advokátní kancelář

VÝROBCI, DODAVATELÉ A DISTRIBUTOŘI ENERGIÍ

Hledáte právníky na energetické právo?

Bude nám ctí, pokud nám naši advokáti, kteří se zabývají energetickým právem pomohou. A to až už v situaci, kdy v této oblasti podnikáte, nebo se chystáte začít.

Můžeme být pro Vaše podnikání přínosem především tím, že poskytujeme komplexní právní poradenství ve všech dílčích oblastech energetického práva. Takto již pomáháme klientům z řad výrobců, distributorů (včetně lokálních distributorů), dodavatelů a zprostředkovatelů v energetických odvětvích.

Pomůžeme s registrací a licencemi v energetice

 • analýza a výběr vhodné formy podnikání, založení a vznik obchodní korporace, včetně zastupování při jednání s příslušnými institucemi
 • zajištění podnikatelského oprávnění (licence, živnostenského oprávnění), včetně přípravy a kompletace dokumentace k prokázání svéprávnosti a bezúhonnosti, odborné způsobilosti, finančních a technických předpokladů, vlastnického nebo užívacího práva k energetickému zařízení atd.
 • zajištění změny nebo prodloužení podnikatelského oprávnění, zajištění pokračování ve výkonu licencované činnosti nástupci při přeměně právnické osoby nebo úmrtí fyzické osoby
 • poradenství v souvislosti s průběžným plněním specifických právních povinností vyplývajících z národní i evropské legislativy v oblasti energetiky
 • nastavení a revize smluvní dokumentace s ostatními účastníky trhu s energiemi – smluv o připojení, smluv o dodávkách energií, smluv o sdružených službách dodávek energií, smluv o výkupu elektřiny z FVE a dalších
 • koordinace procesu ukončení výkonu licencované činnosti (zánik licence, převod části obchodního závodu, postoupení smluv na třetí osobu apod.), případně koordinace procesu zrušení (s likvidací nebo bez likvidace) a zániku obchodní korporace

Potřebujete právní zastoupení před ERÚ nebo SEI?

 • zastupování při kontrole ze strany Energetického regulačního úřadu (ERÚ) nebo Státní energetické inspekce (SEI) – analýza výchozí situace, návrh odstranění zjištěných nedostatků, jednání s ERÚ nebo SEI a dohled nad zákonným vedením kontroly, obrana proti protokolu o kontrolních zjištěních formou námitek proti kontrolním zjištěním
 • zastupování ve správním řízení navazujícím na kontrolu - jednání s ERÚ nebo SEI, dohled nad zákonným vedením kontroly, podání opravných prostředků
 • zastupování ve sporech s ostatními účastníky trhu s energiemi před soudy a před Energetickým regulačním úřadem
 • zastupování ve sporech se státními orgány před soudy
 • obrana při kontrole překompenzace – zastupování v sektorovém šetření, v rámci kontroly ze strany SEI, v navazujícím řízení o udělení pokuty nebo o uložení opatření proti překompenzaci

Veškeré další právní otázky, které s ohledem na svou povahu spadají do kategorie korporátního práva, ochrany osobních údajů (GDPR), pracovního práva či emise korporátních dluhopisů.

Komu jsme v poslední době pomohli?

Nastavovali jsme proces elektronického uzavírání smluv o dodávkách energií, díky kterému se dodavatel energií při své činnosti obejde bez spolupráce se zprostředkovatelem a celý proces uzavření smlouvy o dodávkách energií má pod svou kontrolou.

Připravili jsme emisi korporátních dluhopisů pro dodavatele energií. Ten tak získal možnost zafinancovat realizaci svých nových projektů v energetice jinak, než akceptací a splněním podmínek úvěrového financování bankou.

Ve správním řízení u Energetického regulačního úřadu byla úspěšná naše obrana zprostředkovatele v energetických odvětvích před uložením pokuta ve váš 1.000.000 Kč (odvolací správní orgán nám dal za pravdu, že se zprostředkovatel nedopustil agresivní obchodní praktiky, a následně zrušil rozhodnutí orgánu prvního stupně s tím, že tento věc ani nepodložil dostatečnými důkazy).

Zastupovali jsme zprostředkovatele v energetických odvětvích při obraně před nekalosoutěžním jednáním jiného zprostředkovatele, které se stalo prostřednictvím publikace na internetu.

Zastupovali jsme obce, města a jejich organizace (zejm. školy) v soudních řízeních s dodavateli energií, se kterými za klienty uzavřel dodávkové smlouvy zprostředkovatel v energetických odvětvích Energie pod kontrolou, o.p.s.

Budeme rádi, pokud budeme moci pomoci i vám!

Zaujali jsme Vás?
Kontakt