advokátní kancelář

Školské právo

Poradenství zde poskytujeme zejména v oblasti školského zákona, a to především základním a středním školám, ale i jiným školským a vzdělávacím institucím.

Nabízíme dlouhodobou i jednorázovou spolupráci s vedením škol a školských zařízení. Poskytujeme poradenství při aplikaci školské legislativy. Asistujeme s tvorbou vnitřních dokumentů školy. Vedení škol se zpravidla potýkají s řešením mnoha organizačních záležitostí, které si mnohdy vyžadují právní asistenci. 

Ředitelé na roztrhání

Školy, musí denně řešit situace v naprosto nesourodých oblastech – kromě pedagogicko-organizační role řeší ředitelé škol problémy v rámci pracovněprávních vztahů s personálem, občanskoprávních a popř. obchodněprávních vztahů (uzavírání a plnění smluv, odpovědnost za škody aj.), v oblasti správního práva (rozhodnutí o právech a povinnostech v rámci výkonu státní správy), financování (rozpočet školy a jeho čerpání) a v řadě dalších.

Školy jsou úzce propojeny se státní správou. Od roku 2015 musí všichni ředitelé škol a školských zařízení rozhodovat ve správním řízení v souladu se správním řádem, tedy včetně náležitostí rozhodnutí jako jsou výroková část, odůvodnění a poučení o opravném prostředku. Rozhodování ve správním řízení se tak týká i škol soukromých či církevních.

To pochopitelně klade velké nároky na ředitele škol, aby postupovali jako kvalifikovaní úředníci, když rozhodují o právech a povinnostech v oblasti státní správy. Poskytujeme odbornou pomoc při přípravě vzorové dokumentace i s přípravou individuálních rozhodnutí ve složitých případech. Školy dále zastupujeme před krajskými úřady, které plní úlohu nadřazeného správního orgánu, tedy orgánu odvolacího, a to hlavně v odvolacích řízeních při přijímání k předškolnímu, základnímu a střednímu vzdělávání.

Vztahy pracovní i majetkové

Samostatnou oblastí je aplikace pracovního práva ve školách. Poskytujeme poradenství při aplikaci platových předpisů ve školách včetně kontroly správnosti platového zařazení zaměstnanců. Spolupracujeme na tvorbě vnitřních platových předpisů zaměstnavatele. Mimo to řešíme i standardní pracovně právní záležitosti učitelů a dalšího personálu škol. Zastupujeme i v případech pracovních sporů.

Školy rovněž zpravují svůj majetek. Pomáháme se sjednáváním a uzavíráním smluv v občanskoprávních vztazích škol, jako jsou například smlouvy o pronájmu či typicky smlouvy s dodavateli, apod.

Setkáváme se i s nešťastnými případy, kdy dochází k eskalaci sporu s rodiči. Pro naše klienty zajišťujeme právní zastoupení v jednání s rozhořčenými rodiči či v případném soudním sporu, pokud k němu přes naši snahu vyřešit vše smírně dojde. Specializujeme se rovněž na právní zastoupení ve sporech o náhradu újmy.

V současné době čelí školy rovněž velice ožehavé problematice ochrany osobních údajů, jelikož přirozeně spravují velké množství citlivých informací o svých žácích v podobě školních matrik podle školského zákona, ale i další. Pomůžeme vám nastavit procesy tak, abyste se vyvarovali jakýmkoli nesrovnalostem a možným postihům v oblasti správy a nakládání s daty. 

V oblasti školské práva jsem připraveni vám asistovat zejména v těchto právních otázkách:

  • aplikace školské legislativy, zejména školského zákona zákon č. 561/2004 Sb., ve znění novel
  • Pracovně-právní agenda škol;
  • občanskoprávní a popř. obchodněprávní vztahy (uzavírání a plnění smluv, odpovědnost za škody aj.);
  • poradenství v oblasti správního práva (rozhodnutí o právech a povinnostech v rámci výkonu státní správy);
  • spory s rodiči, spory o náhradu újmy;
  • GDPR, ochrana osobních údajů. 
Zaujali jsme Vás?
Kontakt