožné se obejít bez asistence zkušeného právníka v této oblasti. My v tomto oboru pracujeme již mnoho let a dobře rozumíme všem nástrahám takových řízení. Poskytujeme právní zastoupení v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, případně správními soudy.

V oblasti samosprávy poskytujeme zejména tyto právní služby:

  • zpracování odborných právních stanovisek a zastupování před kontrolními dozorovými orgány
  • zpracování podkladů pro rozhodování jednotlivých orgánů obce;
  • poradenství při nakládání s majetkem obce nebo kraje;
  • sepisování smluvní dokumentace;
  • zastupování klientů před soudy a správními orgány;
  • dotace obcí a krajů, zastupování před kontrolními dozorovými orgány;
  • zastupování obcí a krajů v zadávacích řízeních, posuzování a hodnocení nabídek uchazečů, příprava zadávací a smluvní dokumentace, právními audity;
  • zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, před správním soudem;
  • veřejnosprávní kontroly, sporná řízení dle správního řádu, řízení vedená pro tvrzené porušení rozpočtové kázně;
  • právní asistence při přípravě legislativy nebo při přípravy místního referenda;

 

 

 

 

 

 

 

Zaujali jsme Vás?
Kontakt