advokátní kancelář

TRANSAKCE A PŘEMĚNY

Potřebujete konzultaci v oblasti fúzí a akvizic?

Fúze a akvizice jsou klíčovou specializací naší advokátní kanceláře. Kupujícím i prodávajícím radíme s transakcemi a úzká spolupráce s kolegy, kteří se specializují na daňovou problematiku je u nás samozřejmostí.

Poradíme Vám v oblasti dispozic s aktivy společnosti (asset deal) i s prodejem a pachtem závodu. V oblasti investování do společností Vám poskytneme ten nejvyšší servis při přípravě vstupu investora do společnosti, úpravu vztahů po jeho vstupu i nastavení efektivní spolupráce s ostatními společníky či akcionáři.

Naši advokáti pracují ve specializovaných týmech a ručíme za to, že na Vaši poptávku zareagují do 24 hodin.

Hledáte pomoc v řízení o přeměně společnosti?

V otázce transakcí Vám zajistíme celý právní proces. Provedeme Vás celým řízením od začátku do konce. Pomůžeme Vám s přípravou dohody o mlčenlivosti (NDA) i při tvorbě Letter if Intent. U našich právníků najdete rozsáhlé zkušenosti s prováděním komplexního due diligence. V závislosti na povaze transakce provedeme hloubkový právní audit, dle potřeby se zaměříme jen na vybrané, nebo na všechny oblasti práva a připravíme zevrubnou zprávu o výsledcích právního auditu a důsledcích nalezených problémů

Následně s protistranou vyjednáme a připravíme českou nebo anglickou transakční dokumentaci (SPA, SHA, IA, úschovy), díky které se vyhnete možným nepříjemnostem v budoucnosti. Uvědomujeme si propojení s oblastí korporátního práva, a proto rovnou upravíme strukturu společnosti a její interní dokumenty (potřebné korporátní změny, zakladatelské dokumenty, smlouvy o výkonu funkce, smlouvy o spolupráci).

Při vyjednávání dokumentace klademe velký důraz na poskytnuté záruky, prohlášení a ujištění protistrany. Nakonec pro Vás zařídíme i následnou registraci změn v příslušných rejstřících a zastoupíme Vás při jednáních s úřady státní správy (licence, pře-registrace). 

Poradíme Vám i v oblasti projektového financování a přípravy kompletní úvěrové a zajišťovací dokumentace, to vše ve spolupráci s odborníky z našeho oddělení bankovnictví a pojišťovnictví. Jsme připraveni Vám asistovat i při financování pomocí dluhopisů. Účetní závěrky pro nás nejsou velkou neznámou, umíme v nich pečlivě číst a pomůžeme Vám i v otázce oceňování podílů v korporacích. 

Abychom Vám poskytli co nejkvalitnější služby, tak ve všech otázkách spolupracujeme s kolegy řešícími daňové otázky.

Optimalizujete holdingové struktury nebo plánujete přeměnu společnosti?

Máme významné zkušenosti s poskytováním komplexních právních služeb v oblasti přeměn společností a optimalizací holdingové struktury. Pomoci Vám můžeme jak čistě s vnitrostátními přeměnami, tak i s přeměnami přeshraničními. Žádná forma přeměn nám není cizí, a obrátit se na nás můžete se sloučením, splynutím, převodem jmění na společníka, rozdělením či změnou právní formy různých společností.

Pomůžeme Vám s projektem přeměny, vypracujeme detailní harmonogram a připravíme všechny potřebné souhlasy. Členové našeho týmu patří mezi odborníky v oblasti koncernového práva a pomohou Vám upravit následné právní vztahy v rámci koncernu, a to i z pohledu daní.

Poradíme Vám i ve věcech společných podniků Joint Ventures a naše zkušenosti s poskytováním právního poradenství v oblasti Private Equity a Venture Capital uvítají jak tuzemští, tak zahraniční klienti. Kromě poradenství v oblasti fúzí a akvizic Vám poskytneme standardní poradenství v problematice zakládání společností, obchodních transakcích či budování strategických obchodních vztahů. 

S čím dalším Vám pomůžeme?

Zajistíme Vám nejlepší právní komfort a víme, jak minimalizovat i ošetřit případná rizika. V otázce start-upů Vám pomůžeme s problematikou duševního vlastnictví i se zajištěním veškerých potřebných povolení, aby Vaše podnikatelská činnost byla připravena k řádnému výkonu. Připravíme pro Vás smlouvu mezi společníky či akcionáři, poradíme Vám s nastavením opcí, předkupního práva či drag-along a tag-along práv.

Podnikatele čelí každý den složitým výzvám a rozhodování často vyžaduje důkladnou znalost všech souvisejících právních aspektů. Náš tým přesně z těchto důvodů úzce spolupracuje s týmy jiných specializací, které se soustředí zejména na korporátní právobankovnictví & pojišťovnictvídaně, pracovní právoGDPR, AMLobchodní spory a jiné. 

Samozřejmostí je i zohledňování soutěžně-právních regulatorních aspektů obchodních transakcí klienta. 

Ceníte si nás tak nejen pro naši pohotovost, inovativnost, preciznost a zkušenost, ale i pro schopnost dotáhnout komplexní věci do úspěšného konce.

Jaké právní služby poskytujeme:

 • poradenství při akvizicích společností či majetkových účastí na nich (podíly, akcie), závodů (částí závodů), včetně pachtu, či souborů majetku (asset deal);
 • realizace právního auditu (due diligence), asistence při přípravě dokumentů pro právní prověrku, zpracování závěrečných zpráv z prověrky a dodání analýzy dopadů zjištění na plánovanou transakci;
 • poradenství při transakcích s nemovitostmi (prodej či koupě bytových nebo komerčních budov, pozemků);
 • příprava kompletní transakční dokumentace;
 • navržení optimální struktury transakce, a to i s přihlédnutím k různým daňovým aspektům;
 • poradenství po realizaci transakce a související úpravy korporátní dokumentace, zápisy z valných hromad a jmenování a volba členů orgánů koupené společnosti, corporate governance, smlouvy o výkonu funkce, souběhy;
 • restrukturalizace obchodních společností, navržení optimálního řešení z právního i daňového hlediska, příprava veškeré související dokumentace;
 • vztahy mezi ovládanými a ovládajícími osobami, zpráva o vztazích;
 • zvyšování a snižování základního kapitálu obchodních korporací;
 • poradenství ohledně všech druhů přeměn obchodních korporací (sloučení, splynutí, převod jmění na společníka, rozdělení, změny právní formy), včetně přeshraničních fúzí;
 • navržení nejvhodnějšího způsobu přeměny a příprava veškerých korporačních dokumentů souvisejících s takovou přeměnou (projekt, valné hromady, souhlasy);
 • Joint Ventures / Private Equity / Venture Capital;
 • start-upy, investice a nastavení spolupráce;
 • příprava, vyjednávání a navržení optimální smluvní struktury nových či změna stávajících obchodních smluv, včetně vzorových;
 • obchodní rejstřík a sbírka listin (příprava podání, zastupování v řízení o zápisu).
Zaujali jsme Vás?
Kontakt