advokátní kancelář

TRANSAKCE A PŘEMĚNY

Jsme právní specialisté na fúze a akvizice

Oblast fúzí a akvizic je klíčovou oblastí specializace naší advokátní kanceláře. Pravidelně radíme s transakcemi jak kupujícím, tak i prodávajícím a úzce při nich spolupracujeme s našimi kolegy specializujícími se na daňovou problematiku. Našim klientům radíme i v oblasti dispozic s aktivy společnosti (asset deal) či prodejem a pachtem závodu. V oblasti investování do společností poskytujeme klientům servis při přípravě vstupu investora do společnosti a úpravu vztahů po jeho vstupu či nastavení efektivní spolupráce s ostatními společníky či akcionáři.

Jak u nás probíhá poradenský proces?

V souvislosti s transakcemi zajišťujeme celý právní proces. Provedeme Vás celým procesem počínaje dohodou o mlčenlivosti (NDA). Klientům běžně radíme i při přípravě Letter of Intent a naši právníci mají rozsáhlé zkušenosti s prováděním komplexního due diligence – v závislosti na povaze transakce provádíme hloubkový právní audit, podle potřeby se zaměřujeme jen na vybrané nebo na všechny oblasti práva a připravujeme zevrubnou zprávu o výsledcích právního auditu a důsledcích nalezených problémů.

Tyto prověrky provádíme i ve spolupráci s kolegy řešícími daňové otázky. Následně s protistranou vyjednáme a připravíme neprůstřelnou českou nebo anglickou transakční dokumentaci (SPA, SHA, IA, úschovy), díky které se vyhnete možným nepříjemnostem v budoucnosti a rovnou upravíme strukturu společnosti či její interní dokumenty (potřebné korporátní změny, zakladatelské dokumenty, smlouvy o výkonu funkce, smlouvy o spolupráci).

Při vyjednávání dokumentace klademe velký důraz na poskytnuté záruky, prohlášení a ujištění protistrany. Nakonec pro klienty zařizujeme i následnou registraci změn v příslušných rejstřících a zastupujeme je při jednáních s úřady státní správy (licence, pře-registrace). Rádi Vám poskytneme praktické rady ohledně předání přístupu k akvírované společnosti.

Ve spolupráci s kolegy z oddělení bankovnictví & pojišťovnictví v této souvislosti klientům poskytujeme také poradenství v oblasti projektového financování a přípravy kompletní úvěrové a zajišťovací dokumentace, včetně standardů LMA či České bankovní asociace. Jsme připraveni klientům asistovat i při financování pomocí dluhopisů. Umíme číst účetní závěrky a v rámci naší činnosti poskytujeme ve spolupráci s odborníky i poradenství v oblasti oceňování podílů v korporacích.

Co všechno v oblasti fúzí umíme?

Naše kancelář má významné zkušenosti s poskytováním komplexních právních služeb v oblasti přeměn společností a optimalizací holdingové struktury. Zabýváme se jak čistě vnitrostátními přeměnami, tak i přeshraničními. Máme zkušenosti se všemi formami přeměn – sloučení, splynutí, převod jmění na společníka, rozdělení či změna právní formy různých společností.

Pomůžeme Vám s projektem přeměny, vypracujeme detailní harmonogram a připravíme všechny potřebné souhlasy. Členové našeho týmu patří mezi odborníky v oblasti koncernového práva a pomohou vám upravit následné právní vztahy v rámci koncernu, a to i z pohledu daní.

Máme zkušenosti s poskytováním právního poradenství v oblasti Private Equity a Venture Capital, a to jak tuzemským, tak zahraničním klientům. Kromě poradenství v oblasti fúzí a akvizic jim poskytujeme standardní poradenství v problematice zakládaní společností, obchodních transakcích či budování strategických obchodních vztahů. Našim klientům radíme i ve věcech společných podniků – Joint Ventures.

A co umíme navíc?

Ve všech případech víme, jak pro klienty zajistit nejlepší právní komfort a jak minimalizovat či ošetřit případná rizika. To se např. v souvislosti se start-upy týká i problematiky duševního vlastnictví a všech potřebných povolení k řádnému výkonu podnikatelské činnosti, včetně finanční regulace pro FinTech. Připravíme pro Vás tu smlouvu mezi společníky či akcionáři, poradíme Vám s nastavením opcí, předkupního práva či drag-along a tag-along práv.

Naši klienti čelí při svém podnikání každý den složitým výzvám a jejich rozhodování vyžaduje důkladnou znalost všech souvisejících právních aspektů. Náš tým přesně z těchto důvodů úzce spolupracuje s ostatními týmy jiných specializací jako jsou korporátní právo, bankovnictví & pojišťovnictví, daně, pracovní právo, GDPR, AML, obchodní spory atd.

Stranou nezůstává ani zohledňování soutěžně-právních regulatorních aspektů obchodních transakcí klienta. Proto si nás klienti cení nejen pro naši pohotovost, inovativnost, preciznost a zkušenost, ale i pro naši schopnost dotáhnout komplexní věci do úspěšného konce.

V oblasti fúzí a akvizic denně řešíme:

 • poradenství při akvizicích společností či majetkových účastí na nich (podíly, akcie), závodů (částí závodů), včetně pachtu, či souborů majetku (asset deal);
 • realizace právního auditu (due diligence), asistence při přípravě dokumentů pro právní prověrku, zpracování závěrečných zpráv z prověrky a dodání analýzy dopadů zjištění na plánovanou transakci;
 • poradenství při transakcích s nemovitostmi (prodej či koupě bytových nebo komerčních budov, pozemků);
 • příprava kompletní transakční dokumentace;
 • navržení optimální struktury transakce, a to i s přihlédnutím k různým daňovým aspektům;
 • poradenství po realizaci transakce a související úpravy korporátní dokumentace, zápisy z valných hromad a jmenování a volba členů orgánů koupené společnosti, corporate governance, smlouvy o výkonu funkce, souběhy;
 • restrukturalizace obchodních společností, navržení optimálního řešení z právního i daňového hlediska, příprava veškeré související dokumentace;
 • vztahy mezi ovládanými a ovládajícími osobami, zpráva o vztazích;
 • zvyšování a snižování základního kapitálu obchodních korporací;
 • poradenství ohledně všech druhů přeměn obchodních korporací (sloučení, splynutí, převod jmění na společníka, rozdělení, změny právní formy), včetně přeshraničních fúzí;
 • navržení nejvhodnějšího způsobu přeměny a příprava veškerých korporačních dokumentů souvisejících s takovou přeměnou (projekt, valné hromady, souhlasy);
 • Joint Ventures / Private Equity / Venture Capital;
 • start-upy, investice a nastavení spolupráce;
 • příprava, vyjednávání a navržení optimální smluvní struktury nových či změna stávajících obchodních smluv, včetně vzorových;
 • obchodní rejstřík a sbírka listin (příprava podání, zastupování v řízení o zápisu).
Zaujali jsme Vás?
Kontakt