advokátní kancelář

SPORTOVNÍ PRÁVO

Sportovní právo je oblast práva spojená se specifickými vztahy vznikající v souvislosti s organizací sportovních aktivit. Spadají sem právní otázky ohledně vztahů sportovců a sportovních klubů, problémy týkajících se dopingu, odpovědnost sportovců za škodu při závodě či zápasu, vztahy sportovců se sponzory, problematika úrazů a pojištění a další.

Sport je stále větším společenským fenoménem, často nemalého ekonomického významu. Právo tak, jak je aplikováno na vztahy ve sportovním průmyslu, vykazuje často odlišné přístupy od obecných principů. Týká se to například jistých omezení smluvní svobody u profesionálních hráčů, přísnější zásady smluvní stability, řešení sporů, apod. 

Sportovní kluby

S příchodem nového občanského zákoníku v roce 2014 došlo k výrazným změnám dotýkajících se tradičních právních struktur sportovních klubů. Nově se organizují ve formě spolků, což pro ně znamená značnou administrativní zátěž.

Našim klientům poskytujeme ucelené právní služby se založením, změnou či zánikem sportovní organizace, včetně zápisu do veřejného rejstříku. Máme bohaté zkušenosti s přípravou smluv se sponzory, marketingovými smlouvami, smlouvami se sportovci. Poskytujeme zastupování před soudy, rozhodčími tribunály, národními i mezinárodními komisemi.

Pomůžeme Vám i s posouzením, zda váš klub splňuje podmínku veřejné prospěšnosti. To je důležité, pokud chcete žádat o dotační peníze jako veřejně prospěšný spolek. Poskytujeme právní servis s přípravou dotačních žádostí včetně zastupování před příslušnými orgány.

Smlouvy se sportovci

Naši specialisté se zabývají i palčivou právní otázkou povahy smluvního vztahu sportovce a klubu. Praxe naráží na názor některých teoretiků o výlučně závislé povaze vztahu sportovce vůči klubu. Jinými slovy názor, že sportovci by měli být zaměstnanci svých klubů. Tento názor je velmi diskutabilní a také velmi diskutován a má své odpůrce především mezi samotnými sportovci a kluby, pro které znamená zvýšenou finanční zátěž.

Existují však i odborné názory proti této vyhraněné pozici. Argumentace sahá až do judikatury Soudního dvora Evropské unie. My věříme, že je potřeba tyto případy řešit individuálně a každý se zvláštní pozorností. Správně nastavenými právními vztahy od začátku se vyhnete nočním můrám s možnými nepříjemnostmi stran daňového úřadu v budoucnosti.

Pro výkon vrcholového sportu často nestačí jen uzavření smlouvy mezi klubem a sportovcem, běžná je i registrace u příslušné soutěžní organizace či asociace, bez níž není možno v daném sportu profesionálně působit.

Mimo tyto hlavní palčivé problémy se v naší kanceláři zabýváme řadou dalších otázek spojených s vrcholovým sportem. Často je rovněž potřeba uvážit hranici mezi právními předpisy a interními pravidly sportovních organizací, které do určité míry regulují své vztahy samy.

Právní pomoc poskytujeme při ochraně práv ve sportovních organizacích. Klienty též zastupujeme při nařčení z dopingu a obraně proti němu. Poskytujeme právní asistenci při přestupech sportovců mezi jednotlivými kluby na vnitrostátní i mezinárodní úrovni.

V oblasti sportovního práva se zejména zaměřujeme na:

  • žádání o dotační peníze jako veřejně prospěšný spolek – procedura a podmínka veřejné prospěšnosti;
  • smlouvy ze sportu;
  • právní regulace dopingu;
  • spolkové právo a sport;
  • právní odpovědnost v oblasti sportu;
  • rozhodování sporů v oblasti sportu – rozhodčí soudy.
Zaujali jsme Vás?
Kontakt