advokátní kancelář

VEŘEJNÉ A SPRÁVNÍ PRÁVO

Naše kancelář se mimo jiné specializuje i na poradenství v oblasti veřejného práva, především práva správního. Jde o velmi rozsáhlou oblast práva, se kterou se všichni dostáváme do kontaktu téměř denně. Zahrnuje především naše jednání s orgány státní správy a samosprávy, tedy s nejrůznějšími úřady vykonávající působnost v oblasti veřejné správy.

Správní řízení

Máme bohaté zkušenosti s poradenstvím v otázkách týkajících se správního řízení, a to ať již jde o otázky procesního charakteru nebo o otázky vycházející z hmotného práva. Naši odborníci jsou schopni pomoci s touto problematikou, jak jednotlivým účastníkům řízení, o jejichž právech a povinnostech je rozhodováno, tak samotným správním úřadům, kterým jsme schopni poskytnout komplexní poradenství při vedení správních řízení v jakémkoliv odvětví (tj. stavební právo, daňové řízení, přestupky apod.).

Účastníkům správních řízení jsme schopni poskytnout konzultace procesního postupu před podáním návrhu na zahájení správního řízení a následně po jeho zahájení účastníky zastupovat také ve všech fázích správního řízení až po získání pravomocného rozhodnutí v řešené věci. U klientů z řad správních orgánů dále pomáháme především s vedením samotného správního řízení, s přípravou nutných podkladů včetně přípravy textu správních rozhodnutí. Klientům také poskytujeme obecné poradenství a konzultace k jednotlivým řešeným otázkám a zpracováváme pro klienty i odborná právní stanoviska.      

Správní soudnictví

Řízení před správními soudy má svá specifická pravidla a pro svou složitost je proto rozhodně vhodné mít právní zastoupení. Našim klientů poskytujeme v této oblasti komplexní služby. Sepisujeme správní žaloby, kasační stížnosti, potažmo zastupujeme klienty jako strany žalované. Máme cenné zkušenosti s řízeními před Nejvyšším správním soudem, a jsme perfektně seznámeni s jeho rozhodovací praxí.

Nicméně ne vždy je potřeba nechat věci dojít až před správní soudy. Pro klienty v našich rukách se snažíme o to, aby jejich práva byla uznána již na úrovni řízení před samotným dotčeným úřadem. Ať již se jedná o stavební řízení, řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, orgány obce v přestupkovém řízení a mnohé další, jsou naši odborníci těmi nejlepšími poradci právě pro vás. 

Správní trestání

Máme dále velké zkušenosti v oblasti správního trestání, což představuje poměrně specifickou oblast správního práva prolínající se mj. i s právem trestním.  Praxe některých úřadů při správním trestání může být někdy poněkud agresivní a pokuty sahající do likvidačních sum. Naši experti vám však poskytnou zastupování a zajistí, aby vaše právní obrana směřovala k beztrestnosti nebo k minimalizaci případných sankcí. Běžně řešíme přestupky v oblasti energetiky a přestupky v oblasti stavebního práva, dopravní přestupky, přestupky spojené s podnikatelskou činností apod.

Soukromým osobám zajistíme komplexní zastoupení v přestupkových řízeních, a to i konzultace před samotným zahájením správního řízení, kdy je vždy v první řadě nutné zvolit vhodnou strategii obhajoby. Mnohdy je dokonce pro klienta výhodné, aby byl zastoupen již ve fázi, kdy správní orgán provádí kontrolní činnost přímo na místě, ještě než dojde k formulaci samotného kontrolního zjištění. Po zahájení přestupkového řízení s klientem následně procházíme všemi jeho jednotlivými fázemi až do okamžiku pravomocného rozhodnutí ve věci.    

U klientů z řad správních orgánů jsme schopni zajistit i v přestupkových řízeních pomoci s vedením správního řízení, s přípravou nutných podkladů včetně přípravy textu správních rozhodnutí, případně zpracovat k jednotlivým řešeným otázkám odborná právní stanoviska.

Zaujali jsme Vás?
Kontakt